Facebook Pixel

Technegydd peirianneg sifil

Mae technegydd peirianneg sifil yn rhoi cefnogaeth dechnegol i beirianwyr ar brosiectau adeiladu. Maent yn dueddol o arbenigo mewn maes peirianneg benodol megis dylunio, cynllunio neu logisteg ac yn gallu bod yn rhan o brosiectau sy’n amrywio o adeiladu pontydd, i ledu ffyrdd, neu greu isadeiledd newydd.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£37000

Oriau arferol yr wythnos

45 - 47

Sut i ddod yn dechnegydd peirianneg sifil

I ddod yn dechnegydd peirianneg sifil, mae sawl llwybr ar gael. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn dechnegydd peirianneg sifil, i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

I ddod yn dechnegydd peirianneg sifil, gallech gwblhau gradd sylfaenol neu ddiploma cenedlaethol uwch mewn peirianneg sifil. 

Ar gyfer unrhyw un o’r llwybrau hyn, byddwch angen y canlynol: 

 • 4 - 5 o raddau TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 
 • 1 - 2 Lefel A neu gymwysterau cyfatebol 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech gwblhau cwrs yn y coleg i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn dechnegydd peirianneg sifil, megis Tystysgrif Lefel 2 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg sifil neu lefel T mewn Dylunio, Syrfeo a Chynllunio. 

Byddai’n ddefnyddiol i ddewis cwrs sy’n cynnig modiwlau mewn dylunio gyda chymorth cyfrifiadur, neu ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur awto, dylunio manylion cynnyrch neu 3D Sifil. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • O leiaf 2 o raddau TGAU 9 i 3 (A* i D), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 2) 
 • 4 - 5  o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 3). 
 • 4 - 5 o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg ( Lefel T). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth technegydd peirianneg sifil bellach gyda chwmni adeiladu. 

Byddwch angen 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol i wneud hyn. 

Mae prentisiaethau technegydd peirianneg sifil bellach yn cymryd tair blynedd i’w chwblhau a bydd yn eich darparu â’r cymwysterau angenrheidiol sydd ei angen i weithio yn y maes. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Llwybr arall posibl i yrfa fel technegydd peirianneg sifil yw drwy ddechrau fel technegydd dan hyfforddiant ar ôl gadael yr ysgol. Yma, gallwch ddysgu’r sgiliau ymarferol sydd ei angen i ddod yn dechnegydd peirianneg sifil a gweithio mewn rôl llawn amser ochr yn ochr â chwblhau’r cymwysterau angenrheidiol.  

Er mwyn sicrhau safle fel technegydd dan hyfforddiant, bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am raddau TGAU 9 i 4 (A* i C) mewn Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel technegydd peirianneg sifil. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae’r sgiliau a’r wybodaeth ychwanegol rydych ei angen i ddod yn dechnegydd peirianneg sifil yn cynnwys y canlynol:  

 • Gwybodaeth am adeiladu a’r diwydiant adeiladu 
 • Sgiliau mathemateg, dylunio a thechnoleg gwybodaeth gref 
 • Dealltwriaeth o wyddor peirianneg a thechnoleg peirianneg 
 • Sylw i fanylion  
 • Gallu cyfathrebu’n glir. 

Beth mae technegydd peirianneg sifil yn ei wneud?

Yn ddibynnol ar y math o brosiect, gall gyfrifoldebau technegydd peirianneg sifil amrywio.  

Gall dyletswyddau technegydd peirianneg sifil gynnwys:  

 • Darparu cefnogaeth i beirianwyr sifil yn y dylunio, adeiladu a rheoli prosiectau amrywiol 
 • Paratoi cynlluniau adeiladu manwl 
 • Syrfeo safleoedd a threfnu i asesu samplau pridd a cherrig 
 • Sicrhau bod prosiect yn cysylltu â manylion cleient 
 • Cyfrifo’r nifer a’r math o ddeunyddiau sydd ei angen 
 • Sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud yn ôl y terfynau amser 
 • Lleihau effaith prosiect ar yr amgylchedd       
 • Gweithio ar safle adeiladu ac mewn swyddfa.


Faint y gallech ei ennill fel technegydd peirianneg sifil?

 • Gall technegwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £19,000 y flwyddyn 
 • Gall technegwyr â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £35,000 y flwyddyn  
 • Gall technegwyr uwch ennill  tua £37,000. * 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi technegydd peirianneg sifil sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Gyda phrofiad a hyfforddiant pellach, gallech ddod yn beiriannydd sifil neu strwythurol. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080