Facebook Pixel

Technegydd peirianneg sifil

Mae technegwyr peirianneg sifil yn rhoi cymorth technegol i beirianwyr ar brosiectau adeiladu. Maent yn tueddu i arbenigo mewn un maes o beirianneg sifil, fel dylunio, cynllunio neu logisteg a gallant fod yn ymwneud â phrosiectau sy’n amrywio o adeiladu pontydd, i ledu ffyrdd, neu greu seilwaith newydd.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£37000

Oriau arferol yr wythnos

45-47

Sut i fod yn dechnegydd peirianneg sifil

Mae sawl ffordd o fod yn dechnegydd peirianneg sifil. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth.

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn dechnegydd peirianneg sifil, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn dechnegydd peirianneg sifil, gallech gwblhau gradd sylfaen neu ddiploma cenedlaethol uwch (HND) mewn peirianneg sifil.

Ar gyfer y naill lwybr neu’r llall, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth
 • 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn dechnegydd peirianneg sifil, fel Tystysgrif Lefel 2 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil neu lefel T mewn Dylunio, Tirfesur a Chynllunio.

Byddai’n ddefnyddiol dewis cwrs sy’n cynnig modiwlau mewn dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD), neu AutoCAD, PDS neu Civil 3D.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • O leiaf 2 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (lefel T).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallwch gwblhau uwch-brentisiaeth technegydd peirianneg sifil gyda chwmni adeiladu.

Bydd angen i chi gael 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, i wneud hyn.

Mae uwch-brentisiaethau technegydd peirianneg sifil yn para am dair blynedd a byddant yn rhoi’r cymwysterau angenrheidiol i chi weithio yn y maes hwn.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Llwybr posibl arall i yrfa fel technegydd peirianneg sifil yw drwy ddechrau fel technegydd dan hyfforddiant ar ôl gorffen yn yr ysgol. Yma gallwch ddysgu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i fod yn dechnegydd peirianneg sifil a gweithio mewn swydd amser llawn tra byddwch yn cwblhau’r cymwysterau angenrheidiol. 

Er mwyn cael swydd fel technegydd dan hyfforddiant, bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) mewn Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel technegydd peirianneg sifil. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Mae’r sgiliau a’r wybodaeth ychwanegol y bydd eu hangen arnoch i fod yn dechnegydd peirianneg sifil yn cynnwys: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sgiliau mathemateg, dylunio a TG cryf
 • Dealltwriaeth o wyddoniaeth a thechnoleg peirianneg
 • Sylw i fanylion
 • Y gallu i gyfathrebu’n glir. 

Beth mae technegydd peirianneg sifil yn ei wneud?

Yn dibynnu ar y math o brosiect, gall cyfrifoldebau technegydd peirianneg sifil amrywio. 

Gall dyletswyddau technegydd peirianneg sifil gynnwys: 

 • Darparu cymorth i beirianwyr sifil gyda’r gwaith o ddylunio, adeiladu a rheoli amrywiaeth o brosiectau
 • Paratoi cynlluniau adeiladu manwl
 • Arolygu safleoedd a threfnu i samplau o bridd a chreigiau gael eu dadansoddi
 • Sicrhau bod y prosiect yn cyfateb i ofynion y cleient
 • Cyfrifo’r swm a'r math o ddeunyddiau sydd eu hangen
 • Sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn unol â’r terfynau amser
 • Lleihau effaith y prosiect ar yr amgylchedd     
 • Gweithio ar y safle ac mewn swyddfa.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel technegydd peirianneg sifil?

Mae’r cyflog disgwyliedig i dechnegydd peirianneg sifil yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall technegwyr sydd newydd gymhwyso ennill £17,000 - £19,000
 • Gall technegwyr cymwys gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000
 • Gall uwch dechnegwyr ennill mwy na £37,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer technegwyr peirianneg sifil:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda phrofiad a hyfforddiant pellach, gallech fod yn beiriannydd sifil neu strwythurol.


Dyluniwyd y wefan gan S8080