Facebook Pixel

Technegydd peirianneg strwythurol

Technegydd strwythurol

Mae gan dechnegydd peirianneg strwythurol ran allweddol yn y gwaith o ddylunio, cynllunio ac adeiladu prosiectau adeiladu, gan helpu i asesu a yw’r cynlluniau adeiladau a’r deunyddiau’n addas. Maen nhw’n gweithio’n agos gyda thimau dylunio a phenseiri i sicrhau bod strwythur yn ddiogel.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Sut i fod yn dechnegydd peirianneg strwythurol

Mae sawl ffordd o fod yn dechnegydd peirianneg strwythurol. Gallech gwblhau gradd prifysgol, cwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn dechnegydd peirianneg strwythurol, gallech chi astudio ar gyfer gradd israddedig neu radd ôl-raddedig mewn pwnc fel

 • Peirianneg sifil
 • Peirianneg strwythurol.

Bydd angen i’ch gradd fod wedi ei hachredu gan Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol.

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech astudio mewn coleg i'ch helpu i ddod yn beiriannydd peirianneg strwythurol. Mae cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys:

 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) Lefel 5 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

I astudio’r cyrsiau hyn, fel arfer bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 1 neu 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau gradd-brentisiaeth fel peiriannydd sifil ac wedyn arbenigo mewn bod yn dechnegydd peirianneg strwythurol.

Fel rheol, bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) i ddechrau gradd-brentisiaeth.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad perthnasol mewn rôl debyg, fel peirianneg sifil, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel technegydd peirianneg strwythurol. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i dechnegydd peirianneg strwythurol mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel technegydd peirianneg strwythurol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel technegydd peirianneg strwythurol: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sgiliau dylunio a meddwl yn greadigol
 • Gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu
 • Sgiliau mathemategol, TG a dadansoddol rhagorol
 • Sylw da i fanylion
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar.

Beth mae technegydd peirianneg strwythurol yn ei wneud?

Fel technegydd peirianneg strwythurol, byddwch chi’n helpu gyda’r gwaith o ddylunio a chodi adeiladau a strwythurau, gan sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn strwythurol gadarn.

Gall swydd technegydd peirianneg strwythurol gynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Archwilio adeiladau i asesu eu cyfanrwydd strwythurol
 • Cydweithio’n agos ar gynlluniau adeiladu gyda thimau dylunio a gweithwyr proffesiynol eraill
 • Datblygu syniadau dylunio, gan ddefnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)
 • Defnyddio efelychiadau modelu cyfrifiadurol i ragweld sut y bydd strwythurau’n gweithredu dan amryw o amodau, h.y. gwyntoedd cryfion, llifogydd neu ddirgryniadau daear
 • Ymchwilio i briodweddau deunyddiau fel gwydr, dur a choncrit, a rhoi cyngor ynghylch pa rai allai fod fwyaf addas ar gyfer y dasg
 • Cyfrifo’r llwythi a’r straen ar wahanol rannau o strwythur fel y sylfeini, y trawstiau, bwâu a waliau
 • Helpu i archwilio adeiladau anniogel ac argymell opsiynau i’w hatgyweirio neu eu dymchwel
 • Rhoi cyngor peirianneg technegol
 • Cael caniatâd cynllunio a chaniatâd rheoliadau adeiladu.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel technegydd peirianneg strwythurol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i dechnegydd peirianneg strwythurol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall technegwyr peirianneg strwythurol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall technegwyr peirianneg strwythurol gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £25,000
 • Gall uwch dechnegwyr peirianneg strwythurol ennill £25,000 - £35,000.*
 • Technegwyr peirianneg strwythurol hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer technegwyr peirianneg strwythurol: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel technegydd peirianneg strwythurol, gallech symud ymlaen i fod yn beiriannydd strwythurol, yn uwch beiriannydd strwythurol, neu’n rheolwr prosiect.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd peirianneg strwythurol Chwaraewch ran allweddol yn y gwaith o ddylunio adeiladau ac ymchwilio i’r deuny...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080