Facebook Pixel

Technegydd peirianneg strwythurol

A elwir hefyd yn -

Technegydd strwythurol

Mae gan dechnegydd peirianneg strwythurol ran allweddol yn y gwaith o ddylunio, cynllunio ac adeiladu prosiectau adeiladu, gan helpu i asesu a yw’r cynlluniau adeiladau a’r deunyddiau’n addas. Maen nhw’n gweithio’n agos gyda thimau dylunio a phenseiri i sicrhau bod strwythur yn ddiogel.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Sut i fod yn dechnegydd peirianneg strwythurol

Mae sawl ffordd o fod yn dechnegydd peirianneg strwythurol. Gallech gwblhau gradd prifysgol, cwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn dechnegydd peirianneg strwythurol, gallech chi astudio ar gyfer gradd israddedig neu radd ôl-raddedig mewn.

Bydd angen i’ch gradd fod wedi ei hachredu gan Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol.

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig).

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech astudio mewn coleg i'ch helpu i ddod yn beiriannydd peirianneg strwythurol.

I astudio’r cyrsiau hyn, fel arfer bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 1 neu 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau gradd-brentisiaeth fel peiriannydd sifil ac wedyn arbenigo mewn bod yn dechnegydd peirianneg strwythurol.

Fel rheol, bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) i ddechrau gradd-brentisiaeth.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych brofiad perthnasol mewn rôl debyg, fel peirianneg sifil, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel technegydd peirianneg strwythurol. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i dechnegydd peirianneg strwythurol mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel technegydd peirianneg strwythurol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel technegydd peirianneg strwythurol: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sgiliau dylunio a meddwl yn greadigol
 • Gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu
 • Sgiliau mathemategol, TG a dadansoddol rhagorol
 • Sylw da i fanylion
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar.

Cymwysterau


Beth mae technegydd peirianneg strwythurol yn ei wneud?

Fel technegydd peirianneg strwythurol, byddwch chi’n helpu gyda’r gwaith o ddylunio a chodi adeiladau a strwythurau, gan sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn strwythurol gadarn.

Gall swydd technegydd peirianneg strwythurol gynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Archwilio adeiladau i asesu eu cyfanrwydd strwythurol
 • Cydweithio’n agos ar gynlluniau adeiladu gyda thimau dylunio a gweithwyr proffesiynol eraill
 • Datblygu syniadau dylunio, gan ddefnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)
 • Defnyddio efelychiadau modelu cyfrifiadurol i ragweld sut y bydd strwythurau’n gweithredu dan amryw o amodau, h.y. gwyntoedd cryfion, llifogydd neu ddirgryniadau daear
 • Ymchwilio i briodweddau deunyddiau fel gwydr, dur a choncrit, a rhoi cyngor ynghylch pa rai allai fod fwyaf addas ar gyfer y dasg
 • Cyfrifo’r llwythi a’r straen ar wahanol rannau o strwythur fel y sylfeini, y trawstiau, bwâu a waliau
 • Helpu i archwilio adeiladau anniogel ac argymell opsiynau i’w hatgyweirio neu eu dymchwel
 • Rhoi cyngor peirianneg technegol
 • Cael caniatâd cynllunio a chaniatâd rheoliadau adeiladu.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel technegydd peirianneg strwythurol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i dechnegydd peirianneg strwythurol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall technegwyr peirianneg strwythurol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall technegwyr peirianneg strwythurol gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £25,000
 • Gall uwch dechnegwyr peirianneg strwythurol ennill £25,000 - £35,000.*
 • Technegwyr peirianneg strwythurol hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer technegwyr peirianneg strwythurol: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel technegydd peirianneg strwythurol, gallech symud ymlaen i fod yn beiriannydd strwythurol, yn uwch beiriannydd strwythurol, neu’n rheolwr prosiect.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd peirianneg strwythurol Chwaraewch ran allweddol yn y gwaith o ddylunio adeiladau ac ymchwilio i’r deuny...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080