Facebook Pixel

Töwr plwm

Gosodwr dalennau plwm, gweithiwr dalennau plwm, gweithredwr toi plwm, gweithiwr toi plwm

Mae töwr plwm yn gyfrifol am weithio ar amrywiaeth o adeiladau – o dai i strwythurau rhestredig, eglwysi a chadeirlannau. Gall hyn olygu archwilio, tynnu neu drwsio dalennau plwm presennol neu osod dalennau newydd.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£40000

Sut i fod yn döwr plwm

Mae sawl ffordd o ddod yn döwr plwm. Gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech astudio cwrs toi gyda choleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol, fel Diploma Lefel 2 mewn Galwedigaethau Toi ac yna arbenigo mewn gwaith plwm. 

Yn gyffredinol, bydd angen y canlynol arnoch:

 • Bydd angen i chi gael 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol. 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd mewn toi ac yna arbenigo fel töwr plwm. 

Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis canolradd.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, neu brofiad perthnasol o doi, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar y safle fel töwr plwm. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i döwr plwm mwy profiadol a datblygu wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel töwr plwm. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel töwr plwm: 

 • Dealltwriaeth am adeiladau ac adeiladu
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Sylw da i fanylion
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Gallu gweithio’n dda ar eich pen eich hun, neu gydag eraill
 • Gallu cyflawni tasgau sylfaenol ar gyfrifiadur neu ddyfais yn y llaw.

Beth mae töwr plwm yn ei wneud?

 • Tynnu a gwneud gwaith atgyweirio ar ddalennau plwm sydd wedi torri
 • Gosod toeau plwm newydd
 • Mesur a thorri deunyddiau i’r maint a’r siâp cywir
 • Weldio, siapio a gosod cladin
 • Torri a gosod caeadau plwm o amgylch simneiau a waliau cyfagos
 • Selio uniadau to er mwyn sicrhau bod y gwaith rydych yn ei wneud yn dal dŵr
 • Gorchuddio toi gan ddefnyddio rholiau plwm
 • Gweithio gyda chrefftwyr eraill, fel seiri coed a phlymwyr
 • Gweithio ar uchder, gan ddefnyddio ysgolion, sgaffaldiau ac offer diogelwch fel het galed a phadiau pen-glin
 • Cadw at ganllawiau iechyd a diogelwch
 • Cynnal prosiectau atgyweirio neu adfer
 • Gweithio gyda llechi plwm, gwteri wedi’u leinio a thyrrau, cromenni, twredi a meindyrau eglwysi
 • Bydd y rhan fwyaf o swyddi’n llawn amser am oddeutu 40 awr yr wythnos.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel töwr plwm?

Mae’r cyflog disgwyliedig i döwr plwm yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall towyr plwm sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall towyr plwm profiadol ennill £20,000 - £40,000
 • Towyr plwm hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer towyr plwm: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel töwr plwm, gallech chi symud ymlaen i fod yn rheolwr tîm neu’n reolwr safle ac ennill cyflog uwch.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Töwr plwm Yn arbenigo mewn gwaith gyda dalennau plwm, gan gynnwys weldio a gosod rhigolau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080