Facebook Pixel

Adeiladu ac anabledd

Yn y diwydiant adeiladu, ni ellir gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl – a gall cyflogwyr elwa'n fawr o gyflogi gweithlu amrywiol.


pobl sy'n gweithio ym maes adeiladu

Manteisiol i bawb

Mae gweithlu amrywiol yn dwyn manteision i’r gweithiwr ac i’r cyflogwr. I bobl ag anableddau, gall swydd ym maes adeiladu fod yn yrfa wych am oes. 

Yn y cyfamser, mae’r diwydiant yn cael gweithlu amrywiol o weithwyr uchel eu parch sy’n fedrus yn yr hyn maen nhw’n ei wneud – a byddant yn aml yn ffyddlon iawn i gyflogwr da.  Yma byddwn yn taro golwg agosach ar y mater.


Dweud wrth y bos

A ddylai rhywun ag anabledd ddweud wrth y bos amdano? Mae hwn yn gwestiwn y mae llawer o bobl yn ei ofyn iddynt eu hunain – yn enwedig os nad oes modd gweld eu hanabledd.

Er nad oes yn rhaid i weithiwr anabl ddatgelu ei anabledd i’w gyflogwr, os yw’n gwneud hynny bydd yn cael ei ddiogelu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Mae hyn yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gyflogwr eu trin yn llai ffafriol na gweithwyr eraill am unrhyw reswm sy’n gysylltiedig â’u hanabledd, oni bai fod cyfiawnhad dros weithredu o’r fath.  

Mae hefyd yn werth cofio os nad yw cyflogwr yn ymwybodol o anabledd, ni fydd yn gallu gwneud addasiadau rhesymol i sicrhau nad yw gweithwyr anabl dan anfantais ddifrifol wrth wneud eu gwaith.


pobl sy'n gweithio ym maes adeiladu

Addasiad rhesymol

Yn ymarferol ym maes adeiladu, gall addasiad rhesymol fod mor syml â darparu math penodol o declyn rheoli ar beiriant.

Yn gyfreithiol, gall addasiadau geisio sicrhau, cyn belled ag y bo hynny’n rhesymol, fod gan weithiwr anabl yr un mynediad at bopeth sy’n gysylltiedig â gwneud a chadw swydd ag unigolyn nad yw’n anabl.

Nid yw’n ofynnol i gyflogwr wneud mwy na’r hyn sy’n rhesymol ac mae hyn yn dibynnu, ymysg ffactorau eraill, ar faint a natur y sefydliad.  Mae cyngor ar gael gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.


Iechyd a diogelwch

Ni ddylid byth defnyddio iechyd a diogelwch fel esgus i wahaniaethu, hyd yn oed os nad dyma’r bwriad.

Efallai y bydd angen i gyflogwyr ystyried addasu’r dasg i’w gwneud yn bosibl i weithiwr anabl wneud ei waith yn ddiogel.

Dysgwch fwy am iechyd a diogelwch i bobl anabl


pobl sy'n gweithio ym maes adeiladu

Asesu risgiau

Mae asesiadau risg yn hanfodol yn y diwydiant adeiladu, ond nid oes angen i gyflogwyr gynnal asesiad risg iechyd a diogelwch ar wahân ar gyfer gweithiwr anabl.

Yn hytrach, dylent adolygu’r asesiad risg yn ofalus i wneud yn siŵr ei fod yn rhoi sylw i unrhyw risgiau a allai fod yn bresennol i’r gweithiwr hwnnw a’i gydweithwyr. Efallai y bydd angen wedyn rhoi mesurau ar waith i fynd i’r afael ag unrhyw risgiau.

Gall y rhain fod yn syml, fel caniatáu i gydweithwyr eraill gyfrannu at rannau penodol o weithgareddau neu ddarparu offer addas arall.


Cefnogaeth ariannol

Gall unigolyn anabl fod yn gymwys i gael grant Mynediad i Waith i'w helpu i: 

  • Ddechrau gweithio
  • Cadw gwaith
  • Symud i hunangyflogaeth neu ddechrau busnes

Yn y cyfamser, efallai y bydd cyflogwr yn cael cymorth ariannol drwy'r un cynllun i dalu am gostau unrhyw offer newydd sydd ei angen wrth gyflogi rhywun ag anabledd.

Dysgwch ragor am sut y gall cyflogwyr ddefnyddio Mynediad i Waith 

Dyluniwyd y wefan gan S8080