Facebook Pixel

Sut y gallwch chi hyrwyddo amrywiaeth

Nid rhywbeth y dylai cyflogwyr ei wneud yn unig yw hyrwyddo amrywiaeth. Gallwn ni i gyd helpu i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle ac yn y gymuned leol.


Y Ddeddf Cydraddoldeb


Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn amddiffyn gweithwyr rhag unrhyw fath o aflonyddu, gwahaniaethu a bwlio yn y gweithle. Dylai pawb deimlo eu bod yn cael eu derbyn a’u hamddiffyn ym mhob rhan o’u bywyd, gan gynnwys yn y gwaith, mewn addysg, fel cwsmer, wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus, wrth brynu neu rentu eiddo, neu fel aelod neu westai o gymdeithas.

Mae’n bwysig bod cyflogwyr yn creu diwylliant sy’n gwneud i bobl deimlo eu bod yn cael eu hamddiffyn rhag gwahaniaethu.

Gall cyflogwyr fynd ymhellach, fodd bynnag, fel y dywedodd yr arbenigwr ar Amrywiaeth a Chynhwysiant Verna Myers: ‘Diversity is being invited to the party; inclusion is being asked to dance.’


Sut i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle

Datgelodd ymchwil yn 2020 gan y cwmni adnoddau dynol a chyflogres ADP fod dros 25% o weithwyr yn y DU wedi profi rhyw fath o wahaniaethu. Dywedodd dros 66% y byddent yn teimlo'n anghyfforddus ynghylch gwneud hawliad gwahaniaethu. Mae angen cryn dipyn o ymwybyddiaeth o hyd am bwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch hyrwyddo amrywiaeth - boed hynny yn y gweithle, ysgol/coleg neu o fewn eich cymuned.

 • Meddyliwch am yr hyn y mae amrywiaeth yn ei olygu i chi a sut yr hoffech iddo gael ei ddangos ble rydych chi. Os ydych chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau ac yn angerddol am y syniad hwn, bydd pobl yn fwy tebygol o ymuno â chi yn eich gweledigaeth.
 • Rhoi polisïau cydraddoldeb ar waith, fel bod pob gweithiwr yn cael ei drin yn deg ym mhob gweithgaredd o ddydd i ddydd a phenderfyniadau sy'n ymwneud â gwaith.
 • Os ydych chi'n darllen, yn gweld neu'n clywed rhywbeth rydych chi'n teimlo sy'n gwahaniaethu yn erbyn grŵp penodol, siaradwch â rhywun amdano. Dylai gwahaniaethau pawb gael eu cydnabod, eu parchu a'u gwerthfawrogi ac os oes newidiadau i'w gwneud, yna dylid eu newid!
 • Os ydych yn recriwtio, mae gennych feini prawf sy'n sicrhau eich bod yn gwneud penderfyniadau ar sail teilyngdod.
 • Gwybod eich hawliau! Waeth beth yw eich hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, cefndir cymdeithasol neu economaidd, ni ddylech fyth deimlo'n israddol neu'n is na rhywun arall. Rhowch wybod i'ch cyflogwr am unrhyw achosion o wahaniaethu yn y gweithle. Os ydych chi hefyd yn ddigon anffodus i fod yn ddioddefwr trosedd casineb, dylech roi gwybod i'r heddlu am hyn a dewch o hyd i bobl eraill y gallwch chi siarad yn hyderus â nhw rydych chi'n ymddiried ynddynt.
 • Os ydych yn llenwi arolwg sy'n gofyn am eich barn ar amrywiaeth, byddwch yn onest. Mae cael llawer o syniadau a meddyliau am bwnc amrywiaeth yn ddefnyddiol i gwmnïau oherwydd mae'n golygu eu bod yn gwybod lle gallant wella a chryfhau.

Beth mae gwahaniaethu yn ei olygu?

Gwahaniaethu yw pan fyddwch chi neu rywun arall yn cael eich trin yn annheg oherwydd rhagfarn a all fod gan unigolyn neu grŵp o bobl yn eich erbyn. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn manylu ar naw maes lle gall gwahaniaethu ddigwydd - a elwir yn ‘nodweddion gwarchodedig’. Y rhain yw:

 • Oedran
 • Bod neu ddod yn berson trawsrywiol
 • Bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • Bod yn feichiog neu ar gyfnod mamolaeth
 • Anabledd
 • Hil gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol
 • Crefydd, cred neu ddiffyg crefydd/cred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol.

Sefydliadau amrywiaeth

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am amrywiaeth neu gymryd rhan mewn gwaith sy'n hyrwyddo, mae yna lawer o sefydliadau sy'n chwilio am wirfoddolwyr. Mae’r canlynol yn rhai o’r grwpiau blaenllaw, ond mae llawer o rai eraill y gallwch ymuno â nhw sy’n chwilio am gymorth gyda digwyddiadau, codi arian neu hyrwyddo eu hachos yn gyffredinol.

 • Stonewall – eu cenhadaeth yw hyrwyddo amrywiaeth ym mhob grŵp pobl o fewn cymunedau, gweithleoedd a sefydliadau
 • Equally Ours – rhwydwaith cenedlaethol o sefydliadau cydraddoldeb a hawliau dynol (y Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gynt)
 • Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth – elusen sy'n helpu busnesau a sefydliadau i ddatblygu ac ymgorffori cydraddoldeb a thegwch yn eu hethos a'u harferion trwy ddysgu a datblygu.
Dyluniwyd y wefan gan S8080