Facebook Pixel

Sut y gallwch chi hyrwyddo amrywiaeth

Mae hyrwyddo amrywiaeth yn fwy na dim ond rhywbeth y dylai cyflogwyr feddwl amdano, mae’n bwnc y dylai pob un ohonom fod yn ymwybodol ohono. 

Beth mae’r gair gwahaniaethu yn ei olygu? 

Gwahaniaethu yw pan fyddwch chi neu rywun arall yn cael eich trin yn annheg oherwydd rhagfarn yn eich erbyn gan unigolyn neu grŵp o bobl. 


Mae’r Llywodraeth yn nodi naw maes lle gall gwahaniaethu ddigwydd. Mae’r rhain yn cael eu galw’n ‘nodweddion gwarchodedig’. Maen nhw’n cynnwys: 

 • Oedran
 • Bod yn berson trawsrywiol, neu newid i fod yn berson trawsrywiol 
 • Bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
 • Bod yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth
 • Anabledd
 • Hil gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol
 • Crefydd, cred neu ddiffyg crefydd/cred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol;

Dylai pawb deimlo eu bod yn cael eu derbyn a’u hamddiffyn ym mhob agwedd ar eu bywyd, gan gynnwys: 

 • Yn y gwaith
 • Mewn addysg
 • Fel cwsmer
 • Wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus
 • Wrth brynu neu rentu eiddo
 • Fel aelod o gymdeithas neu westai iddynt (gan gynnwys clybiau preifat)

Daw’r warchodaeth hon drwy Ddeddf Cydraddoldeb 2010.


Sut y gallwch chi hyrwyddo amrywiaeth

Mae sawl ffordd y gallwch hyrwyddo amrywiaeth - boed hynny yn y gweithle, yn yr ysgol/coleg neu yn eich cymuned. 

 • Meddyliwch beth mae amrywiaeth yn ei olygu i chi a sut yn ddelfrydol y byddech am iddo gael ei ddangos lle bynnag rydych chi. Os ydych chi’n gwybod beth rydych chi ei eisiau ac yn teimlo’n frwd am y syniad hwn, bydd pobl yn fwy tebygol o rannu yn eich gweledigaeth. 
 • Os ydych chi’n llenwi arolwg sy’n gofyn am eich barn am amrywiaeth, byddwch yn onest. Mae’n ddefnyddiol i gwmnïau gael llawer o syniadau am amrywiaeth, oherwydd mae’n golygu eu bod yn gwybod ym mha feysydd y gallent wella a chryfhau ynddynt. 
 • Os ydych chi’n darllen, yn gweld neu’n clywed rhywbeth rydych chi’n teimlo sy’n gwahaniaethu yn erbyn grŵp penodol, siaradwch â rhywun amdano. Dylai gwahaniaethau pawb gael eu cydnabod, eu parchu a’u gwerthfawrogi ac os oes angen gwneud newidiadau, ewch ati i wneud y newidiadau hynny! 
 • Dewch o hyd i sefydliadau sy’n frwd dros fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth a chael gwybod beth maen nhw’n ei wneud. Mae llawer o’r sefydliadau hyn bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda digwyddiadau, codi arian neu i hyrwyddo eu hachos yn gyffredinol. 
 • Gwybod eich hawliau! Beth bynnag fo’ch hil, eich crefydd, eich cyfeiriadedd rhywiol, eich cefndir cymdeithasol neu economaidd, ddylai neb fyth wneud i chi deimlo’n israddol nac yn is na rhywun arall. Rhowch wybod i’r heddlu am unrhyw droseddau casineb a dod o hyd i bobl eraill rydych yn ymddiried ynddynt, ac y gallwch siarad â nhw’n hyderus. 

Sefydliadau amrywiaeth

Dyma rai sefydliadau sy’n hyrwyddo ac yn eirioli dros amrywiaeth:

 • Stonewall – eu nod yw hyrwyddo amrywiaeth ym mhob grŵp o bobl mewn cymunedau, gweithleoedd a sefydliadau
 • Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – mae’r wefan hon yn rhwydwaith cenedlaethol o sefydliadau cydraddoldeb a hawliau dynol 
 • National Centre of Diversity – mae’r elusen hon yn helpu busnesau a sefydliadau i ddatblygu a gwreiddio cydraddoldeb a thegwch yn eu hethos a’u harferion drwy ddysgu a datblygu
Dyluniwyd y wefan gan S8080