Facebook Pixel

Beth sy'n digwydd ym maes adeiladu?

Filter

BLOG A DIGWYDDIADAU CHWILIO

 • 20 Medi 2023

  Prentisiaethau yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr

  O adeiladu i amaethyddiaeth, peirianneg i ddigidol, gallwch ddod o hyd i ystod wych o gyfleoedd ar Talentview ar gyfer prentisiaethau yn y Gogledd Ddwyrain! ...
 • 15 Medi 2023

  Prentisiaethau yn Essex

  Pan ddaw i brentisiaethau, “yr unig ffordd yw Essex”! Yn wir, mae Essex yn sir sydd ag amrywiaeth enfawr o gyfleoedd prentisiaeth. Mae bod yn agos at Lundain a chael cymysgedd o ddiwydiannau ar draws trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig yn golygu b...
 • 11 Medi 2023

  Dyw hi byth yn rhy hwyr: prentisiaethau i oedolion yn Llundain

  Gall cyfleoedd prentisiaethau guro ar unrhyw oedran. P’un a ydych yn 16 neu’n 60 oed, gallwch ddilyn rhaglen o ddysgu seiliedig ar waith â chyflogwr, cael eich talu wrth i chi ei wneud a dysgu sgiliau ymarferol a all eich helpu i symud ymlaen yn eich...
 • 05 Medi 2023

  Eich canllaw cyflawn i brentisiaethau CAD

  Os oes gennych ddiddordeb mewn celf a dylunio a bod gennych feddwl technegol, yna gallai gyrfa mewn dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) fod yn addas i chi. Fel technegydd neu weithredwr CAD, gallech fod yn troi syniad cleient neu fraslun pensaer yn ...
 • 23 Awst 2023

  Beth i’w wneud ar ôl TGAU

  P’un a ydych wedi cyflawni y tu hwnt i’r hyn yr oeddech yn gobeithio amdano, neu’n teimlo’n siomedig yn eich canlyniadau, efallai eich bod yn pendroni beth sy’n dod ar ôl TGAU. ...
 • 07 Awst 2023

  Prosiectau adeiladu eiconig – Stadiwm Olympaidd 2012

  Mae gan bob un ohonom atgofion gwych am Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012, gydag Usain Bolt, Mo Farah, Jessica Ennis-Hill, Bradley Wiggins, Jonny Peacock a’r seremoni agoriadol ymhlith yr uchafbwyntiau. Fodd bynnag, roedd adeiladu’r lleol...
 • 05 Ionawr 2023

  Cyngor gyrfa yn yr Alban

  Mae llawer o ffynonellau cyngor gyrfaoedd yn yr Alban. Mae’r canllaw Go Construct hwn yn eich helpu i ddeall eich opsiynau wrth chwilio am yrfa. ...
 • 03 Ionawr 2023

  Pensaernïaeth: Gyrfaoedd ym maes dylunio adeiladau

  Gyrfa ym maes pensaernïaeth yw un o’r swyddi mwyaf creadigol, cymhleth a heriol ym maes adeiladu. Dyna pam y gall gymryd saith mlynedd i gymhwyso fel pensaer! Ond er ei bod yn brentisiaeth hir, gall dylunio adeiladau fod yn broffesiwn gwerth chweil s...
 • 09 Rhagfyr 2022

  Pa Swyddi Allwch Chi eu Gwneud Gyda Gradd Economeg?

  Mae graddedigion economeg yn gymwys i weithio mewn ystod eang o rolau, o economegwyr i ddadansoddwyr data, cynllunwyr ariannol i briswyr tir ac eiddo. Mae gradd mewn economeg yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy iawn mewn datrys problemau, dadansoddi d...
 • 06 Rhagfyr 2022

  Pa raddau TGAU sydd eu hangen arnoch i fod yn beiriannydd?

  Y llwybrau sefydledig i fod yn beiriannydd yw dilyn prentisiaeth neu astudio ar gyfer gradd HNC, HND neu brifysgol. Bydd angen cymwysterau Safon Uwch arnoch ar gyfer prentisiaethau uwch a phrifysgol, ond ar gyfer prentisiaeth peirianneg ganolradd byd...
 • 01 Rhagfyr 2022

  Beth Allwch Chi Ei Wneud Gyda Gradd Busnes?

  Na ddylid ei gymysgu ag astudiaethau busnes, mae gradd busnes yn llwybr gwych i yrfa mewn busnes. Mae yna nifer o opsiynau gyrfa ar gael i raddedigion â graddau busnes, ym mron pob sector.  ...
 • 28 Tachwedd 2022

  Pa gymwysterau sydd eu hangen arna’i i fod yn drydanwr?

  Mae angen nifer o gymwysterau i fod yn drydanwr cymwysedig. Dysgwch fwy am y gofynion mynediad a'r cyrsiau y dylai hyfforddeion eu dilyn yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Er bod y cyrsiau’n amrywio ychydig, mae tebygrwydd cyffredinol o ran eu bod yn cae...
 • 24 Tachwedd 2022

  Sut i hyfforddi fel plymwr

  Mae galw mawr am sgiliau plymio. Bydd angen plymwyr bob amser yn y diwydiant adeiladu, i osod systemau gwres canolog, gosod ystafelloedd ymolchi a cheginau ac ymateb i argyfyngau. Darllenwch ein canllaw cyflym isod i gael gwybod sut mae hyfforddi i f...
 • 21 Tachwedd 2022

  Pa radd ddylwn i ei gwneud?

  Os ydych chi'n astudio ar gyfer TGAU neu Safon Uwch ac am fynd ymlaen i astudio yn y brifysgol, efallai eich bod yn gwybod yn union ym mha faes pwnc rydych chi am arbenigo ynddo. Gallai fod yn bwnc rydych chi'n ei fwynhau fel Saesneg, Hanes neu Fathe...
 • 15 Tachwedd 2022

  Y Canllaw Swyddogol ar Saernïaeth

  Mae asiedyddion yn weithwyr hanfodol yn y diwydiant adeiladu, gan greu cynnyrch a strwythurau o bren sy’n cael eu defnyddio yn y broses adeiladu. Dyma ein canllaw i’r grefft saernïaeth, sut mae’n wahanol i waith coed a’r opsiynau ar gyfer dechrau arn...
 • 01 Tachwedd 2022

  Pa gymwysterau sydd eu hangen arna’i i fod yn blymwr?

  Gallwch ddod yn blymwr drwy amrywiaeth o lwybrau, boed hynny drwy weithio, dilyn cwrs coleg neu ddilyn prentisiaeth. Ceir hyfforddiant plymio galwedigaethol y bydd angen i chi ei wneud, sy'n galw am rai cymwysterau sylfaenol. Dyma beth sydd angen i c...
 • 26 Hydref 2022

  Beth yw prentisiaeth pensaernïaeth?

  Mae prentisiaethau pensaernïaeth yn llwybr arall at yrfa pensaernïaeth i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn pensaernïaeth. Mae prentisiaid yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio mewn practis pensaernïol gan dreulio tua phumed o'u hamser yn a...
 • 09 Medi 2022

  Adeiladu yn galaru am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines

  Dywedodd y Cadeirydd Peter Lauener a’r Prif Weithredwr Tim Balcon: “Mae pawb yn CITB wedi’u tristáu’n fawr ynghylch marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines. Roedd y Frenhines yn ffigwr rhyfeddol, yn un o'r Prydeinwyr mwyaf erioed ac yn ysbrydoliaeth i law...
 • 03 Awst 2022

  Sut i baratoi ar gyfer cyfweliad am swydd

  Yn y canllaw hwn gan Am Adeiladu, rydym yn rhoi awgrymiadau ac arweiniad i chi ar sut i baratoi ar gyfer cyfweliad am swydd. Parhewch i ddarllen i gael gwybod mwy. ...
 • 09 Mawrth 2022

  Chelsea Cashman, Prentis Saer Coed

  Roedd Chelsea Cashman yn arfer gweithio mewn Warws Aldi ond roedd yn anhapus ac eisiau newid gyrfa. Trwy’r Cynllun ‘Cymunedau i Chi’ (Communities for You), cynigiwyd cyfle i Chelsea gael lleoliad profiad gwaith 6 wythnos ar y safle gyda Willis Const...
 • 08 Mawrth 2022

  Wythnos Menywod Ym Maes Adeiladu

  Mae Wythnos Menywod mewn Adeiladu (WIC) yn cael ei chynnal yn UDA rhwng 6 a 12 Mawrth 2022. Mae'n hyrwyddo cyflawniadau gweithwyr benywaidd ym maes adeiladu, ac yn amlygu'r hyn y gellir ei wella o ran profiad gweithle menywod yn y diwydiant. ...
 • 07 Mawrth 2022

  Diwrnod Rhyngwladol Y Menywod 2022

  Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (IWD) yn cael ei ddathlu ar 8 Mawrth bob blwyddyn ac mae’n ganolbwynt yn y mudiad dros hawliau a chydnabyddiaeth o gyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae’r diwrnod hefyd yn ann...
 • 04 Mawrth 2022

  Cwmni Adeiladu Yn Croesawu Eu Prrntis Benywaidd Cyntaf

  Yr wythnos hon (7 - 11 Mawrth 2022) yw Wythnos Menywod mewn Adeiladu ac Wythnos Prentisiaethau’r Alban. Clywch gan Eliza, prentis saer, ar pam y newidiodd ei gyrfa i adeiladu trwy brentisiaeth - dod yn brentis benywaidd cyntaf un cwmni. ...
 • 03 Mawrth 2022

  Dysgu ymarferol fel prentisiaid

  Yn ystod Wythnos Prentisiaethau’r Alban (4 - 8 Mawrth), dywedodd tri o brentisiaid ar gyrsiau pedair blynedd gyda Scotia Homes wrthym beth oedden nhw’n ei hoffi am ddysgu'r crefftau maen nhw wedi’u dewis yn ymarferol. ...
 • 18 Chwefror 2022

  Adeiladu Dechrau Newydd Yn Y Diwydiant Adeiladu

  Diolch i brosiect YouthBuild, dechreuodd Julius Debrah fywyd a gyrfa newydd yn y diwydiant adeiladu. Pan darodd y pandemig, bu’n rhaid i Julius gofrestru ar gyfer Credyd Cynhwysol - nawr, chwe mis ar ôl graddio o’r rhaglen, mae’n leiniwr sych dan hyf...
 • 10 Chwefror 2022

  Yr Arweiniad Llawn I Doi

  Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaid 2022, rydym yn lansio ffocws ar rai o’r sectorau amrywiol o fewn y diwydiant adeiladu – heddiw, rydym yn canolbwyntio ar toi! Mae toi nid yn unig yn rhan hanfodol o’r diwydiant adeiladu – mae’n rhan hanfod...
 • 07 Chwefror 2022

  O'r Lluoedd Arfog I Adeiladu

  Ymunodd Craig Foster â Price Ltd ym mis Chwefror 2015 fel prentis saer. Roedd yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, wrth weithio ar y safle am 4 diwrnod yr wythnos. Yn dilyn gyrfa yn y lluoedd arfog, cafodd flas ar her newydd, rhywbeth y gallai fwrw ati a...
 • 04 Chwefror 2022

  Sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol prentis

  Wrth wneud cais am brentisiaeth adeiladu, efallai y bydd angen llythyr eglurhaol arnoch gyda'ch CV. Darganfyddwch sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol gwych. ...
 • 04 Chwefror 2022

  Apprenticeship mythbusters

  Apprenticeships have come a long way in recent years, they help people ‘get in and go far’ but there are still a lot of myths surrounding the choice to combine earning whilst you learn. This Go Construct article will bust some of the most common appr...
 • 04 Chwefror 2022

  Craig Ramsey - Prentis Graddedig

  Ym mis Medi, dechreuodd Craig Ramsay raglen Prentisiaeth i Raddedigion mewn Rheolaeth Adeiladu trwy ei gyflogwr, P&M Sinclair. Yma mae’n esbonio uchafbwyntiau allweddol y rhaglen a sut mae’r profiad wedi llunio ei obeithion a’i nodau gyrfa yn y dyfod...
 • 03 Chwefror 2022

  Sut i baratoi at gyfweliad prentisiaeth

  Gall cyfweliadau ar gyfer prentisiaeth fod yn nerfus, ond bydd y canllaw Am Adeiladu hwn yn rhoi’r holl ganllawiau, cyngor, syniadau ac awgrymiadau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn cyfweliad prentisiaeth adeiladu hwnnw. ...
 • 23 Medi 2021

  Beth Yw Rhannau Gwahanol To A Beth Maent Yn Ei Wneud?

  Efallai bod to yn edrych fel strwythur syml ar ben adeilad, sy’n cadw glaw a thywydd arall allan, ond mae llawer mwy iddo na hynny. Yn y canllaw hwn, byddwn yn eich dysgu am rannau mewnol ac allanol to, beth maen nhw'n ei wneud, a'u henwau. Mae pob r...
 • 09 Gorffennaf 2021

  Y 10 Rheswm Gorau I Ddod Yn Llysgennad Stem Am Adeiladu

  Ydych chi’n gweithio ym maes adeiladu ac yn angerddol am y diwydiant rydych chi am ei rannu ag eraill? P’un a ydych chi’n brentis blwyddyn gyntaf neu’n Brif Swyddog Gweithredol, mae cynllun Llysgennad STEM Am Adeiladu yn ffordd berffaith o ysbrydoli ...
 • 25 Ionawr 2021

  Gyrfaoedd y dyfodol ym maes adeiladu

  Mae’r diwydiant adeiladu yn addasu ar gyfer y dyfodol drwy ddefnyddio technolegau a sgiliau newydd. Sut fydd swyddi adeiladu’r dyfodol yn edrych? ...
 • 24 Ionawr 2021

  Swyddi adeiladu lefel mynediad yn y DU

  Mae’r diwydiant adeiladu yn lle gwych i ddechrau ar eich gyrfa. Ond ble mae dechrau? Yma, rydyn ni’n edrych ar swyddi adeiladu lefel mynediad lle gallwch chi roi’r cam cyntaf ar yr ysgol. ...
 • 10 Rhagfyr 2020

  Newid gyrfa i ymuno â’r diwydiant adeiladu

  Ydych chi’n awyddus i newid gyrfa? Mae'r erthygl Go Construct hon yn dweud popeth y mae angen i chi ei wybod am newid i gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu. ...
 • 28 Hydref 2020

  Adfer Palas San Steffan

  Palas San Steffan yw cartref ein Democratiaeth, ond mae gwir angen ei atgyweirio a’i adnewyddu. Darllenwch fwy am y prosiect i adfer Palas San Steffan yma. ...
 • 26 Hydref 2020

  Ffeithiau adeiladu am adeiladau enwog

  Rydym yn edrych ar rai o’r adeiladau mwyaf enwog ledled y byd. O gadeirlannau a mosgiau, i adeiladau seneddol a thyrau swyddfa, mae amrywiaeth eang o siapiau a meintiau yn perthyn i adeiladau! ...
 • 18 Hydref 2020

  Adeiladu a’r amgylchedd

  Mae adeiladu'n effeithio ar yr amgylchedd mewn ffordd gadarnhaol a negyddol. Gadewch i ni edrych ar sut gall adeiladu helpu’r amgylchedd a bwrw golwg dros rai o’r swyddi y gallwch ddod o hyd iddynt yn y diwydiant. ...
 • 28 Medi 2020

  Patrwm newydd - croesawu amrywiaeth a diwylliant ym maes Adeiladu

  Ar Fis Hanes Pobl Dduon 2019, rydyn ni’n edrych ar amrywiaeth mewn pensaernïaeth a’r rhwydweithiau sy’n newid y sefyllfa o ran cynrychiolaeth i bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) wrth ddylunio ac adeiladu ein hamgylchedd adeiledig. ...
 • 25 Medi 2020

  Cynaliadwyedd ym maes adeiladu

  Y diwydiant adeiladu yw un o’r defnyddwyr mwyaf o adnoddau byd-eang ac un o’r cyfranwyr mwyaf at lygredd. Felly, mae ganddo gyfrifoldeb enfawr i helpu cynaliadwyedd. Darllenwch ein canllaw i gael rhagor o wybodaeth. ...
 • 07 Medi 2020

  Sut beth yw adeiladu yng nghanol dinas?

  Tarwch olwg ar bencadlys BBC Cymru Wales – prosiect adeiladu gwerth £100m yng nghanol Caerdydd, sy’n gartref i dros 1,200 o staff. Darllenwch fwy am y prosiect o’r dechrau i’r diwedd. ...
 • 13 Gorffennaf 2020

  Sut i gael swydd adeiladu heb radd

  Ydych chi’n meddwl tybed a oes angen gradd arnoch i gael swydd adeiladu? Rydyn ni yma i ddangos i chi bod llwybrau eraill i’w dilyn i gael y swydd rydych chi am ei chael yn y diwydiant! ...
 • 23 Mehefin 2020

  Diwrnod Rhyngwladol Menywod ym maes Peirianneg 2020

  Gwrandewch ar yr hyn sydd gan y peiriannydd deunyddiau, Mimi-Isabella Nwosu, a’r myfyriwr yn London Design & Engineering, Tolu Egberongbe i’w ddweud am weithio ym maes peirianneg. ...
 • 23 Awst 2019

  Sut i ddechrau arni ym maes adeiladu ar ôl sefyll eich TGAU

  Gofynnom i dri o bobl ym maes adeiladu pa gyngor y bydden nhw’n ei roi i bobl sy’n ystyried ymuno â’r diwydiant ar ôl eu harholiadau TGAU, a chawsom wybod pa lwybr y gwnaethant ei ddilyn er mwyn cael eu rôl bresennol. ...
 • 06 Mehefin 2019

  Sut gall y maes adeiladu fod yn fwy gwyrdd

  Greenheart yw un o brif ddylunwyr ac adeiladwyr cartrefi cynaliadwy’r DU. Ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd, gofynnom iddyn nhw sut y gall y maes adeiladu goleddu dyfodol gwirioneddol gynaliadwy. ...
 • 08 Mawrth 2019

  Menywod ysbrydoledig yn y diwydiant adeiladu

  Mae ein #TakeoverTuesday ar Instagram yn cynnig cipolwg i chi ar sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu, drwy arddangos diwrnodau ym mywydau pobl ysbrydoledig yn y maes. ...
 • 05 Mawrth 2019

  Dysgu ymarferol fel prentisiaid

  Yn ystod Wythnos Prentisiaethau’r Alban (4 - 8 Mawrth), dywedodd tri o brentisiaid ar gyrsiau pedair blynedd gyda Scotia Homes wrthym beth oedden nhw’n ei hoffi am ddysgu'r crefftau maen nhw wedi’u dewis yn ymarferol. ...
 • 04 Mawrth 2019

  Pam Dod yn Brentis? Mae'r Prentisiaid yn Egluro

  Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau rhwng 4 - 8 Mawrth! Felly, fe wnaethon ni benderfynu holi dau ddarpar beiriannydd pam eu bod wedi penderfynu dod yn brentisiaid. Rhagor o wybodaeth. ...
 • 01 Mawrth 2019

  Diwrnodau Gyrfaoedd Adeiladu Drysau Agored

  Drysau Agored, o ddydd Llun 18 tan ddydd Sadwrn 23 Mawrth. Dysgwch sut beth yw gweithio ym maes adeiladu ar un o gannoedd o safleoedd byw cyffrous. ...
 • 12 Tachwedd 2018

  Gwisgo i Lwyddo

  Mae James Whitaker, Cyfarwyddwr Marchnata yn Dickies Workwear – un o noddwyr Rownd Derfynol Genedlaethol Adeiladu Sgiliau y DU eleni – yn rhannu ei gyngor ynghylch beth i chwilio amdano wrth siopa am ddillad gwaith proffesiynol. ...
 • 20 Ebrill 2018

  Make-A-Wish: Stori Joseph

  Gwireddwyd dymuniad Joseph o Aberystwyth i gael profiad o gerbydau adeiladau ‘mawr’ i fodloni ei ddiddordeb mewn popeth sy'n ymwneud ag adeiladu. Cafodd Joseph ddod i’r Coleg Adeiladu Cenedlaethol, a drefnwyd drwy Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu...
 • 21 Ionawr 2018

  ...
 • 09 Ionawr 2018

  Amrywiaeth ethnig mewn adeiladu

  Mae mwy o bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yn dewis gyrfaoedd ym maes adeiladu. Dysgwch pam ei bod yn bwysig cael amrywiaeth yn y diwydiant adeiladu. ...
 • 13 Hydref 2017

  Dysgu Trochol mewn Adeiladu

  Dysgwch sut mae technoleg yn rhan o ddyfodol adeiladu gyda dysgu trochol a rhith-wirionedd yn ei gwneud yn haws cael y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr. ...
 • 29 Medi 2017

  Creu dyfodol gwell

  Mae’r diwydiant adeiladu’n newid – yn newid ei hun, a hefyd yn newid cymunedau a’r amgylchedd er gwell. Dysgwch sut gallwch chi gymryd rhan. ...
 • 01 Medi 2017

  Arloesi mewn Adeiladu (6 Peth MAWR I’w Gwylio!)

  Mae’r sector adeiladu’n esblygu’n gyson oherwydd datblygiadau newydd mewn deunyddiau, technegau a dyluniadau. Gyda phrosiectau hynod lwyddiannus yn dilyn datblygiadau arloesol cyfoes, mae’r diwydiant adeiladu wedi profi nad oes unrhyw derfynau erbyn ...
 • 15 Awst 2017

  Beth i'w Wneud ar ôl Eich Arholiadau

  Rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â’r pwysau o gael canlyniadau arholiadau, ond mae llwybrau bob amser ymlaen i yrfa gyffrous ym maes adeiladu, dim ots beth yw’r niferoedd na’r graddau. ...
 • 25 Awst 2016

  Dwi wedi cael fy nghanlyniadau? Beth nesaf?

  Mae James Thomas, Cynghorydd CITB, yn sôn am yr hyn y gallwch chi ei wneud ar ôl cael canlyniadau eich arholiadau a phenderfynu pa gamau i’w cymryd nesaf. ...
 • 08 Mehefin 2016

  Denise Forster – Hanes am Adeiladu

  Mae Denise Forster yn Gydlynydd Systemau gyda Simpson (York) Limited. Mae hi hefyd yn rhan o’r prosiect ‘Step up into Construction’. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. ...
 • 04 Rhagfyr 2015

  Andrew Close - Hanes am Adeiladu

  Andrew Close MRTPI, Pennaeth Gyrfaoedd, Addysg a Datblygiad Proffesiynol yn yr RTPI sy’n sôn am gyfleu’r neges i genedlaethau’r dyfodol. ...
 • 06 Tachwedd 2015

  Gyrfa i bara am oes

  Karen Jones, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Redrow Homes sy’n dweud wrthym pam y bydd adeiladu yn rhoi gyrfa i chi a fydd yn para am oes. ...
 • 01 Ionawr 0001

  Sut i ysgriennu CV Prentis

  Cyn Wythnos Genedlaethol Prentisiaeth, bydd y canllaw Am Adeiladu hwn yn archwilio sut i ysgrifennu CV perffaith ar gyfer prentis adeiladu, gan gynnwys awgrymiadau a chynghorion, y strwythur delfrydol, beth i’w gynnwys (a’i eithrio), templedi a llawe...
 • 01 Ionawr 0001

  Pa fathau o drydanwyr sydd ar gael?

  Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn drydanwr, mae llawer o gyfleoedd gan fod sawl gwahanol fath o drydanwr. Gallech arbenigo mewn gweithio mewn lleoliadau preswyl neu ar osodiadau masnachol. Gallech ddylunio systemau trydanol cyfan neu brofi off...
Dyluniwyd y wefan gan S8080