Facebook Pixle

Beth sy'n digwydd ym maes adeiladu?

Filter

BLOG A DIGWYDDIADAU CHWILIO

 • 25 Medi 2020

  Sustainability in construction

  The construction industry is one of the largest users of global resources and contributors of pollution. It therefore has a huge responsibility to aid sustainability. Read our guide to learn more. ...
 • 07 Medi 2020

  What's it like to build in the middle of a city?

  Take a look at the BBC Wales headquarters - a £100m construction project in the centre of Cardiff, home to over 1,200 staff. Read more about the project from start to finish. ...
 • 27 Gorffennaf 2020

  How is construction adapting for the future?

  The construction industry always adapts to the changing needs of society, the advancement in technology and new processes, from making eco-friendly materials to sustainability. ...
 • 23 Mehefin 2020

  International Women in Engineering day 2020

  Hear what materials engineer, Mimi-Isabella Nwosu, and student at London Design and Engineering, Tolu Egberongbe have to say about working in engineering. ...
 • 22 Awst 2019

  Sut i fynd i mewn i adeiladu ar ôl gwneud eich TGAU

  Gofynnom i dri pherson ym maes adeiladu pa gyngor y byddent yn ei roi i bobl sy'n ystyried mynd i mewn i'r diwydiant ar ôl eu TGAU, a gwnaethom ddarganfod pa lwybr y gwnaethon nhw ei gymryd i gyrraedd eu rôl bresennol. ...
 • 06 Awst 2019

  Diwrnod canlyniadau SQA - beth nesaf?

  Cyn Dyfarniadau Cymhwyster yr Alban heddiw, fe wnaethom siarad â thri pherson a ddewisodd yrfa ym maes adeiladu. Rydm yn darganfod beth wnaeth eu hysgogi i ddymuno gyrfa ym maes adeiladu a sut wnaethon nhw ddechrau. ...
 • 05 Mehefin 2019

  Sut y gall y diwydiant adeiladu fynd yn wyrdd

  Greenheart yw un o brif ddylunwyr ac adeiladwyr cartrefi cynaliadwy yn y DU. Ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd fe wnaethom ofyn iddynt sut y gall y diwydiant adeiladu gofleidio dyfodol gwirioneddol gynaliadwy. ...
 • 28 Mai 2019

  Construction Is Full Of Personality

  Read about three industry workers' experience in the construction industry and how they feel their personality type suits their role. Find out more here. ...
 • 12 Mawrth 2019

  Troeon cyntaf i fenywod ym maes adeiladu

  Ar gyfer Mis Hanes Menywod (1 - 31 Mawrth), rydym yn edrych yn ôl ar rai o'r troeon cyntaf i fenywod ym maes adeiladu. Y cyflawniadau hyn yw'r sylfeini i fenywod heddiw i wireddu eu potensial a llwyddo yn eu rôl ddewisol. ...
 • 08 Mawrth 2019

  Menywod Ysbrydoledig

  Mae ein #TakeoverTuesday ar Instagram yn cynnig cipolwg gwych i chi ar sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu, trwy arddangos diwrnodau ym mywyd pobl ysbrydoledig sydd â rolau yn y diwydiant. ...
 • 05 Mawrth 2019

  Dysgu ymarferol fel prentisiaid

  Ar gyfer Wythnos Prentisiaethau'r Alban (4 - 8 Mawrth), dywedodd tri phrentis ar gyrsiau pedair blynedd â Scotia Homes wrthym beth roeddent yn ei hoffi am ddysgu eu crefftau dewisol yn ymarferol. ...
 • 04 Mawrth 2019

  Pam dod yn brentis

  O'r 4 - 8 Mawrth, mae'n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau! Felly, roeddem yn meddwl y byddem yn gofyn i ychydig o beirianwyr newydd pam y daethant yn brentisiaid. Yn fwy na hynny, roeddem am wybod a oeddent yn edifarhau o gwbl. ...
 • 01 Mawrth 2019

  Drysau Agored: profwch adeiladu yn y byd go iawn

  Dysgwch sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu yn un o gannoedd o safleoedd byw cyffrous ledled y wlad yn ystod Drysau Agored, o ddydd Llun 18 i ddydd Sadwrn 23 Mawrth. ...
 • 26 Chwefror 2019

  LGBT yn y golwg, ar y safle: Cymodi

  Yn ystod Mis Hanes LGBT (pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol), rydym yn darganfod sut brofiad gwirioneddol yw dod allan yn y diwydiant adeiladu. Mae'r arloeswraig a'r weithredwraig, Christina Riley, Uwch Gynllunydd yn Kier Group, yn siara...
 • 20 Chwefror 2019

  LGBT yn y golwg, ar y safle: Gweithredaeth

  Yn ystod Mis Hanes LGBT (pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol), rydym yn darganfod sut brofiad gwirioneddol yw dod allan yn y diwydiant adeiladu. Mae'r arloeswraig a'r weithredwraig, Christina Riley, Uwch Gynllunydd yn Kier Group, yn siara...
 • 12 Tachwedd 2018

  Gwisgo am Lwyddiant

  Mae James Whitaker, Cyfarwyddwr Marchnata yn Dickies Workwear - sy'n noddwr Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] UK eleni - yn rhannu ei gyngor ar beth i'w chwilio amdano wrth siopa am ddillad gwaith proffesiynol. ...
 • 01 Mai 2018

  8 Rheswm pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu: Ebrill

  O gawodydd heb haul i wynebau hapus sy'n mwynhau'r tywydd poeth cyntaf eleni, mae mis Ebrill wedi dod i ben yn gyflym. Â mis arall y tu ôl i ni, rydyn ni'n edrych ar y pethau a atgoffodd ni pam ein bod wrth ein bodd ag adeiladu - ta waeth beth yw'r t...
 • 28 Mawrth 2018

  Open Doors 2018: 9 Things We Learnt

  This year's Open Doors Week was 277 live construction sites across England, Scotland and Wales opening their doors to the general public. Find out more ...
 • 05 Mawrth 2018

  Balch a Bodlon: Gyrfa y gellir bod yn falch ohoni

  Helpwch eich plant i ddod o hyd i yrfa y maent yn dwlu arni ac adeiladu dyfodol y gallant fod yn falch ohono. Gwnaethom ofyn i weithwyr adeiladu ddod â'u rhieni i'r gwaith am y dydd. ...
 • 12 Chwefror 2018

  Menywod yn y diwydiant adeiladu: hanes cryno

  Mae angen menywod yn y diwydiant adeiladu – er mwyn llenwi'r bwlch sgiliau, yn ogystal â gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n hamgylchedd adeiledig. Dyma hanes cryno i esbonio pam mae hyn mor bwysig. ...
 • 09 Ionawr 2018

  Amrywiaeth ethnig yn y diwydiant adeiladu

  Mae mwy o bobl BME yn dewis gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu. Darllenwch am y llwyddiannau a chewch wybod pam mae amrywiaeth yn y diwydiant yn bwysig. ...
 • 24 Tachwedd 2017

  Adeiladau hygyrch ar gyfer byd mwy cynhwysol

  Mae adeiladau hygyrch yn hanfodol ar gyfer byd sy'n decach ac yn fwy cynhwysol er mwyn i bobl ag anableddau allu cyfrannu'n llawn i'r gymdeithas. Ewch ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ac i gymryd rhan. ...
 • 10 Tachwedd 2017

  Ysbrydolwyd gan amrywiaeth, adeiladwyd ym Mhrydain

  Mae dylanwadau rhyngwladol i'w gweld ym mhob rhan o'r amgylchedd adeiledig – hyd yn oed yn ein hoff henebion cenedlaethol. Dysgwch sut mae amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r diwydiant adeiladu. ...
 • 27 Hydref 2017

  Yr hyn sydd oddi tano: codi ysbrydion

  Tiroedd claddu hynafol, sgerbydau, ysbrydion, bwganod. (Mae'n rhaid ei bod yn Galan Gaeaf!) Gyda gyrfa yn y diwydiant adeiladu, gallech ddod ar draws unrhyw un ohonynt. ...
 • 13 Hydref 2017

  Realiti newydd: dysgu trochi ym maes adeiladu

  Dysgwch sut mae technoleg yn rhan o ddyfodol maes adeiladu – gyda dysgu trochi a rhith-wirionedd yn ei gwneud hi'n haws i ennill y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt ...
 • 29 Medi 2017

  Creu dyfodol gwell

  Mae'r diwydiant adeiladu yn newid – ac nid drwy newid ei hun yn unig, ond drwy newid cymunedau a'r amgylchedd er gwell. Edrychwch i weld sut y gallwch chi gymryd rhan. ...
 • 01 Medi 2017

  Arloesi yn y diwydiant adeiladu

  Mae'r diwydiant adeiladu yn esblygu drwy'r amser oherwydd datblygiadau o ran deunyddiau, technegau a dyluniadau. Wrth i newyddbethau cyfoes arwain at brosiectau arbennig o lwyddiannus, mae'r diwydiant adeiladu wedi profi bod y posibiliadau'n ddiddiwe...
 • 15 Awst 2017

  Beth i'w wneud ar ôl eich arholiadau

  Mae'r pwysau sy'n gysylltiedig â chael canlyniadau arholiadau yn gyfarwydd i bob un ohonom, ond ni waeth beth yw'r rhifau neu'r graddau, mae llwybrau bob amser i yrfa gyffrous yn y diwydiant adeiladu. Edrychwn ar y camau nesaf i'w cymryd ar ôl diwrno...
 • 03 Awst 2017

  Camu ymlaen yn y diwydiant adeiladu

  Mae'r diwydiant adeiladu yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd, ac mae llond gwlad o yrfaoedd wedi cael eu datblygu gan bobl a ddechreuodd arni fel prentisiaid. Edrychwn ar sut i lwyddo yn y diwydiant hwn sydd ar dwf. ...
 • 07 Gorffennaf 2017

  Symud gyda'r oes

  Mae'r diwydiant adeiladu yn cael ei weld yn draddodiadol fel diwydiant sy'n dibynnu mwy ar sgiliau corfforol yn hytrach na rhai digidol. Ond mae'r realiti yn wahanol iawn, gyda chwmnïau adeiladu yn awyddus i ddefnyddio'r technolegau diweddaraf… ...
 • 22 Mehefin 2017

  Arwain drwy esiampl – fy mhrofiad fel prentis

  Ar ôl symud i'r DU o Wlad Pwyl, roedd Dorota am ddilyn gyrfa a fyddai'n rhoi llwybr gyrfa hir a chlir iddi. Mae ei phrofiad o weithio ym maes adeiladu wedi ennyn ei brwdfrydedd am y diwydiant ac am genedlaethau i ddod o weithwyr adeiladu proffesiynol...
 • 12 Mehefin 2017

  Dilynwch eich brwdfrydedd a mwynhewch y canlyniadau

  Ar ôl gorffen yr ysgol yn Jamaica, penderfynodd Orville weddnewid ei fywyd a symud i'r DU er mwyn bod gyda'i wraig. Ond, drwy wneud hynny, mae wedi gallu dilyn ei frwdfrydedd am adeiladu a bod yn rhan o'r diwydiant yn y DU. ...
 • 24 Awst 2016

  Wedi cael fy nghanlyniadau, beth nesaf?

  James Thomas, un o Gynghorwyr CITB, yn siarad am yr hyn y gallwch ei wneud ar ôl cael canlyniadau eich arholiadau a phenderfynu pa gamau i'w cymryd nesaf. ...
 • 22 Mehefin 2016

  Adeiladwr Ifanc y Flwyddyn 2016

  Ydych chi'n unigolyn ifanc yn y diwydiant adeiladu? Ydych chi wedi llwyddo i gwblhau eich hyfforddiant neu gael swydd er gwaethaf pob tebygolrwydd? Os felly, mae YouthBuild UK am glywed gennych! ...
 • 01 Mawrth 2016

  Profiad cwbl wahanol

  Mae Steven Reid yn fecanydd peiriannau gyda Daviot Group yn Inverness. Mae wedi cael llawer o lwyddiant yn ystod ei brentisiaeth, gan ennill sawl gwobr, gan gynnwys Prentis y Flwyddyn a Sêr y Dyfodol. ...
 • 29 Chwefror 2016

  Prentisiaid yw enaid unrhyw gwmni

  Dechreuodd Andrew Fordyce fel prentis yn 1976 ac ef bellach yw rheolwr-gyfarwyddwr Darroch & Allan, sef cwmni adeiladu a gwaith saer llwyddiannus yn Moray, yr Alban. ...
 • 18 Rhagfyr 2015

  Fy mrwdfrydedd dros y diwydiant a bod yn Gennad Adeiladu

  Mae Mike Poole yn frwd dros ei waith fel peintiwr ac addurnwr, ac mae'n cyflogi prentisiaid newydd er mwyn rhoi profiad go iawn iddynt yn y diwydiant. Mae hefyd yn gweithio fel Cennad Adeiladu, gan ymweld ag ysgolion i roi cyflwyniadau i ddisgyblion ...
 • 06 Tachwedd 2015

  Gyrfa gydol oes

  Karen Jones, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol o Redrow Homes, sy'n dweud pam bod gyrfa yn y diwydiant adeiladu yn yrfa gydol oes. ...
 • 10 Medi 2015

  Adeiladu - Posibiliadau diddiwedd

  Roy Cavanagh, MBE, Swyddog Gweithredol Addysg a Hyfforddiant, sy'n trafod ei yrfa ac yn cynnig cyngor i'r sawl sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant adeiladu ...
 • 29 Awst 2015

  Adeiladu – Llawer Mwy na'r Disgwyl

  Lexi Pares, Peiriannydd Cynorthwyol, sy'n siarad am y prosiect a wnaeth iddi weld y darlun mwy o ran y diwydiant adeiladu, a'r hyn mae'n ei hoffi fwyaf am ei gyrfa. ...
See more events
Dyluniwyd y wefan gan S8080