A female worker smiling at her workstation 

Ydi, mae Prifysgol Manceinion yn cynnig prentisiaethau ar bob lefel, o brentisiaethau canolradd i radd-brentisiaethau. Mae prentisiaethau Prifysgol Manceinion yn arfogi prentisiaid â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau.

Mae Manceinion Fwyaf yn lle gwych i ddilyn prentisiaeth. Chwiliwch ar Talentview am y cyfleoedd prentisiaethau diweddaraf ym Manceinion.  

Ynglŷn â’r rhaglen brentisiaeth yn y brifysgol

Mae gan Brifysgol Manceinion gysylltiadau rhagorol â diwydiant a busnesau yn yr ardal leol ac mae’n gartref i ddau o’r cyfleusterau pwysicaf a mwyaf arloesol ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg yn y Deyrnas Unedig: y Jodrell Bank Observatory a’r National Graphene Institute.

Mae prentisiaid yn elwa ar allu ymgysylltu â'r academyddion a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn Jodrell Bank a'r NGI, yn ogystal â'r amgylchedd ysbrydoledig mae'r cyfleusterau hyn yn helpu i'w greu ar gampws Manceinion.

Prentisiaethau technegol (lefelau 2-7)

Mae Prifysgol Manceinion yn cynnig amrywiaeth o brentisiaethau technegol, gyda’r addysgu’n cael ei ddarparu gan dîm ymroddedig o staff academaidd a thechnegol y brifysgol. Mae prentisiaid yn treulio cyfnod o ymgyfarwyddo yn y brifysgol, ac yna 24 wythnos o ryddhau bloc yng Ngholeg Trafford. Gan weithio gyda mentoriaid medrus o uwch staff gweithdy’r brifysgol, mae prentisiaid yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy a all fod yn sail i yrfaoedd gwerth chweil. Mae’r rhaglenni yn cynnwys:

  • Prentis Technegydd Labordy
  • Prentis Technegydd Peirianneg
  • Prentis Technegydd Peirianneg Electronig Trydanol
  • Prentis Technegydd Gwasanaethau Adeiladu
  • Prentis Technegydd Dylunio a Drafftio

Gradd-brentisiaethau a phrentisiaethau uwch ym Mhrifysgol Manceinion

Mae Prifysgol Manceinion yn ddarparwr hyfforddiant cymeradwy ar gyfer prentisiaethau uwch a gradd-brentisiaethau. Mae wedi ymrwymo i weithio gyda chyflogwyr i ddarparu prentisiaethau o ansawdd uchel i’w gweithwyr er mwyn cynyddu eu cynhyrchiant, eu gwybodaeth a llenwi bylchau mewn sgiliau. Mae’r brifysgol yn un o nifer o sefydliadau yn y ddinas sy’n cynnig gradd-brentisiaethau.

Mae Prifysgol Manceinion hefyd yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr i ddarparu prentisiaethau i uwch arweinwyr yn Ysgol Fusnes Manceinion. Mae’r prentisiaethau uwch arweinwyr yn paratoi staff presennol sy’n ceisio gwella eu sgiliau arweinyddiaeth strategol mewn unrhyw sector busnes, gyda chwrs arbenigol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn amgylcheddau gofal iechyd.

Eich datblygiad gyrfaol

Mae prentisiaeth gyda Phrifysgol Manceinion yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio fel technegydd mewn diwydiant neu hyd yn oed yn y Brifysgol ei hun. Bydd y Brifysgol yn eich cefnogi wrth i chi chwilio am swydd ar ôl i'ch prentisiaeth ddod i ben, neu os byddwch yn dewis ymestyn eich hyfforddiant drwy ddilyn prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth. Mae gan brentisiaid cymwys y potensial i fynd i unrhyw nifer o rolau yn y brifysgol, fel cynghorwyr diogelwch, technegwyr gweithdai, technegwyr trydanol a rheolwyr labordai.

Gwneud cais am brentisiaeth yn y brifysgol

I wneud cais am brentisiaethau ym Mhrifysgol Manceinion, dylech wneud cais drwy wefan prentisiaethau gov.uk. Mae prentisiaethau gwag yn agor bob blwyddyn ddiwedd y gwanwyn ac yn dechrau ym mis Medi. Caiff swyddi gwag eu hysbysebu am chwe wythnos. Unwaith y bydd y cyfnod ymgeisio wedi cau, gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i ddiwrnod dethol ym Mhrifysgol Manceinion ym mis Awst.

Archwilio cyfleoedd prentisiaethau eraill ym Manceinion

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y sector adeiladu, mae amrywiaeth eang o brentisiaethau a rhaglenni ym Manceinion sy’n ddelfrydol i chi. Chwiliwch ar Talentview ac fe ddewch chi o hyd i gyfleoedd mewn gyrfaoedd fel Mesur Meintiau, Peirianneg Sifil, Gosod Dur, Toi a Gwaith Plymwr.