Diolch i brosiect YouthBuild, dechreuodd Julius Debrah fywyd a gyrfa newydd yn y diwydiant adeiladu. Pan darodd y pandemig, bu’n rhaid i Julius gofrestru ar gyfer Credyd Cynhwysol - nawr, chwe mis ar ôl graddio o’r rhaglen, mae’n leiniwr sych dan hyfforddiant.

Mae wedi dod yn aelod gwerthfawr o dîm ei gyflogwr, gan ddysgu sgiliau hanfodol yn y broses ac mae nawr yn edrych ymlaen at yrfa hir a chyffrous yn y diwydiant adeiladu.

Beth yw'r prosiect YouthBuild?

Mae'r prosiect YouthBuild (YB) yn cyflwyno cyrsiau sy'n seiliedig ar sgiliau adeiladu ar gyfer y rhai rhwng 18 a 29 oed nad ydynt mewn addysg na chyflogaeth.

Mae’n rhoi’r sgiliau, y meddylfryd a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl ifanc i lwyddo yn y gweithle. Mae'r Sector Gorffeniadau a Mewnol (FIS) yn gweithio gyda YB fel rhan o'r prosiect Build Back a ariennir gan CITB i annog pobl ifanc i weithio yn eu sector.

Mae gyrfaoedd yn y rhan hon o adeiladu yn werth chweil ac yn talu'n dda - maent yn cynnwys swyddi fel plastrwyr, leinin sych, gosodwyr nenfwd a mwy.

I gael gwybod mwy a chymryd rhan yn y prosiect, cysylltwch â catherinebullough@thefis.org

Taith Julius

Symudodd Julius, ynghyd â rhai o'i deulu, i'r DU o Ghana pan oedd yn 14 oed. Roedd ganddynt wreiddiau cadarn yn y DU yn barod – symudodd yma i ymuno â gweddill ei deulu a oedd eisoes wedi ymgartrefu’n dda ac yn gweithio i’r GIG. Ychydig iawn o Saesneg oedd Julius yn siarad ond cafodd gefnogaeth dda gan ei ysgol, a helpodd ef i ymgartrefu.

Mynychodd Julius Academi Busnes Bexley a phenderfynodd aros ymlaen am y 6ed dosbarth. Fodd bynnag, pan ddaeth i adael yr ysgol, fel gyda llawer o'i ffrindiau eraill, cafodd hi'n anodd dod o hyd i'r llwybr gyrfa gywir. Er gwaethaf cefnogaeth gan deulu a ffrindiau, nid oedd yn gallu cael ei droed yn y drws gyda'r cyflogwr cywir.

Pan darodd y pandemig, bu'n rhaid i Julius gofrestru ar gyfer Credyd Cynhwysol; yn ffodus, gwelodd ei hyfforddwr gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith lleol gyfle cyflogadwyedd gyda YouthBuild UK.

Cofrestrodd Julius a graddiodd yn llwyddiannus o'r rhaglen ym mis Gorffennaf 2021 a derbyniodd ganmoliaeth am ei foeseg waith cadarnhaol a'i benderfyniad i lwyddo. Gwnaeth mor dda fel y llwyddodd i gael rôl gyda Chontractwyr MPG fel gweithiwr leinin sych dan hyfforddiant.

Mae gan Julius hyn i'w ddweud am brosiect YB a dechrau ei yrfa yn y diwydiant adeiladu:

Dywedodd - “Rwy’n hapus iawn gyda fy lleoliad a gweithio ym maes adeiladu,”
“Mae adeiladu yn ddiwydiant gwych i gael cyfleoedd a phrofiad newydd, ond yn bwysicaf oll, gallaf ennill llawer o arian!

Byddwn yn argymell gweithio ym maes adeiladu i bawb – ac ni fyddwn wedi gallu gwneud hynny heb y prosiect YouthBuild.

Fy hoff beth yw deffro’n gynnar a bwrw ati – rwy’n un sy’n codi’n gynnar felly rwyf wrth fy modd yn cymryd rhan mewn llawer o brosiectau gwahanol. Rwy'n gyffrous i weld lle bydd adeiladu yn mynd â mi. Rwy’n falch iawn o allu ennill digon o arian i helpu mam i dalu ei biliau.”

A beth am y dyfodol?

“Hoffwn ddysgu mwy am adeiladu yn ei gyfanrwydd a gweld i ble y gall fynd â mi. Ond un diwrnod, hoffwn fod yn rheolwr safle.”

Mae wedi creu argraff fawr ar ei gyflogwr, ac mae eisoes yn aelod gwerthfawr o'u tîm. A thrwy weithio ym maes adeiladu, bydd yn cael digon o gyfleoedd i symud ymlaen a mynd â’i yrfa i le mae am iddi fynd.

Roedd gan Charles Richards, Pennaeth Datblygu Ieuenctid yn YouthBuild, hyn i’w ddweud am Julius:

“Roedd Julius yn unigolyn ifanc caredig ac uchelgeisiol iawn a gafodd lwyddiannau mawr ar raglen Bootcamp YouthBuild Ventures. Dangosodd Julius angerdd mawr dros y diwydiant adeiladu yn ogystal â dangos arweiniad gwych ar hyd ei daith.

Arweiniodd ei ymdrechion tra ar y rhaglen at leoliad llwyddiannus fel Hyfforddai Leinin Sych. Rydym yn hynod falch o Julius ac yn dymuno’r gorau iddo ar gyfer ei ddyfodol.”

Os hoffech ddod fel Julius, edrychwch ar ein Map Gyrfaoedd Rhyngweithiol i weld y cyfleoedd niferus sydd ar gael ym maes adeiladu.