O ddiogelu ein harfordiroedd i greu gwell cartrefi ac adfywio dinasoedd, mae cynllunwyr yn helpu i greu lleoedd gwell. Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) yw prif gorff cynllunio'r DU ar gyfer cynllunio gofodol, cynaliadwy a chynhwysol. Ni hefyd yw'r sefydliad cynllunio mwyaf yn Ewrop gyda mwy na 23,000 o aelodau. 

Taro'r nod 

Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos mai pwnc Cynllunio yw'r cwrs prifysgol gorau namyn tri i'w ddilyn a chael swydd ar ôl graddio. Yn RTPI, rydym yn hyrwyddo safonau proffesiynol uchel, drwy achredu graddau ledled y DU, Iwerddon a thu hwnt, gan sicrhau bod carfan gref o gynllunwyr yn yr arfaeth. Deallwn bwysigrwydd ennyn diddordeb pobl ifanc yn y pwnc hwn, a thrwy ein hymgyrch 'Cynllunwyr y Dyfodol', mae aelod-wirfoddolwyr yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion er mwyn dweud mwy wrthynt am gynllunio. Ond mae wedi dod yn fwyfwy amlwg bod rhai cyflogwyr yn ei chael hi'n anodd llenwi rhai rolau.

Felly beth rydym yn bwriadu ei wneud am hyn? Rydym eisoes wedi rhoi rhai cynlluniau ar waith i fynd i'r afael â hyn a chefnogi gyrfaoedd proffesiynol. Mae'r brentisiaeth dechnegol yn llwybr mynediad newydd, sydd â'r nod o ehangu mynediad i'r proffesiwn cynllunio. Rydym hefyd yn ystyried prentisiaeth ar sail gradd er mwyn cynnig cyfleoedd i rai myfyrwyr cynllunio ennill wrth ddysgu ac ennill cymhwyster cydnabyddedig. Cafodd bwrsari lefel meistr newydd RTPI, sydd â'r nod o ddenu graddedigion o ddisgyblaethau eraill, ei lansio eleni mewn 23 o brifysgolion a chyhoeddwyd adnodd ‘Become a Planner’ ar y we. 

Ein partneriaeth ag Am Adeiladu

Gwnaethom ddechrau menter Cynllunwyr y Dyfodol RTPI fel rhaglen gyffrous i godi ymwybyddiaeth o gynllunio ac ennyn diddordeb ynddo ymhlith myfyrwyr ysgol rhwng 11 a 18 oed ar y cyfan.  

Mae'r prosiect yn cynnwys cenhadon gwirfoddol RTPI, sy'n ymweld ag ysgolion i wneud cyflwyniadau a meithrin dealltwriaeth myfyrwyr o bwysigrwydd cynllunio drwy drafodaethau a hefyd drwy gyfres o adnoddau a grëwyd gennym.

Roeddem yn awyddus i weithio mewn partneriaeth ag Am Adeiladu a chynnwys rhai o'n hadnoddau dysgu ar y safle, oherwydd roeddem yn credu'n gryf y byddai hyn yn ein helpu i ymestyn ein cyrhaeddiad, nid yn unig i bobl ifanc ond hefyd i gynghorwyr gyrfaoedd a gweithwyr cynllunio proffesiynol eraill.

Mae wedi bod yn wych gweld yr ymateb i'n hadnoddau ar wefan Am Adeiladu, oherwydd maent wedi bod yn boblogaidd iawn a hynny ond mis ar ôl eu lansio.

Ar sail y llwyddiant hwn, rydym yn edrych ymlaen at gynllunio a chreu mwy o adnoddau dysgu ar gynllunio ar gyfer ysgolion yn 2016 a fydd ar gael ar wefan Am Adeiladu hefyd, fel ein bod yn cyrraedd cynifer o bobl â phosibl.

A yw i mi?

Os ydych yn ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu, mae'n bwysig ystyried pa fath o brosiectau yr hoffech weithio arnynt.

Nid dim ond dylunio pethau bob dydd fel datblygiadau tai newydd a llwybrau trafnidiaeth y mae cynllunwyr yn ei wneud (er y gall y rhain fod yn brosiectau diddorol iawn i weithio arnynt); rydym yn gweithio ar brosiectau seilwaith cenedlaethol mawr fel Gemau Olympaidd Llundain yn 2012, HS2 a Crossrail. Mae'r rôl gynllunio yn perthyn i deulu o yrfaoedd yr amgylchedd adeiledig ac mae gyrfa ym maes cynllunio yn rhoi'r cyfle i chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r byd o'ch cwmpas.

Felly, gallwch fod yn sicr bod rhywbeth at ddant pawb ym maes cynllunio.

I ddysgu mwy am RTPI, ewch i http://www.rtpi.org.uk/, ac i fewngofnodi i weld ei adnoddau, ewch i ardal adnoddau Am Adeiladu