Buses travelling over Westminster Bridge in London 

Mae nifer enfawr o gyrsiau, rhaglenni a chynlluniau prentisiaeth ar gael yn Llundain. Ceir hefyd amrywiaeth eang o sefydliadau ar draws Llundain Fwyaf sy’n cynnig rhaglenni prentisiaeth ar bob lefel. Y lle gorau i chwilio am gyfleoedd prentisiaeth yn y brifddinas yw gyda Talentview.

Rhagor o wybodaeth yn ein canllaw isod.

Beth sy’n gwneud Llundain yn lle da i brentisiaid?

Llundain yw un o’r dinasoedd mwyaf amrywiol, cyffrous a chysylltiedig yn y Deyrnas Unedig a’r byd. I brentisiaid, gall fod yn amgylchedd gwych i ddysgu ar yr un pryd ag yr ydych chi’n ennill cyflog – y tu allan i oriau gwaith gallwch gael bywyd cymdeithasol gwych, manteisio ar atyniadau diwylliannol, theatrau, amgueddfeydd, cyngherddau a digwyddiadau chwaraeon yn Llundain.

Fel prentis, byddwch yn cael cyflog ac mae prentisiaid yn Llundain yn cael cyflog uwch nag mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig oherwydd y costau byw uwch sydd yno. Os ydych chi’n ddigon ffodus i fyw’n agos at leoliad eich prentisiaeth yn barod, gallai Llundain fod y lle perffaith i wneud prentisiaeth. Gyda chymaint o fusnesau a sefydliadau gwahanol yn Llundain a’r cyffiniau, bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa yma ar ôl i’ch prentisiaeth ddod i ben.

Pa gyrsiau prentisiaeth sydd yn y brifddinas?

Dim ond rhai o’r sefydliadau addysgol niferus lle gallwch ddilyn rhaglen brentisiaeth yn Llundain yw’r colegau a ganlyn.

West Thames College

Mae amrywiaeth o brentisiaethau ar gael yng West Thames College, sydd wedi ei leoli ar ddau safle yng ngorllewin Llundain: Isleworth a Feltham. Mae’r coleg yn gweithio’n agos gyda Bwrdeistref Hounslow, Aramark Catering, Nissan ac Ysbyty Chelsea a Westminster yn Llundain, ac mae’n arbenigo mewn prentisiaethau adeiladu, busnes a logisteg. 

Coleg Barking a Dagenham

Mae Coleg Barking a Dagenham, sydd wedi ei leoli yn Romford, yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd prentisiaeth ar bob lefel, mewn sectorau fel adeiladu, gofal iechyd a pheirianneg. Mae rhaglenni prentisiaeth unigol yn cynnwys technegwyr seiberddiogelwch, technegwyr peirianneg rheilffyrdd, gwaith coed, plastro a gosod brics.

Academi Adeiladu’r Maer

Sefydlodd Maer Llundain Academi Adeiladu’r Maer (MCA) mewn ymateb i’r prinder sgiliau adeiladu yn y brifddinas. Mae’r MCA yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i bobl sy’n byw yn Llundain, gan eu cysylltu â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt. Mae’n gwneud hyn drwy gyfres o ganolfannau a gefnogir gan gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant, buddsoddi mewn offer a chyfleusterau, ac mae’n darparu nod ansawdd sy’n nodi ac yn cydnabod sgiliau adeiladu o ansawdd uchel.

Coleg Gorllewin Llundain

Mae gan Goleg Gorllewin Llundain bedwar campws - Ealing Green College, Hammersmith and Fulham College, Park Royal Construction College a Southall Community College. Mae Coleg Gorllewin Llundain yn canolbwyntio’n bennaf ar adeiladu, ond mae amrywiaeth o rolau a lefelau gwahanol ar gael, gan gynnwys, ymysg eraill, cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol, cyfrifeg, llyfrgell ac archifo gwybodaeth.

Coleg Newham

Mae rhaglenni prentisiaeth Coleg Newham o safon uchel yn gyffredinol, sy’n galluogi pobl o bob oed (nid dim ond pobl sy’n gadael yr ysgol sy’n cael prentisiaethau!) i ddechrau gyrfa newydd a chyflawni eu huchelgais. Mae prentisiaethau ar gampws East Ham y coleg yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio mewn llu o sectorau, gan gynnwys Digidol, Adeiladu, Busnes a Rheoli, Peirianneg Sifil ac Addysgu.

A view of Tower Bridge looking over the River Thames
Prentisiaeth yn Llundain: pont i gyfle!

Cynlluniau prentisiaeth yn Llundain

Ceir hefyd sefydliadau a chyrff eraill yn Llundain sy’n rhedeg cynlluniau prentisiaeth.

Corfforaeth Dinas Llundain

Mae Dinas Llundain yn hunanweinyddu ei rhaglen brentisiaeth, sydd wedi ei lleoli yng nghanol ardal ariannol y brifddinas. Ond nid yw hwn yn gynllun ar gyfer darpar fancwyr neu reolwyr cronfeydd, er bod cwmnïau’r Ddinas yn cynnig cymorth a chyngor. Mae’r prentisiaethau sydd ar gael yn cynnwys rolau ym maes Gofal Anifeiliaid, Gweinyddu Busnes, Marchnata Digidol, Rheoli Digwyddiadau, Garddwriaeth, Adnoddau Dynol a Chynllunio Trafnidiaeth.

Transport for London

Mae Transport for London (TfL) yn rhedeg cynllun prentisiaeth poblogaidd ar bob lefel, gan roi cyfle i brentisiaid ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol a’r cyfle i wneud cais am swyddi yn TfL. Mae’r rhain yn cynnwys Cynllunwyr Trafnidiaeth, Syrfewyr Meintiau, Rheolwyr Prosiectau, Peirianwyr Sifil a Gweithwyr Proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol. Darperir hyfforddiant yn swyddfeydd TfL yn Southwark, Gogledd Greenwich a Stratford.

Awdurdod Llundain Fwyaf

Awdurdod Llundain Fwyaf yw'r corff llywodraeth ranbarthol ar gyfer Llundain Fwyaf. Mae’n rheoli rhaglen brentisiaeth ar gyfer prentisiaid, gan arwain tuag at brentisiaeth Gweinyddwr Busnes gyda’r awdurdod. Mae prentisiaid yn gweithio mewn adran yn Neuadd y Ddinas yn Newham yn ogystal ag ochr yn ochr â thimau eraill yn y sefydliad, gan roi sylfaen gadarn yn holl agweddau niferus ac amrywiol llywodraeth leol yn un o ddinasoedd mawr y byd, o reoli cyfleusterau i adfywio.

Sut i ddod o hyd i brentisiaeth yn Llundain

I chwilio am brentisiaethau, gallwch ddefnyddio gwefannau fel Talentview, gwneud cais yn uniongyrchol i gyflogwyr neu gysylltu â cholegau lleol fel y rhai uchod.

Archwilio cyfleoedd prentisiaethau yn Llundain