Pan fyddwch chi'n hyfforddi i fod yn saer coed, ni fydd unrhyw ddau ddiwrnod yn edrych yr un peth, ond mae rhai pethau nodweddiadol y byddwch chi'n ymwneud â nhw, felly dyma ganllaw i sut olwg fydd ar eich diwrnod.


Dechrau cynnar i'r diwrnod

Mae seiri coed yn aml yn dechrau'n gynnar gan y bydd angen iddynt fynd dros y gwahanol brosiectau a thasgau i weithio arnynt neu i'w cwblhau'r diwrnod hwnnw. Gallwch ddechrau gweithio mor gynnar â 7am.

Cyfarfodydd a gosod tasgau

Bydd prentisiaid fel arfer yn mynychu cyfarfodydd rhwng y seiri coed cymwys a phobl eraill sy’n gweithio ar y safle neu yn y gweithdy'r diwrnod hwnnw er mwyn iddynt allu canfod pa dasgau y byddant yn cynorthwyo â nhw. Byddant hefyd yn treulio amser yn casglu'r offer cywir ar gyfer y gwaith.

Gweler y 101 o hanfodion gwaith coed i gael syniad o'r tasgau y byddwch yn eu gwneud.

Cynorthwyo a chysgodi

Byddwch naill ai’n helpu eraill gyda gwaith sydd angen ei wneud neu’n ‘gysgodi’, sef gwylio tasg fel y gallwch ddysgu sut i’w chwblhau’n ddiogel ar eich pen eich hun yn nes ymlaen. Mae'r ddau yn bwysig ar gyfer dysgu pob agwedd ar waith saer ac efallai y cewch eich profi ar theori yn ddiweddarach fel rhan o'ch rhan astudio o'ch prentisiaeth.

Egwyl cinio sydd wir ei angen

Byddwch yn cael egwyl cinio pan fyddwch yn gallu gorffwys a chael eich gwynt atoch gyda phrentisiaid eraill a'ch cydweithwyr. Efallai y cewch seibiannau eraill yn ystod y dydd, ond eich cyflogwr fydd yn penderfynu ar hyn.

Dysgu wrth eich gwaith

Byddwch yn dysgu llawer yn ystod eich prentisiaeth, yn ystod y cyfnod astudio ac yn y swydd. Pan fyddwch chi'n dysgu yn y swydd gall hyn gynnwys dangos i'ch rheolwr neu gydweithwyr y gallwch chi gwblhau tasgau neu ddangos sut i weithredu math newydd o offeryn. Mae’n debygol o fod yn ymarfer dysgu corfforol, ond pan fyddwch chi’n dysgu yn eich coleg neu gyfleuster hyfforddi bydd ar ffurf cyflwyniadau, portffolios, unedau asesu ac arholiadau.

Cynnal a chadw ar y safle

Bydd prentisiaid gwaith coed yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar y safle, gan helpu i wirio prosiectau, tasgau, a gosodiadau a ffitiadau ar gyfer iechyd a diogelwch ac ansawdd. Mae hyn yn rhan bwysig o’r rôl gan ei fod yn golygu y byddwch yn gwybod sut mae pethau rydych wedi’u gwneud neu wedi helpu i wneud yn gweithio a’r ansawdd a ddisgwylir gennych.

Eisiau bod yn saer?

Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i ddod yn saer coed? Ewch i'n tudalen Beth yw saer coed? i gael gwybod am y cymwysterau y bydd eu hangen arnoch.

Gallwch hefyd ddod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi neu ddarllen ein canllaw i brentisiaethau i ddechrau ar eich gyrfa mewn gwaith coed.