Mae syrfewyr meintiau yn chwarae rhan bwysig yn y diwydiant adeiladu, gan reoli’r holl gostau sy’n gysylltiedig â phrosiectau mawr a sicrhau bod strwythurau’n bodloni rheoliadau adeiladu. Yn y canllaw hwn, byddwn yn archwilio’r rôl yn fwy manwl.

 

Beth yw prif ddyletswyddau syrfëwr meintiau?

Mae syrfewyr meintiau – a elwir weithiau yn ymgynghorwyr costau, rheolwyr masnachol neu beirianwyr costau – yn tueddu i weithio mewn swyddfa, ond maent ar y safle’n rheolaidd. Gall eu dyletswyddau amrywio yn dibynnu ar eu harbenigedd – mae rhai syrfewyr meintiau yn cymryd mwy o ran pan fydd prosiect yn cael ei gynllunio a’i ddylunio, tra bod eraill yn ymuno yn ystod y cyfnod adeiladu.

Gadewch i ni ymchwilio’n ddyfnach i rai o’r tasgau allweddol y gallai syrfëwr meintiau fod yn eu gwneud yn ddyddiol.

Contractau a chaffael

Gwaith syrfëwr meintiau yw cadw golwg ar amrywiadau i bob contract adeiladu a monitro caffael, gan sicrhau y ceir gwasanaethau a chontractwyr o safon am y pris gorau.

Mesur gwaith adeiladu ar y safle

Mae cwblhau gwiriadau cynnydd rheolaidd a gwerthfawrogi gwaith yn rhan fawr o rôl syrfëwr meintiau. Gallent fod yn mesur gwaith brics neu baneli to ar safle adeiladu, yna mynd yn ôl i’r swyddfa i gyfrifo bod ganddynt ddigon o ddeunyddiau ar gyfer gweddill yr adeiladu.

Rhagweld costau

Mae’n hanfodol bod cleient yn gwybod faint fydd pob cam o brosiect yn ei gostio. Mae syrfewyr meintiau yn casglu gwybodaeth am bopeth y mae angen talu amdano – o amser staff i ddeunyddiau ac offer – ac yn creu cynlluniau cost i ragweld y gyllideb gyffredinol sydd ei hangen, yn ogystal â phris pob contract dan sylw. Mae angen i gostau ddod yn fwyfwy cywir wrth i brosiectau agosáu at y diwedd.

Monitro elw a cholled

Mae pob prosiect yn wahanol a gall rhai meysydd adeiladu ddod i mewn uwchlaw neu islaw’r gyllideb a ragfynegwyd. Mae syrfewyr meintiau’n monitro gwariant yn rheolaidd drwy gydol yr adeilader mwyn sicrhau bod y costau ar y trywydd iawn.

Ymgysylltu â chleientiaid, rheolwyr safle a rheolwyr prosiect

Mae mesur meintiau yn ymwneud cymaint â phobl ag ydyw â niferoedd. Mae syrfewyr yn ymgysylltu’n agos â thîm eang o reolwyr safle a rheolwyr prosiect ac yn rheoli perthnasoedd yn uniongyrchol â chleientiaid, gan gwrdd â nhw’n rheolaidd i roi cyngor ar ragolygon a risgiau masnachol.

Paratoi dogfennau tendro a chontract

I gael y gwerth gorau am nwyddau a gwasanaethau, mae syrfewyr meintiau yn paratoi ac yn hysbysebu tendrau (neu wahoddiadau) ar gyfer cynigion cystadleuol. Maent yn gwahodd contractwyr i wneud cais am y gwaith cyn dyfarnu contractau yn seiliedig ar ansawdd eu gwasanaethau a dyfynbrisiau.

Nodi a phwyso a mesur risgiau masnachol

Po fwyaf yw’r adeiladu, y mwyaf yw’r risg ariannol! Wrth gostio prosiectau adeiladu, mae’n rhaid i syrfewyr meintiau fod yn ymwybodol o risgiau masnachol i gleientiaid, gan nodi problemau posibl a phwyso a mesur a ddylid parhau fel y cynlluniwyd neu awgrymu camau gweithredu eraill.

Sicrhau bod prosiectau yn bodloni safonau cyfreithiol ac ansawdd

Mae syrfewyr meintiau yn sicrhau bod strwythurau o ansawdd uchel ac yn bodloni rheoliadau adeiladu, ac mae’n rhaid iddynt gadw iechyd a diogelwch mewn cof fel bod prosiectau’n bodloni safonau cyfreithiol.

Cyflwyno adroddiadau cyllideb rheolaidd

Yn ogystal â bod yn wych â rhifau, mae’n rhaid i syrfewyr meintiau fod yn dda am gwblhau adroddiadau rheolaidd i ddarparu tystiolaeth i gleientiaid a chyfarwyddwyr prosiect bod gwaith yn cael ei gwblhau o fewn y gyllideb. Maent yn cynhyrchu crynodebau o’r arian i mewn ac allan ac yn rhannu rhagolygon a rhagfynegiadau wedi’u diweddaru.

 

Ydy syrfëwr meintiau’n yrfa dda?

Mae mesur meintiau yn yrfa dda i bobl sy’n wych â rhifau ac sy’n mwynhau amrywiaeth. Mae’n cynnig dilyniant gyrfa gwych a gall syrfewyr meintiau siartredig ennill cyflogau uwch. Mae pob diwrnod fel syrfëwr meintiau yn wahanol – gallech fod yn cyfarfod â chleientiaid, yn cynllunio gyda pheirianwyr sifil neu benseiri, neu’n mesur gwaith ar y safle.

 

Ydy hi’n anodd dechrau gyrfa fel syrfëwr meintiau?

I ddod yn syrfëwr meintiau, bydd angen i chi fod wedi cwblhau uwch brentisiaeth neu radd mewn mesur meintiau neu bwnc cysylltiedig. Mae’r cymwysterau hyn yn cymryd o leiaf 3 blynedd i’w gorffen a bydd angen ymroddiad a gwaith caled. Unwaith y bydd gennych eich cymwysterau, gallwch wneud cais i gyflogwyr am swyddi lefel mynediad a gweithio’ch ffordd i fyny wrth i chi ennill sgiliau a phrofiad newydd.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein canllaw defnyddiol i gymwysterau syrfëwr meintiau yma.

 

Dysgwch fwy am yrfa fel syrfëwr meintiau

Ystyried dod yn syrfëwr meintiau? Dysgwch fwy am y cymwysterau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y rôl a dysgwch am ddisgwyliadau cyflog a dilyniant gyrfa.