A building emblazoned with the words ‘We Love You Manchester’

Os ydych chi’n chwilio am brentisiaeth ym Manceinion, mae’n rhaid i ni eich rhybuddio: gallech chi fod ar fin cychwyn ar brofiad gorau eich bywyd.

Mae llawer o sefydliadau gwahanol yn ardal Manceinion Fwyaf yn cynnig prentisiaethau mewn amrywiaeth o rolau. Dechreuwch chwilio am gyfleoedd prentisiaeth gyda Talentview.

Beth sy’n gwneud Manceinion yn wych i brentisiaid?

Lle dylem ni ddechrau?

Manceinion yw un o’r dinasoedd mwyaf amrywiol o ran diwylliant yn y Deyrnas Unedig, gyda rhai o’r atyniadau adloniant, cerddoriaeth, siopa a chwaraeon gorau yn y wlad. Bydd unrhyw brentis sy’n treulio amser yn astudio, yn hyfforddi neu’n cael profiad gwaith yn y ddinas yn gwerthfawrogi amrywiaeth a’r blas rhyngwladol ar fywyd ym Manceinion, boed hynny o rai ei bwyd, ei bywyd nos neu ei diwylliant.

Mae rhagolygon cyflogaeth hefyd cystal ag erioed, ac mae Manceinion hefyd yn un o fannau prysur y diwydiant adeiladu, gyda mwy o bobl yn penderfynu byw yn ogystal â gweithio yn y ddinas, a llawer o brosiectau adeiladu parhaus yn digwydd yno. Gan hynny, mae’n lle gwych yn enwedig i fod yn brentis adeiladu.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i fod yn brentis?

Coleg Tameside

Mae Coleg Tameside yn Ashton-under-Lyne yn darparu amgylcheddau dysgu ac adnoddau rhagorol ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol a phrentisiaid o bob oed. Maent yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr lleol i ddarparu amrywiaeth eang o raglenni prentisiaeth ar lefelau canolradd ac uwch, gan gynnwys cyrsiau mewn gosod brics, peirianneg, cynnal a chadw cerbydau a lletygarwch.

Cyfleoedd AECOM

AECOM yw un o brif ddarparwyr atebion seilwaith y byd ac mae wedi ei leoli yn Salford, Manceinion. Mae wedi bod yn ymwneud â nifer o brosiectau mawr yn ardal Manceinion Fwyaf, gan gynnwys estyniad Metrolink Manceinion, HS2 a rhaglen drawsnewid yn Neuadd y Dref Manceinion. Bob blwyddyn mae AECOM yn cyflogi 100 o brentisiaid newydd yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, gan ddarparu cyfleoedd o Lefel 3 i brentisiaethau gradd.

Salford City College

Mae Salford City College yn ddarparwr prentisiaethau sydd wedi ennill gwobrau, ac mae dros 50 o raglenni gwahanol ar gael yn y sectorau a ganlyn ar hyn o bryd:

  • Busnes a Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
  • Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
  • Addysg a Blynyddoedd Cynnar
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Lletygarwch, Manwerthu, Gwallt a Harddwch

Mae prentisiaid yn dysgu mewn colegau a lleoliadau ar draws dinas Salford, gan gynnwys MediaCityUK ar Salford Quays.

WSP UK Limited

Mae WSP yn un o ymgyngoriaethau peirianneg a dylunio mwyaf y byd. Mae’r cwmni’n gweithio gyda chleientiaid yn y sector cyhoeddus a phreifat ym meysydd trafnidiaeth a seilwaith, gofal iechyd, ynni a’r amgylchedd, ac mae wedi bod yn gweithio yn y Deyrnas Unedig ar brosiectau rheilffyrdd fel HS2 a Crossrail. Mae WSP yn cynnig gradd-brentisiaethau mewn peirianneg sifil, gwasanaethau adeiladu, cynllunio trafnidiaeth ac arolygu adeiladau yn swyddfeydd y cwmni ym Manceinion. Cynhelir y rhaglen ar y cyd â Phrifysgol John Moores Lerpwl.

Waterman Infrastructure & Environment Limited

Mae Grŵp Waterman yn gwmni peirianneg sy’n gweithio ar brosiectau adeiladu mawr ym maes seilwaith, masnachol a phreswyl. Ymhlith prosiectau yng Ngogledd Orllewin Lloegr, mae felodrom Manceinion ymhlith ei fwyaf mawreddog. Mae Grŵp Waterman yn rhedeg cynllun prentisiaeth yn ei eiddo ym Manceinion, gan arbenigo mewn gradd-brentisiaethau mewn peirianneg sifil, gan alluogi prentisiaid i ddysgu gan arbenigwyr sy’n arwain y diwydiant ar yr un pryd â chael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio ar brosiectau uchel eu proffil.

Sut i ddod o hyd i brentisiaeth ym Manceinion

I chwilio am brentisiaethau, gallwch ddefnyddio gwefannau fel Talentview, gwneud cais yn uniongyrchol i gyflogwyr neu gysylltu â cholegau lleol fel y rhai uchod.

Archwilio cyfleoedd prentisiaethau ym Manceinion