A scientist working in a lab 

Mae peirianwyr cemegol yn hanfodol wrth ddatblygu'r cynhyrchion y mae pobl yn eu bwyta fel rhan o fywyd bob dydd - o'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta i'r glanedyddion sy'n glanhau ein dillad. Mae peirianwyr cemegol yn gweithio fwyfwy yn y diwydiant adeiladu, gan ddatblygu datrysiadau a phrosesau ar gyfer prosiectau adeiladau a seilwaith, yn enwedig gweithfeydd diwydiannol neu weithgynhyrchu.

 

Beth yw peirianneg gemegol?

Mae peirianwyr cemegol yn troi deunyddiau crai yn sylweddau eraill. Fel peiriannydd cemegol, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu prosesau diwydiannol newydd ac addasu rhai presennol. Trwy newid cyflwr cemegol, biocemegol a ffisegol sylwedd, mae peirianwyr cemegol yn creu ystod eang o gynhyrchion. Mae peirianneg gemegol yn defnyddio technoleg flaengar, gan helpu i arloesi deunyddiau a thechnegau newydd gwerthfawr.

 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio yn ystod prentisiaeth gradd mewn peirianneg gemegol

Bydd prentisiaeth gradd mewn peirianneg gemegol yn cymryd pum mlynedd i'w chwblhau. Gall rhaglen brentisiaeth nodweddiadol gynnwys y modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1

• Hanfodion Peirianneg Gemegol

• Cemeg ar gyfer Peirianwyr Cemegol

• Dyluniad a Deunyddiau

• Peirianneg Mathemateg 1

 

Blwyddyn 2

 • Peirianneg Adweithyddion
 • Thermodynameg Peirianneg Gemegol
 • Dylunio Proses ar gyfer Cynaliadwyedd
 • Prosesau Gwahanu 1
 • Ymarfer Peirianneg Gymhwysol

 

Blwyddyn 3

 • Hylifau, Gwres a Phrosesau Trosglwyddo Màs 1
 • Mesur a Rheoli Proses
 • Ymarfer Peirianneg Gymhwysol
 • Peirianneg Mathemateg 2

 

Blwyddyn 4

 • Dylunio Peiriannau Cemegol a Thrin Deunydd
 • Diogelwch Proses
 • Prosesau Gwahanu 2
 • Dysgu Seiliedig ar Waith: Archwiliad Datblygiad Proffesiynol (PDA)

 

Blwyddyn 5

 • Hylifau, Gwres a Phrosesau Trosglwyddo Màs 2
 • Prosiect Dylunio Unigol
 • Sgiliau Peirianneg Proffesiynol 3

 

Sut i gael prentisiaeth gradd mewn peirianneg gemegol

Mae prentisiaethau gradd yn cyfateb i raglenni gradd traddodiadol, ond mae'r rhain yn gymwysterau a ddatblygwyd gan gyflogwyr ar y cyd â phrifysgolion a cholegau. Mae’n debyg y byddwch eisoes yn gweithio i’r cwmni sy’n cynnig y cyfle i chi wneud prentisiaeth gradd, ac maent wedi’u cynllunio i fod o fudd i’r cyflogwr yn y tymor hir yn ogystal â’r prentis.

Bydd angen i chi feddu ar y cymwysterau cywir, a gall cyrsiau gymryd tair i chwe blynedd i'w cwblhau. Ond bydd gennych chi'r gorau o ddau fyd - swydd â thâl, profiad gwaith hynod berthnasol ac wedi'i dargedu a'r cyfle i astudio ar gyfer cymhwyster lefel gradd.

I chwilio am brentisiaethau gradd mewn peirianneg gemegol gallwch ddefnyddio gwefannau fel Talentview, gwneud cais yn uniongyrchol i gyflogwyr neu gysylltu â cholegau lleol. Yn aml, eich cyfle gorau i sicrhau prentisiaeth gradd yw gweithio i gwmni sy'n cymryd rhan weithredol yn y rhaglen prentisiaeth gradd.

 

Sgiliau a gwybodaeth

Bydd prentisiaid gradd peirianneg gemegol yn cronni cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu cymhwyso i'w gyrfaoedd. Byddwch yn dysgu am beirianneg prosesau, diogelwch prosesau, rheoli cemegol a biocemegol, dylunio a gweithredu peiriannau, dylunio a dadansoddi prosesau, peirianneg adwaith cemegol, peirianneg niwclear a biolegol. Bydd profiad dysgu prentisiaeth gradd mewn peirianneg gemegol yn sylfaen i ystod eang o yrfaoedd mewn peirianneg gemegol.

Tasgau bob dydd

O ddydd i ddydd yn ystod eich prentisiaeth gradd mewn peirianneg gemegol, gallech fod yn gwneud amrywiaeth o dasgau. Maent yn cynnwys:

 • Dylunio prosesau ac offer ar gyfer gweithgynhyrchu
 • Cynllunio a phrofi dulliau cynhyrchu
 • Dysgu am drin powdr a storio cemegau
 • Astudio technoleg gronynnau
 • Ymchwilio i brosesau a chynhyrchion newydd
 • Sicrhau amodau ac arferion gwaith diogel
 • Goruchwylio dylunio, gosod a chomisiynu peiriannau cynhyrchu newydd

Llwybr gyrfa a dilyniant

Mae peirianwyr cemegol yn gweithio mewn ystod eang o ddiwydiannau, o burfa olew a nwy i gynhyrchu bwyd a diod, plastigau, metelau a phethau ymolchi. Gall peirianwyr cemegol graddedig neu brentis newydd-ei-gymhwyso ddod yn uwch beirianwyr cemegol gyda photensial ennill hyd at £80,000.

Canfod mwy am brentisiaethau mewn adeiladu

Yn Am Adeiladu mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am brentisiaethau adeiladu.

Chwilio am gyfleoedd prentisiaeth ar Talentview