Mae peirianwyr nwy yn gwasanaethu ac yn atgyweirio offer nwy, ac yn sicrhau eu bod yn ddiogel i gwsmeriaid eu defnyddio. Heb beirianwyr nwy ni allai pobl gynhesu eu cartrefi, ac ni fyddai adeiladau'n gallu gweithredu eu systemau gwresogi na dŵr. Felly, fel trydanwyr, mae peirianwyr nwy yn bwysig iawn yn y diwydiant adeiladu.

Ond sut mae dod yn beiriannydd nwy? Oes angen prentisiaeth? Pa mor hir mae'n ei gymryd i gymhwyso? Canfyddwch fwy â’n canllaw manwl.

Gas Boiler Engineer

Beth yw peiriannydd nwy?

Mae peiriannydd nwy yn gosod, cynnal a chadw ac atgyweirio offer a systemau nwy o fewn adeiladau hen a newydd. Mae peirianwyr nwy yn sicrhau bod offer nwy yn ddiogel i'w defnyddio, bod ganddynt wybodaeth eang am systemau, rhannau a thechnoleg nwy, a gallant ddatgomisiynu hen systemau a chomisiynu rhai newydd. Bydd peirianwyr nwy yn gallu newid lleoliad pibellau, deall diagramau a chynlluniau technegol, a chynghori cwsmeriaid ar faterion gwasanaeth nwy.

Os nad ydych wedi clywed am ‘beirianwyr nwy’, efallai mai’r rheswm am hynny yw bod hon yn swydd sydd ag ychydig iawn o enwau arni. Fe'u gelwir hefyd yn osodwyr gwasanaeth nwy, peirianwyr gwasanaeth nwy, technegwyr gwasanaeth nwy, peirianwyr gosod nwy a pheirianwyr cynnal a chadw nwy.

A oes angen prentisiaeth arnoch i fod yn beiriannydd nwy?

Nid oes angen i chi ddilyn prentisiaeth mewn peirianneg nwy, gan fod llwybrau eraill i mewn i’r diwydiant. Gallech gwblhau cwrs coleg, hyfforddiant yn y gwaith neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr.

Fodd bynnag, mae cwblhau prentisiaeth yn llwybr uchel ei barch tuag at gymhwyso fel peiriannydd nwy. Yn gyntaf, mae angen i chi ddod o hyd i gyflogwr sydd wedi'i gofrestru â Gas Safe ac sy'n gallu cynnig prentisiaeth i chi. Gallwch ddilyn y Diploma Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi, yna Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Nwy neu Osod a Chynnal a Chadw Defnyddio Nwy.

Beth yw'r gofynion mynediad?

I ddechrau prentisiaeth Lefel 2, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg) graddau 9-3 (A*-D). Ar gyfer Lefel 3, byddai angen i chi fod wedi cwblhau prentisiaeth Lefel 2 neu fod â 4-5 TGAU (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg) graddau 9-4 (A*-C).

Pa sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen arnaf?

Bydd cyflogwyr yn edrych yn ffafriol ar unigolion sydd â rhywfaint o brofiad gwaith perthnasol â chyflogwr cofrestredig Gas Safe. Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwyr am hyn a gofyn a allwch chi helpu'r cwmni yn ystod gwyliau'r ysgol. Gweld a allwch chi sicrhau lleoliad profiad gwaith â chwmni gosod nwy trwy eich ysgol.

Dylech fod yn dda â'ch dwylo a bod yn hapus yn gweithio ag offer a thrwsio pethau. Dylai fod gennych sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da a sylw rhagorol i fanylion. Nid oes angen unrhyw wybodaeth benodol am offer nwy cyn eich prentisiaeth, ond bydd rhywfaint o ddiddordeb a dealltwriaeth o sut mae systemau nwy yn gweithio yn creu argraff ar gyflogwyr.

Pa lefel yw prentisiaeth peirianneg nwy?

I gymhwyso'n llawn fel peiriannydd nwy, mae'n rhaid i chi gwblhau Diploma Lefel 3. Mae hon yn uwch brentisiaeth ac yn cyfateb i Lefel A.

Pa mor hir yw prentisiaeth peiriannydd nwy?

Mae prentisiaeth Lefel 3 yn cymryd o leiaf 18 mis i'w chwblhau, ond dyma'r cyfnod lleiaf. Gall gymryd mwy o amser i rai prentisiaid, yn dibynnu ar eu perfformiad o fewn y rhaglen hyfforddi. Ar ôl dilyn prentisiaeth Lefel 3, gall peirianwyr nwy weithio tuag at fod wedi’u cofrestru ar gyfer Gas Safe, sydd fel arfer yn agored i grefftwyr sydd wedi dangos eu gallu i weithio gyda nwy dros nifer o flynyddoedd.

 Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer Gas Safe, gallech ddechrau eich busnes eich hun fel peiriannydd hunangyflogedig.

Canfod mwy am brentisiaeth mewn adeiladu

Mae cannoedd o brentisiaethau ar gael yn y diwydiant adeiladu. Ennill wrth ddysgu ac ennill y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl yn y sector adeiladu.

Cyfleoedd prentisiaeth peirianneg nwy

Dewch o hyd i'r prentisiaethau gwag diweddaraf ar gyfer peirianwyr nwy ar Talentview.