Am ddilyn gyrfa sy'n gwneud gwahaniaeth? Sy'n gallu newid bywydau a thrawsnewid cymunedau? Sy'n gallu gwella'r amgylchedd am genedlaethau i ddod?

Nid oes llawer o ddiwydiannau yn cael effaith mor ddofn a pharhaol ar ein bywydau bob dydd â'r diwydiant adeiladu.

Meddyliwch am y peth. Mae'r amgylchedd adeiledig o'n cwmpas yn cael cryn ddylanwad ar ein hymddygiad a'r ffordd rydym yn rhyngweithio â'n gilydd. P’un a ydynt yn dai, ysgolion, colegau, siopau neu swyddfeydd – mae sut, ble a pham y cânt eu hadeiladu yn dylanwadu'n fawr ar ein teimladau a'n hymddygiad.

Gyrfaoedd â phwrpas iddynt

Dyna pam mae angen i'r diwydiant adeiladu gyflogi pobl sydd am gael pwrpas i'w gyrfaoedd ac sy'n ymwybodol bod y gwaith y maent yn ei wneud yn ystyrlon ac yn para.

Ac mae hyn yn berthnasol i unrhyw beth y byddwch yn ei wneud yn y diwydiant adeiladu. Mae cynllunwyr, dylunwyr, penseiri a syrfewyr yn meddwl yn greadigol ynglŷn â defnydd o dir gan ddylunio adeiladau sydd o fudd i les corfforol a seicolegol defnyddwyr ar gyfer y dyfodol.

Mae rheolwyr a goruchwylwyr yn sicrhau bod adeiladau a gweithwyr yn ddiogel ac yn iach, bod gweithluoedd yn amrywiol ac yn gynhwysol, a bod deunyddiau yn dod o ffynonellau cynaliadwy. Mae adeiladwyr, dodrefnwyr, asiedwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn troi cynlluniau da yn realiti ac yn sicrhau eu bod wedi'u hadeiladu ar gyfer canlyniadau cadarnhaol.

Rhan o amrywiaeth ac amlochredd y diwydiant adeiladu yw bod cynifer o ffyrdd o wneud gwahaniaeth. Rhowch gynnig ar ein Porwr Gyrfaoedd er mwyn cael syniad o beth allai fod yn addas ar eich cyfer chi neu ein Gwasanaeth Paru er mwyn cael profiad ymarferol.

Yn ymwybodol yn gymdeithasol, yn amgylcheddol gyfrifol

Mae cwmnïau adeiladu yn cydnabod bod y gwaith y maent yn ei wneud yn gallu trawsnewid ansawdd ein bywydau. Yn fwy nag erioed, maent yn ystyried ffyrdd gwell o gymryd cyfrifoldeb am eu dylanwad ar gymdeithas – a elwir yn y diwydiant yn gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Nid gwneud y peth iawn yw unig bwrpas hyn; mae'n golygu sicrhau bod ffordd well, fwy cyfrifol o wneud busnes wrth wraidd gweithrediadau er mwyn gwneud y canlynol:

  • gwella enw da
  • bod yn gystadleuol gan feithrin cysylltiadau cadarnhaol â chymunedau
  • lleihau risgiau
  • lleihau costau
  • codi calon y cyflogeion.

Ond mae dilyn y llwybr cyfrifol yn wirfoddol o hyd ac mae llawer o gyfleoedd i wneud mwy o hyd – sef pam mae llawer o gwmnïau blaenllaw am gyflogi pobl ifanc dalentog i helpu i gefnogi'r achos.

Gwneud gwahaniaeth

Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr – mae hyn yn cynnwys unrhyw beth o ddefnyddio pren o ffynonellau dibynadwy i ddiffodd goleuadau yn y swyddfa pan nad oes eu hangen. Ond mae cwmnïau adeiladu yn mynd i'r afael â rhai materion pwysig iawn hefyd.

Er enghraifft, nid yn unig y mae gwirio hunaniaeth gweithwyr adeiladu, nid yn unig yn atal gweithio anghyfreithlon, ond mae hefyd yn helpu i roi terfyn ar fasnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – mater sy'n destun pryder yn y diwydiant.

Yn ogystal, mae'r sector adeiladu cyfan yn cefnogi elusennau yn y diwydiant er mwyn rhoi cymorth i bobl ddigartref a phobl sy'n agored i niwed. Er enghraifft, bwriad ymgyrch  'Sponsor a Home' yw adfywio eiddo gwag a'i droi'n llety fforddiadwy i bobl ifanc nad oes ganddynt le diogel i fyw.

Mae mentrau fel hyn yn helpu i fynd i'r afael â digartrefedd a phroblem tai gwag hirdymor yn y DU.

Cymerwch ran

Gyda chynifer o yrfaoedd i'w dilyn, mae cyfleoedd di-rif i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant adeiladu.

Dysgwch am yr ystod eang o swyddi adeiladu sydd ar gael neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth er mwyn cael syniad gwell o beth fyddai'n addas ar eich cyfer chi.