Am ddilyn gyrfa sy'n gwneud gwahaniaeth? Sy'n gallu newid bywydau a thrawsnewid cymunedau? Sy'n gallu gwella'r amgylchedd am genedlaethau i ddod?

Nid oes llawer o ddiwydiannau yn cael effaith mor ddofn a pharhaol ar ein bywydau bob dydd â'r diwydiant adeiladu.

Meddyliwch am y peth. Mae'r amgylchedd adeiledig o'n cwmpas yn cael cryn ddylanwad ar ein hymddygiad a'r ffordd rydym yn rhyngweithio â'n gilydd. P’un a ydynt yn dai, ysgolion, colegau, siopau neu swyddfeydd – mae sut, ble a pham y cânt eu hadeiladu yn dylanwadu'n fawr ar ein teimladau a'n hymddygiad.

Gyrfaoedd â phwrpas iddynt

Dyna pam mae angen i'r diwydiant adeiladu gyflogi pobl sydd am gael pwrpas i'w gyrfaoedd ac sy'n ymwybodol bod y gwaith y maent yn ei wneud yn ystyrlon ac yn para.

Ac mae hyn yn berthnasol i unrhyw beth y byddwch yn ei wneud yn y diwydiant adeiladu. Mae cynllunwyr, dylunwyr, penseiri a syrfewyr yn meddwl yn greadigol ynglŷn â defnydd o dir gan ddylunio adeiladau sydd o fudd i les corfforol a seicolegol defnyddwyr ar gyfer y dyfodol.

Mae rheolwyr a goruchwylwyr yn sicrhau bod adeiladau a gweithwyr yn ddiogel ac yn iach, bod gweithluoedd yn amrywiol ac yn gynhwysol, a bod deunyddiau yn dod o ffynonellau cynaliadwy. Mae adeiladwyr, dodrefnwyr, asiedwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn troi cynlluniau da yn realiti ac yn sicrhau eu bod wedi'u hadeiladu ar gyfer canlyniadau cadarnhaol.

Rhan o amrywiaeth ac amlochredd y diwydiant adeiladu yw bod cynifer o ffyrdd o wneud gwahaniaeth. Rhowch gynnig ar ein Porwr Gyrfaoedd er mwyn cael syniad o beth allai fod yn addas ar eich cyfer chi.

Yn ymwybodol yn gymdeithasol, yn amgylcheddol gyfrifol

Mae cwmnïau adeiladu yn cydnabod bod y gwaith y maent yn ei wneud yn gallu trawsnewid ansawdd ein bywydau. Yn fwy nag erioed, maent yn ystyried ffyrdd gwell o gymryd cyfrifoldeb am eu dylanwad ar gymdeithas – a elwir yn y diwydiant yn gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Nid gwneud y peth iawn yw unig bwrpas hyn; mae'n golygu sicrhau bod ffordd well, fwy cyfrifol o wneud busnes wrth wraidd gweithrediadau er mwyn gwneud y canlynol:

  • gwella enw da
  • bod yn gystadleuol gan feithrin cysylltiadau cadarnhaol â chymunedau
  • lleihau risgiau
  • lleihau costau
  • codi calon y cyflogeion.

Ond mae dilyn y llwybr cyfrifol yn wirfoddol o hyd ac mae llawer o gyfleoedd i wneud mwy o hyd – sef pam mae llawer o gwmnïau blaenllaw am gyflogi pobl ifanc dalentog i helpu i gefnogi'r achos.

Gwneud gwahaniaeth

Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr – mae hyn yn cynnwys unrhyw beth o ddefnyddio pren o ffynonellau dibynadwy i ddiffodd goleuadau yn y swyddfa pan nad oes eu hangen. Ond mae cwmnïau adeiladu yn mynd i'r afael â rhai materion pwysig iawn hefyd.

Er enghraifft, nid yn unig y mae gwirio hunaniaeth gweithwyr adeiladu, nid yn unig yn atal gweithio anghyfreithlon, ond mae hefyd yn helpu i roi terfyn ar fasnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern – mater sy'n destun pryder yn y diwydiant.

Yn ogystal, mae'r sector adeiladu cyfan yn cefnogi elusennau yn y diwydiant er mwyn rhoi cymorth i bobl ddigartref a phobl sy'n agored i niwed. Er enghraifft, bwriad ymgyrch  'Sponsor a Home' yw adfywio eiddo gwag a'i droi'n llety fforddiadwy i bobl ifanc nad oes ganddynt le diogel i fyw.

Mae mentrau fel hyn yn helpu i fynd i'r afael â digartrefedd a phroblem tai gwag hirdymor yn y DU.

Cymerwch ran

Gyda chynifer o yrfaoedd i'w dilyn, mae cyfleoedd di-rif i chi wneud gwahaniaeth yn y diwydiant adeiladu.

Dysgwch am yr ystod eang o swyddi adeiladu sydd ar gael neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth er mwyn cael syniad gwell o beth fyddai'n addas ar eich cyfer chi.