Ar gyfer Wythnos Prentisiaethau'r Alban (4 - 8 Mawrth), dywedodd tri phrentis ar gyrsiau pedair blynedd â Scotia Homes wrthym beth roeddent yn ei hoffi am ddysgu eu crefftau dewisol yn ymarferol.

Mae Katie Cruickshank ym mlwyddyn gyntaf prentisiaeth saernïaeth â Scotia Homes a hi yw'r unig fenyw ar y cwrs.

“Mae'r bechgyn yn dda iawn. Dw i'n cael fy nhrin yr un fath â phawb arall,” meddai Katie.

“Gwaith coed oedd fy hoff bwnc yn yr ysgol - ond doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i'n cael cymaint â hynny o aros ymlaen yno ar ôl fy arholiadau.

“Roeddwn i am gael profiad bywyd go iawn yn hytrach na bod yn sownd y tu ôl i ddesg yn dysgu o lyfrau.

“Fe wnes i ystyried mynd i'r coleg i fynd i mewn i'r maes adeiladu, ond mewn diwrnod agored gyrfaoedd fe ges i wybod am brentisiaethau. Wnes i erioed edrych yn ôl.”

Ennill sgiliau defnyddiol gydol oes

“Yn bendant dyna oedd y peth iawn i'w wneud - llawer gwell nag y gallai unrhyw un wedi'i ddweud. Dwi'n dysgu wrth weithio ac yn ennill wrth ddysgu. A bydda i'n cael cymhwyster da ar y diwedd hefyd,” meddai Katie.

“Yn y ddwy flynedd gyntaf rydyn ni'n ymdrin ag egwyddorion yn y coleg, y byddwn ni'n eu defnyddio yn y gwaith. Ond mae'n ymddangos fy mod i'n dysgu mwy yn gwneud pethau yn y gwaith. Yn y coleg rydyn ni'n gwneud un pwnc yr wythnos, ond yn y gwaith gallech chi wneud pedwar peth y dydd yn hawdd.

Katie Cruickshank

Dw i allan o gwmpas ar y safle, yn gweithio mewn cartrefi go iawn, yn gosod ffenestri, partisiynau, sgertin, drysau, siliau ffenestri - popeth. Mae'n eithaf gwych!


“Mae cryn nifer o fy ffrindiau ysgol yn edrych arna i ac yn dymuno eu bod nhw wedi gwneud prentisiaethau.”

Dewch â'r gwreichion yn ôl

Roedd yr atyniad o gael sgiliau defnyddiol y mae cyflogwyr eu heisiau yn apelio at Sam Robertson hefyd. Mae'n brentis trydanwr ar safle Dubford Scotia Homes yn Swydd Aberdeen.

“Bydd gwaith bob amser i drydanwyr,” meddai Sam. “Mae gan systemau trydanol gymhlethdod dw i'n ei hoffi. Mae'n cadw fy niddordeb ac yn golygu y bydda i'n mwynhau fy ngyrfa yn y tymor hir. ”

“Doedd gen i ddim profiad o drydan o gwbl cyn i mi ddechrau. Ond dw i'n awyddus, yn gweithio'n galed ac yn barod i ddysgu - dyna beth maen nhw'n chwilio amdano yn y cais.

“Roeddwn i mewn gwirionedd yn bêl-droediwr proffesiynol cyn hyn. Roeddwn i'n chwarae dros Aberdeen FC Dan 20 oed. Fe ddaeth fy nghontract i ben, ond i mi, roedd yr ochr broffesiynol o bethau'n tynnu'r llawenydd o'r gêm felly wnes i ddim ei gymryd ymhellach fel gyrfa. Dw i'n dal i chwarae am hwyl yn fy amser hamdden.

Sam Robertson

Dw i ddim yn edifarhau o gwbl am wneud prentisiaeth yn lle hynny. Dw i wrth fy modd yn gwneud pethau ymarferol, yn yr awyr agored a dw i'n chwerthin bob dydd. Dw i'n credu ei fod wedi fy ngwneud i'n berson hapusach.


“Â fy nghymhwyster, gallwn i barhau i weithio i Scotia, neu fynd yn hunangyflogedig, neu efallai gymryd fy sgiliau dramor. Fe weithiodd fy rhieni dramor a chredaf y byddai'n beth gwych i'w wneud. ”

Ymsefydlwch am oes

Roedd Ryan Wilby eisoes yn gweithio ym maes adeiladu â Scotia fel llafurwr pan ddaeth yn brentis briciwr yn 24 oed.

“Pan gafodd fy merch ei geni yn 2016, sylweddolais fod angen i mi gael crefft,” meddai. “Fel yr un hynaf ar fy nghwrs, roedd braidd yn rhyfedd i fynd yn ôl i'r coleg, ond dim ond tair wythnos o amser coleg sydd ar ôl i mi.”

Ryan Wilby

Y pethau awyr agored dw i'n eu mwynhau llawer mwy, a dyna beth yw'r rhan fwyaf o'r cwrs. Dw i'n hoff iawn o adeiladu waliau cerrig Fyfe oherwydd mae'n rhaid i chi feddwl pa liw a maint o gerrig i'w rhoi yn y lle iawn. Mae'n dipyn o bos!


“Bu'n rhaid i mi gymryd toriad cyflog fel prentis, ond yn y tymor hir bydd yn llawer gwell i mi o safbwynt ariannol.

“Rydyn ni'n cael cryn dipyn o hwyl ar y cwrs, a dw i wedi ennill dwy wobr gosod briciau ers i mi ddechrau. Mae fy hen gyfeillion sy'n dal i fod yn lafurwyr bellach yn meddwl y dylen nhw fod wedi gwneud yr hyn a wnes i.”

Mae pob un o'r tri phrentis yn cytuno mai gwneud prentisiaeth yw'r dewis cywir iddyn nhw. “Os ydych chi'n meddwl amdano, yn bendant gwnewch e,” meddai Katy. “Mae'n sefydlu gyrfa i chi'ch hun. Rydych chi'n adeiladu llwybr ar gyfer y dyfodol. Ewch amdani!”

A yw prentisiaeth yn addas i chi?

 chymaint o yrfaoedd a chyfleoedd ym maes adeiladu, mae rhywbeth i bawb. Beth am ddarganfod beth allai weithio i chi?

Dysgwch ragor am brentisiaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael yn yr Alban.