Mae galw mawr am yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm ac mae ganddynt botensial ennill da.

Gall y gwahanol ddosbarthiadau o yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm ymddangos yn ddryslyd, felly dyma egluro pa gategori o gerbydau y caniateir i yrwyr eu gyrru, rhai o’r categorïau Cerbydau Nwyddau Trwm eraill a’r gwahaniaethau rhwng Cerbydau Nwyddau Trwm Dosbarth 1 a 2.


Beth yw'r gwahanol ddosbarthiadau o yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm?

Cerbydau Nwyddau Trwm Dosbarth 1

Mae gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm Dosbarth 1 yn gallu gyrru cerbydau dosbarth C+E - lori gymalog sy'n pwyso 7.5 tunnell neu fwy gyda chabiau datodadwy a threlars sydd fel arfer yn gallu cario llwythi o hyd at 44 tunnell. Mae gyrwyr Dosbarth 1 yn gallu gwneud teithiau pell ac yn gyffredinol maent yn cael eu talu'n well na gyrwyr Dosbarth 2

Cerbydau Nwyddau Trwm Dosbarth 2

Gall gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm Dosbarth 2 yrru unrhyw beth hyd at gerbyd dosbarth C - lorïau ‘sefydlog’ 7.5 tunnell gyda chab a threlar nad ydynt yn datgysylltu. Mae gan ‘loriau sefydlog’ ystod llwyth o 25-30 tunnell. Yn gyffredinol, bydd deiliaid trwydded Dosbarth 2 yn cael eu cyflogi ar deithiau byr neu ar deithiau rhwng ac o amgylch trefi a dinasoedd.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gyrrwr Dosbarth 1 a 2?

Fel y soniwyd uchod, gall gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm Dosbarth 1 yrru lorïau cymalog ar lwybrau pellter hir, tra bod gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm Dosbarth 2 ond yn cael gyrru lorïau ‘anhyblyg’ ar deithiau pellter byr.

Categorïau Cerbydau Nwyddau Trwm eraill

Categori C1

Caniateir i yrrwr gyda chategori C1 yrru cerbydau rhwng 3.5 a 7.5 tunnell. Mae cerbydau C1 nodweddiadol yn cynnwys ambiwlansys, cerbydau cludo ceffylau a faniau dodrefn. Mae C1 wedi’i gynnwys ar drwyddedau gyrru safonol os gwnaeth y gyrrwr basio ei brawf cyn Ionawr 1997, ond mae angen prawf gyrru os ydych yn gyrru cerbyd C1 yn broffesiynol.

Categori D and D1

Mae cerbyd D yn unrhyw fws gyda mwy nag 8 sedd i deithwyr, gyda threlar sy’n pwyso hyd at 750kg; mae cerbyd D1 yn fws mini gyda 9-16 o seddi teithwyr, gyda neu heb drelar hyd at 750kg.

Mae pobl dros 18 oed sydd wedi pasio prawf Cerbyd Cludo Teithwyr yn gymwys i yrru cerbyd categori D. Gall deiliaid trwyddedau safonol a basiodd eu prawf gyrru cyn Ionawr 1997 yrru cerbyd D1.

Categori B + E

Car a threlar yw categori B + E. Mae holl ddeiliaid trwyddedau safonol yn gallu gyrru'r categori hwn ar yr amod nad yw pwysau cyfunol car a threlar yn fwy na 7 tunnell.

Llwythwr Lori neu HIAB

Mae cymhwyster Cerbyd Llwythwr Lorïau Hydrolig RTITB yn rhoi'r sgiliau i yrrwr weithredu craen sydd wedi'i gysylltu â cherbyd yn ddiogel ac yn effeithlon. Fe'i gelwir hefyd yn gwrs HIAB.

ADR

Mae dal y categori ADR yn golygu y gall gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm gludo nwyddau peryglus ar y ffyrdd dros ffiniau rhyngwladol. Mae angen llwyddo mewn naw dosbarth ADR, gan gynnwys cyrsiau penodol ar ffrwydron, nwyon a hylifau fflamadwy.

Faint oed sy'n rhaid i chi fod i gael trwydded Cerbydau Nwyddau Trwm?

Yr isafswm oed i yrru cerbyd nwyddau trwm yn y DU yw 18 oed. Dylai fod gan yrwyr drwydded car lawn. Bydd angen i bobl 18-21 oed feddu ar gymhwyster Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrrwr (CPC) cychwynnol. Dim ond os ydynt am fod yn gyrru'n broffesiynol y bydd angen i yrwyr dros 21 oed ddal y CPC Gyrwyr.

Faint mae'n ei gostio i gael trwydded Cerbydau Nwyddau Trwm?

Er y bydd y costau'n amrywio ledled y wlad, mae cwrs gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm CPC yn costio tua £1000 ac mae'n cynnwys hyfforddiant ystafell ddosbarth, hyfforddiant ymarferol, cymorth i fyfyrwyr a chymorth swydd. Codir tâl ar wahân am brofion, a dylent fod tua £250-300 ar gyfer yr elfennau canlynol:

  • Prawf theori rhannau 1 a 2
  • Ardystiad CPC
  • Prawf gallu gyrru
  • Prawf ymarferol.