Fel adeiladwr tai sy'n arbenigo mewn creu cymunedau, gwyddom fod llawer mwy i yrfa yn y sector na brics a mortar.

Mae gwaith adeiladu yn newid ein hamgylchedd naturiol mewn ffyrdd sylweddol. Gallwch fod yn rhan o drawsnewid y byd o'ch cwmpas drwy adfywio ardaloedd trefol neu dir llwyd, creu cymunedau newydd, gwella byd natur ac ecoleg a chreu gwaddol ar gyfer y dyfodol.

Mae'r fath amrywiaeth yn golygu bod rolau at ddant pawb, p'un a oes yn well gennych waith ymarferol, datrys problemau yn rhesymegol neu feddwl yn greadigol.

Mae angen pobl dalentog arnom sydd â diddordeb mewn cynllunio, mesur meintiau, rheoli prosiect, cynaliadwyedd, dylunio mewnol, gwerthiannau, marchnata digidol a llawer mwy.

Hyfforddiant

Prin yw'r diwydiannau all gynnig y lefel o hyfforddiant a gynigir gan y diwydiant adeiladu. Drwy gydol eich gyrfa byddwch yn dysgu sgiliau newydd ac yn magu profiad ac yn datblygu rhinweddau sy'n ymestyn ymhell tu hwnt i unrhyw beth a ddysgwyd gennych yn yr ystafell ddosbarth.

Byddwch hefyd yn gweithio gyda phobl frwdfrydig, ysbrydoledig a di-lol, a fydd am eich helpu i ddysgu a datblygu.

Mae'r diwydiant adeiladu yn un sy'n dal i gynnig y cyfle i chi ddechrau allan fel prentis neu dan hyfforddiant a chyrraedd lefel rheolwr gyfarwyddwr neu Brif Swyddog Gweithredol.

Mae'r diwydiant yn sicr yn un sydd o blaid hyfforddiant 'mewn swydd' ac mae camu ymlaen mewn gyrfa yn rhan enfawr o'r hyn a wnawn.

Gwobrwyir rhagoriaeth ac anogir cyflogeion i gystadlu am lawer o wobrau. Mae'n dystiolaeth o safonau ansawdd y diwydiant bod cynifer o wobrau yn bodoli i gydnabod llwyddiant.

Er enghraifft, mae'r cyn-brentis Redrow sydd nawr yn gynorthwyydd safle dan hyfforddiant, Liam Sargeant, wedi ennill sawl teitl, gan gynnwys Prentis y Flwyddyn Prydain Fawr yng Ngwobrau Prentisiaeth CITB; ‘Prentis/Newydd-ddyfodiad y Flwyddyn’ yng Ngwobrau clodwiw Adeiladwyr a Pheirianwyr a 'Phrentis y Flwyddyn' cylchgrawn Your Move, yn ogystal â chael ei enwi'n 'Brentis y Flwyddyn' Redrow ei hun.

Cyfleoedd

Er mai dim ond cynnig y prif rolau yn y dinasoedd mwy a wnaiff rai diwydiannau, mae'r galw cynyddol am dai ledled y wlad yn golygu bod y diwydiant adeiladu yn cynnig cyfleoedd cenedlaethol felly ni fydd angen i chi symud o reidrwydd. Yn yr un modd, os byddwch am symud, mae'n debygol y bydd cyfle yn eich ardal newydd.

Mae'r sector yn cynnig cyflogau cystadleuol a buddiannau eraill, yn dibynnu ar y cwmni a'r rôl. Mae llawer o swyddi yn Redrow er enghraifft yn cynnig bonysau neu gomisiwn, cynllun pensiwn hael, yswiriant meddygol preifat a chynllun gostyngiadau mewn siopau.

Bydd gyrfa yn y diwydiant adeiladu yn eich rhoi ar ben ffordd ac yn eich helpu i feithrin sgiliau oes y gellir eu trosglwyddo i yrfaoedd eraill...ond mae'n siŵr na fyddwch byth am adael!