Ymunodd Craig Foster â Price Ltd ym mis Chwefror 2015 fel prentis saer.

Roedd yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, wrth weithio ar y safle am 4 diwrnod yr wythnos.

Yn dilyn gyrfa yn y lluoedd arfog, cafodd flas ar her newydd, rhywbeth y gallai fwrw ati a datblygu. Ac fel cymaint o rai eraill, symudodd i'r diwydiant adeiladu - gan adeiladu gyrfa lwyddiannus yn y broses, gan symud ymlaen o fod yn brentis i fod yn oruchwyliwr.


“Ar ôl dod allan o’r lluoedd arfog bron i 9 mlynedd yn ôl, roeddwn i’n cael trafferth dod o hyd i her newydd, rhywbeth i gael fy nannedd ynddo,” meddai. “Er, cyn dod i B Price, cwblheais rai swyddi sifil blaenorol fel adeiladu arddangosfeydd a mân bethau, doedd dim byd yn ddigon heriol i mi.

Yna des i o hyd i'r brentisiaeth mewn gwaith coed yn B Price. Ar ddechrau’r brentisiaeth, nid oeddwn yn gwybod beth i’w ddisgwyl, fy swydd sifil ‘go iawn’ gyntaf ar ôl dod allan o’r lluoedd arfog a fy ngham cyntaf go iawn i yrfa newydd.

Roedd yn frawychus i ddechrau, ond gwnaeth y rheolwyr a chyfoedion eraill yn B Price i mi deimlo fy mod yn cael croeso ac fel fy mod yn rhan o'r teulu. Treuliais flynyddoedd cyntaf fy mhrentisiaeth ar yr offer gyda phrentisiaid eraill, yn bennaf yn gosod cyfansawdd swyddfa newydd ac yn dysgu triciau gwahanol y grefft.

Mae’r sgiliau hynny a ddysgais yn fy mlynyddoedd cyntaf wedi bod yn adnodd amhrisiadwy i mi ar daith fy ngyrfa. Mae’r awyrgylch cyfeillgar o weithio gydag offer wedi golygu bod gen i bellach grŵp da o ffrindiau a chydweithwyr sy’n creu’r awyrgylch gwaith gwych yma yn B Price.

Roedd y gefnogaeth gan reolwyr B Price a CITB, fy narparwr prentisiaeth, yn golygu fy mod yn gallu canolbwyntio a datblygu yn fy rôl.

Unwaith y cwblhawyd y brentisiaeth, daeth yn amlwg i mi fy mod eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu a symud ymlaen hyd yn oed ymhellach. Cynigiodd B Price'r gefnogaeth a’r hyfforddiant i mi symud ymlaen a dod yn oruchwyliwr safle, sef y rôl rwyf yn ei chyflawni’n awr.”

Byddwn yn argymell y llwybr gyrfa hwn yn fawr - i unrhyw un sy'n edrych neu'n meddwl am ddod yn brentis, fy nghyngor i yw – ewch amdani!

Craig Foster

Fel pob prentis, cafodd Craig ei gefnogi drwy gydol ei raglen gan ei gyflogwr a’i ddarparwr hyfforddiant, gan sicrhau y gallai ddysgu’r holl sgiliau hanfodol yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith i lwyddo ym maes adeiladu.

Dywedodd Libby Price, o B Price Ltd:

“Drwy gydol ei brentisiaeth cafodd ef – a B Price Ltd – gefnogaeth gan CITB o ran cael yr holl gymwysterau perthnasol ar gyfer Craig, ac i B Price gael mynediad at gyllid a chyngor bob dydd.

Gweithiodd Craig yn gyflym ac yn effeithlon trwy ei brentisiaethau Lefel 2 a Lefel 3 gan ddysgu nid yn unig sgiliau gwaith coed ymarferol y gallai eu defnyddio ar y safle - ond hefyd sgiliau rheoli safle a rheoli prosiect.

Ers cymhwyso mae Craig wedi gwneud cynnydd da, gan oruchwylio prentisiaid eraill sy'n ei ddilyn – a hefyd rhedeg prosiectau ar y safle ar gyfer B Price.

Mae gan Craig sgiliau technegol rhagorol – ond hefyd sgiliau rhyngbersonol gwych – sy’n golygu ei fod yn gweithio’n dda gyda thîm B Price ac yn bodloni gofynion ein cleientiaid.

Mae’n bwysig i B Price ein bod yn recriwtio’r bobl iawn i’n busnes, ein bod yn eu cefnogi ym mhob ffordd y gallwn, yn cynnig hyfforddiant o’r radd flaenaf ar y safle i’n holl weithwyr ac yn sicrhau ein bod yn cadw ar y blaen â gofynion iechyd a diogelwch sy’n newid yn barhaus.

Trwy wneud hyn rydym yn cadw staff da ac mae’r busnes yn elwa o gael staff dibynadwy ac ymroddedig y mae eu gwaith bob amser yn cyrraedd y safonau uchaf.”

Mae Craig yn llawn anogaeth i unrhyw un sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu:

“Mae llawer o resymau pam fy mod yn mwynhau fy ngyrfa yn y diwydiant adeiladu, gan gynnwys y cyfeillgarwch a gewch o weithio ar brosiectau mawr gyda chydweithwyr a chleientiaid, yr her o ddatrys problemau a darganfod sut i ddod â phrosiect yn fyw, gan gael sgiliau trosglwyddadwy a fy mod yn gallu cymhwyso ym mhob agwedd ar fy mywyd, rheolaeth a threfniadaeth logisteg ac yn bennaf oll y boddhad a gewch wrth weld taith y prosiect o'r camau dylunio hyd at ei gwblhau.

Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair i mi ac rwyf nawr yn gweithio ar gam nesaf fy ngyrfa gyda chefnogaeth a chymorth gan reolwyr B Price. Mae hyn i gyd wedi bod yn bosibl oherwydd cymerais y naid a dod yn brentis.

Byddwn yn argymell y llwybr gyrfa hwn yn fawr - i unrhyw un sy'n edrych neu'n meddwl am ddod yn brentis, fy nghyngor i yw ewch amdani!”