Os ydych chi’n meddwl am yrfa fel trydanwr, ni fyddech ar eich pen hun. Mae’n un o’r crefftau mwyaf poblogaidd, yn cynnig cyflog gwych ac yn rhoi hyblygrwydd a chyfleoedd gwych i’r rhai sydd â chymwysterau addas. Amlinellir y gofynion TGAU ar gyfer trydanwyr isod.

 

Trydanwr - gyrfa wych ar gyfer y rhai technegol eu meddwl

Os mai chi yw’r math o berson sy’n caru profi, datrys problemau a thrwsio offer trydanol a thechnegol, yna gallai swydd fel trydanwr fod yn addas i chi. Rydyn ni’n eu galw nhw’n ‘Y Rhai Technegol’, ac mae adeiladu eu hangen nhw o hyd. Cymerwch y prawf personoliaeth ar ein gwefan i ganfod pa fath o bersonoliaeth ydych chi. Bydd hyn yn helpu i roi syniad i chi o’r math o swydd y gallech fod yn addas ar ei chyfer.

 

Beth mae trydanwr yn ei wneud?

Fel trydanwr byddwch yn gyfrifol am sicrhau diogelwch offer trydanol. Gallai hyn gynnwys trwsio problemau sy’n cael eu hadrodd neu osod systemau newydd fel goleuo a gwresogi o fewn strwythurau newydd.

Rhai o’r prif bethau y mae trydanwr yn eu gwneud yw archwilio systemau trydanol, gwifrau ac offer i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn gweithio’n gywir; trwsio namau trydanol neu amnewid rhannau, cysylltu socedi, switshys, ffitiadau golau ac offer, a gosod ceblau i rwydweithiau pŵer a chyfrifiadur.

 

Pa bynciau fydd yn eich helpu i ddod yn drydanwr?

Mae nifer o lwybrau ar gael i ddod yn drydanwr, o gofrestru ar gwrs coleg neu ddilyn prentisiaeth, i ddechrau gwaith yn syth o’r ysgol. Mae’r rhan fwyaf, os nad pob un o’r rhain, yn gofyn am nifer o gymwysterau TGAU.

Os ydych yn gwneud cais am uwch brentisiaeth â chontractwr trydanol, fel arfer bydd angen pump TGAU â graddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg. Ar gyfer cyrsiau coleg neu hyfforddiant, mae angen o leiaf dau TGAU arnoch ar gyfer cwrs Lefel 2 (sy’n cyfateb i brentisiaeth ganolradd.)

Saesneg a mathemateg yw’r unig bynciau hanfodol, a dim ond wedyn os ydych yn gwneud cais am uwch brentisiaeth (Lefel 3). Mae pwnc gwyddonol (fel ffiseg) hefyd yn ddefnyddiol, ond nid yw’n hanfodol.

 

Dod yn drydanwr heb gymwysterau TGAU

Mae’n dal yn bosibl dechrau hyfforddi i fod yn drydanwr hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw gymwysterau TGAU graddau 9 i 4. Gallai’r rhai sy’n gadael yr ysgol â sgiliau ymarferol da gael gwaith fel cymar, hyfforddai neu gynorthwyydd trydanwr. Yna gallai’r contractwr trydanol yr ydych yn gweithio iddo eich helpu i ddod yn fwy cymwys.

 

Edrychwch ar y cyfleoedd diweddaraf i ddod yn drydanwr

Canfyddwch fwy am brentisiaethau, a chwiliwch am brentisiaeth i ddod yn drydanwr neu swydd gwag ar Talentview.  

 

Canfod mwy am yrfa fel trydanwr

Darllenwch ein canllawiau manwl ar swyddi trydanol a chael gwybod am y gofynion mynediad ar gyfer prentisiaethau, cyrsiau hyfforddi neu fynediad uniongyrchol:

Archwiliwch bob gyrfa ym maes adeiladu

Mae galw mawr am drydanwyr yn y diwydiant adeiladu, a bydd meddu ar sgiliau trydanol yn eich cymhwyso ar gyfer amrywiaeth o rolau. Mae gan Am Adeiladu fewnwelediadau manwl a chrynodebau o dros 170 o wahanol lwybrau gyrfa yn y diwydiant adeiladu, felly hyd yn oed os nad yw gyrfa fel trydanwr yn addas i chi, mae llawer mwy i'w archwilio.