Mae graddedigion economeg yn gymwys i weithio mewn ystod eang o rolau, o economegwyr i ddadansoddwyr data, cynllunwyr ariannol i briswyr tir ac eiddo. Mae gradd mewn economeg yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy iawn mewn datrys problemau, dadansoddi data a rhifedd – ac mae galw mawr am y rhain i gyd ar draws y byd busnes. 


Beth yw economeg?

Economeg yw'r astudiaeth o sut mae cyfoeth yn cael ei greu a'i ddosbarthu, nwyddau a gwasanaethau'n cael eu cynhyrchu a'r ffordd maen nhw'n cael eu defnyddio. Mae myfyrwyr yn dysgu am facro-economeg - sut mae economïau cenedlaethol yn cael eu strwythuro, eu rheoleiddio, eu tyfu a'u perfformio - a micro-economeg. Mae micro-economeg yn ymwneud â sut mae unigolion yn ymateb i newidiadau mewn prisiau, argaeledd adnoddau a dulliau cynhyrchu. 

Opsiynau swyddi ar gyfer graddedigion economeg 

Economegydd 

Mae Economegwyr yn astudio data ac ystadegau cymhleth ac yn defnyddio eu canfyddiadau i roi cyngor ariannol i fusnesau. Fel economegydd, byddech yn ymchwilio ac yn monitro tueddiadau economaidd, gan greu modelau ystadegol i ragweld datblygiadau yn y dyfodol. Mae cyflogwyr yn dibynnu ar economegwyr i'w cynghori ar effaith bosibl polisïau a buddsoddiadau. 

Prisiwr tir ac eiddo 

Mae Priswyr tir ac eiddo yn rhoi cyngor proffesiynol i unigolion a busnesau sy'n prynu, gwerthu a rhentu tir ac eiddo. Yn y swydd hon byddwch yn amcangyfrif gwerth marchnadol tir, adeiladau ac eiddo tiriog, gan helpu cleientiaid i wneud y mwyaf o'u helw o werthu neu rentu eu heiddo. Byddwch yn trefnu arwerthiannau, yn cynnal prisiadau, yn cynnig gwerthusiadau buddsoddi ac yn ysgrifennu adroddiadau. 

Rheolwr dysgu a datblygu 

Mae Rheolwyr dysgu a datblygu yn ymdrin â hyfforddiant a datblygiad proffesiynol gweithwyr cwmni. Maent yn gweithio'n agos gyda rheolwyr busnes ac adrannau adnoddau dynol i gynllunio a gweithredu rhaglenni hyfforddi a datblygu, fel sefydlu a gwerthuso. Mae rheolwyr dysgu a datblygu yn rheoli cyllidebau, yn cynhyrchu deunyddiau hyfforddi ac yn arfarnu anghenion hyfforddi a datblygu staff. 

Cyfrifydd 

Mae staff cyfrifeg a chyllid yn cadw golwg ar yr arian sy'n dod i mewn ac yn mynd allan o fusnes. Fel cyfrifydd, byddech yn rheoli llif arian busnes, yn cadw cofnodion ariannol, yn cynhyrchu adroddiadau a rhagolygon, yn ogystal â goruchwylio cyflwyniadau cyflogres, treth a TAW. Mae llawer o gyfrifwyr yn gweithio ar draws ystod o wahanol ddiwydiannau, tra bod eraill yn arbenigo mewn sector penodol. 

Dechrau gyrfa mewn economeg 

Profiad gwaith  

Mae profiad gwaith yn cael ei weld gan gyflogwyr fel ffactor mawr mewn cyflogadwyedd, ac nid yw'n wahanol i raddedigion economeg. 

Bydd gradd mewn economeg fel arfer yn cymryd tair blynedd ac nid oes ganddo flwyddyn lleoliad gwaith. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr neu raddedigion geisio dod o hyd i leoliadau neu interniaethau yn ystod eu gwyliau haf neu ar ddiwedd eu cwrs - mae hyn yn eich helpu i gael profiad gwaith gwerthfawr a datblygu eich sgiliau busnes. Gallech fod yn gweithio fel economegydd proffesiynol neu unrhyw un o'r rolau uchod. 

Cyfleoedd i raddedigion 

Os ydych yn astudio economeg gallwch edrych ymlaen at amrywiaeth enfawr o gyfleoedd pan fyddwch yn graddio. Gallech ddewis aros mewn addysg a gwneud gradd Meistr neu PhD, neu ddechrau gwneud ceisiadau am swyddi. Mae graddedigion economeg ymhlith rhai o'r dechreuwyr ar y cyflogau uchaf i'r farchnad swyddi oherwydd yr ystod eang o sgiliau cymwys a throsglwyddadwy y gallant eu cyflwyno i gyflogwr. 


Dewch o hyd i gyfleoedd i raddedigion ar Talentview 

Mae cwmnïau'n hysbysebu swyddi graddedigion yn rheolaidd ar Talentview. Gallwch hidlo eich chwiliadau yn ôl rôl swydd, lleoliad a hefyd chwilio am hyfforddeiaethau rheoli, profiad gwaith, lleoliadau ac interniaethau. 

Darganfod dros 170 o yrfaoedd adeiladu 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa fusnes ym maes adeiladu, mae un lle i ddod i gael yr holl gyngor a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch. Mae gan Go Construct fewnwelediadau a chrynodebau manwl o dros 170 o wahanol lwybrau gyrfa yn y diwydiant adeiladu, o gyfrifeg i reoli prosiectau.