Cegin newydd, finimalaidd gwyn

Mae gosod ceginau yn fasnach adeiladu gynyddol bwysig. Mae’n un o’r prosiectau ‘gwella cartrefi’ mwyaf cyffredin, ochr yn ochr â gosod ystafelloedd ymolchi, ac mae’n rhan allweddol o unrhyw ddatblygiad preswyl newydd. Mae gosod ceginau yn gofyn am dîm cydgysylltiedig o weithwyr proffesiynol arbenigol, megis plymwyr a thrydanwyr, ond caiff prosiectau eu harwain gan osodwr cegin sydd â rheolaeth gyffredinol dros y broses ddylunio a gosod.

Sut i hyfforddi fel gosodwr ceginau

Mae dau brif lwybr i ddod yn osodwr ceginau cymwysedig - cwrs coleg neu brentisiaeth.

Dod yn osodwr ceginau dan hyfforddiant

Gallech ddilyn cwrs coleg amser llawn mewn rhai o'r crefftau y bydd eu hangen arnoch fel gosodwr cegin, fel Diplomâu Lefel 1 neu 2 mewn Adeiladu, Gwaith Coed ac Asiedydd, Astudiaethau Plymwaith a Gosodiadau Mewnol. Mae rhai darparwyr hyfforddiant yn cynnig cyrsiau Gosod Ceginau arbenigol.

Ymgymryd â phrentisiaeth gosod ceginau

Mae gan brentisiaeth mewn gosod ceginau’r fantais ychwanegol y byddwch yn cael eich cyflogi ar yr un pryd â gwneud eich prentisiaeth, sy'n golygu y byddwch yn ennill cyflog ar yr un pryd â dysgu eich crefft.

Beth allaf ei ddisgwyl yn ystod fy mhrentisiaeth gosod ceginau?

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae prentis gosodwyr cegin yn dysgu am bob agwedd ar osod ceginau, sy'n cynnwys elfennau o waith coed, asiedydd, dylunio, plymio a thrydanu.

Pa sgiliau a gwybodaeth y byddaf yn eu hennill?

Er mwyn gosod ceginau'n llwyddiannus mae angen ystod o sgiliau arnoch. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Mesur ardaloedd gwaith
  • Cynllunio dyluniad a gosodiad
  • Cael gwared ar hen unedau ac offer cegin
  • Gwaith plymwr a thrydan hanfodol
  • Gwaith Coed – torri arwynebau gwaith, adeiladu unedau cegin, gosod cornisiau, pelmetau a phlinthiau
  • Gosod a gorffen
  • Defnyddio amrywiaeth o offer llaw a phŵer
  • Teilio waliau a gosod lloriau

Pa gymwysterau fyddaf yn eu cael ar y diwedd?

Bydd prentisiaid sy'n cwblhau eu rhaglen gosod ceginau o hyfforddiant seiliedig ar waith yn derbyn cymhwyster NVQ Lefel 2. Mae nifer o raglenni ar gael, megis Prentisiaeth Ganolradd Lefel 2 Gosodwr Mewnol Gosod, NVQ Lefel 2 mewn Systemau Mewnol a Phrentisiaeth Gosodwr Systemau Mewnol Lefel 2.

Pa mor hir yw prentisiaeth gosod ceginau?

Mae Prentisiaeth Ganolradd mewn hyfforddiant gosod ceginau yn cymryd hyd at 2 flynedd i'w chwblhau fel arfer.

Faint mae gosodwr ceginau dan brentisiaeth yn cael ei dalu?

Mae cyflog cyfartalog cychwynnol ar gyfer gosodwr ceginau dan brentisiaeth tua £17,000-£20,000.

Sut olwg sydd ar ddilyniant gyrfa ar ôl fy mhrentisiaeth?

Mae gosodwyr ceginau newydd gymhwyso fel arfer yn treulio cam cyntaf eu gyrfa gyda chwmni gosod ceginau, yn dysgu'r grefft ac yn adeiladu ar eu profiad. Ar ôl amser efallai y byddant yn penderfynu dechrau eu busnes eu hunain. Mae bod yn hunangyflogedig yn dod â’r potensial i ennill mwy o arian nag y byddech chi’n ei wneud fel cyflogai, ond mae mwy o risg ynghlwm wrth hyn, gan y bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i’ch swydd eich hun.

Beth sydd ei angen arnaf i ddechrau prentisiaeth mewn gosod ceginau?

Pa rinweddau a sgiliau personol sydd eu hangen arnaf?

Mae angen i osodwyr ceginau fod yn dda iawn gyda'u dwylo. Bydd llawer o'ch amser yn cael ei dreulio yn gwneud tasgau corfforol, felly dylai fod gennych lefel dda o ffitrwydd corfforol. Mae angen i chi feddu ar sgiliau dylunio, a'r gallu i ddelweddu sut y bydd cegin orffenedig yn edrych, a dangos hyn i gwsmer gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol.

Yn ogystal, mae angen i osodwyr ceginau gael dealltwriaeth dda o adeiladu, rhai sgiliau mathemateg a sylw cadarn i fanylion. Dylech fod yn gyfathrebwr da, gan y byddwch yn delio â chwsmeriaid o ddydd i ddydd.

Pa gymwysterau cydnabyddedig sydd eu hangen arnaf?

I gael eich derbyn ar gwrs prentisiaeth gosod ceginau Lefel 2 dylai fod gennych o leiaf ddau TGAU graddau 9 i 3 (A* i D), gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Sut all ai ddod o hyd i brentisiaeth?

Mae sawl ffordd y gallwch ddod o hyd i gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau gosod ceginau. Gallwch ddefnyddio gwefannau fel Talentview, gwneud cais yn uniongyrchol i gyflogwyr, cysylltu â cholegau lleol neu ofyn i ffrindiau neu aelodau o'r teulu a ydynt yn gwybod am brentisiaethau sydd ar gael mewn cwmnïau.

Canfyddwch a yw eich personoliaeth yn gweddu i rôl gosodwr ceginau

Os ydych chi'n hoffi gweithio gyda'ch dwylo a gweld prosiect hyd at ei gwblhau, yna efallai mai gweithio fel gosodwr ceginau yw'r peth i chi. I ganfod a yw eich personoliaeth yn ‘ffitio’ ceginau, neu ba fath arall o swydd yn y diwydiant adeiladu a allai fod yn addas i chi, ewch â’n chwilotwr gyrfa.

iddordeb mewn prentisiaeth mewn maes adeiladu gwahanol?

Yn Am Adeiladu mae gennym dros 170 o broffiliau swyddi gwahanol, felly hyd yn oed os nad yw gosod cegin yn addas i chi, mae'n debyg bod gyrfa yn y diwydiant adeiladu ar eich cyfer yn rhywle arall. Mae gan bob proffil swydd ddigonedd o wybodaeth ddefnyddiol, fel cyflog, opsiynau hyfforddi, sgiliau allweddol ac astudiaethau achos gan bobl sydd eisoes yn gweithio ym maes adeiladu.