Two construction workers laying tiles on a roof 

Beth mae prentisiaeth toi yn ei olygu? Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio fel töwr? Bydd y canllaw hwn ar ddod yn weithiwr toi neu’n döwr yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am gaffael un o'r sgiliau adeiladu pwysicaf.

 

Beth yw töwr o dan brentisiaeth?

Y rôl

Fel prentis toi, byddwch yn dysgu ystod eang o sgiliau toi, yn gweithio gyda gwahanol ddeunyddiau ac offer toi ac yn dod yn wybodus mewn technegau toi.

Dyletswyddau a chyfrifoldebau yn ystod eich prentisiaeth

Yn ystod prentisiaeth ganolradd mewn toi, bydd disgwyl i chi ymgymryd â'r dyletswyddau canlynol:

 • Mesur, marcio allan, ffitio, gorffen, lleoli a diogelu
 • Gosod gwahanol fathau a deunyddiau o deils to
 • Gosod isgarped ac estyll, gorchuddion to a chladin
 • Dehongli lluniadau a chynlluniau technegol
 • Gwneud argymhellion i gwsmeriaid

 

Canllaw cam wrth gam i ddod yn döwr o dan brentisiaeth

Ymchwilio i'r grefft

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio fel töwr, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darganfod mwy am y grefft a beth mae'r gwaith yn ei olygu. Os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n gweithio fel töwr, gofynnwch a allwch chi wneud rhywfaint o brofiad gwaith gyda nhw. Byddwch yn dysgu'n gyflym a yw toi yn addas i chi.

Deall y diwydiant toi

Mae’n bwysig dysgu am yr hyn y gallech fod yn ei wneud fel töwr. Efallai eich bod yn amnewid llechi sengl ar do cwsmer, gan nodi ffynhonnell toeau sy’n gollwng neu doi adeiladau cyhoeddus neu adeiladau masnachol mawr. Efallai eich bod ar yr un safle am unrhyw beth rhwng ychydig oriau neu sawl wythnos, ond mae cwpl o bethau yn sicr: byddwch yn symud yn rheolaidd o un safle i'r llall, a byddwch y tu allan y rhan fwyaf o'r amser.

Archwiliwch y gwahanol arbenigeddau toi

 • Llechi a theilsio to– dull cynyddol boblogaidd a phremiwm o doi, ar gyfer toeau â goleddfau o 20 gradd neu fwy
 • Cynfasau a chladin – mathau o ddalennau metel sy'n haenu ar ben ei gilydd ar adeiladau modern, i ddarparu inswleiddiad thermol a gwrthsefyll y tywydd
 • Crwyn gwrth-ddŵr – haen o ddeunydd dal dŵr sy'n cael ei osod ar wyneb to i atal dŵr rhag gollwng neu ddifrod
 • Toeau solar –dull o doi sy'n cynnwys paneli solar fel ffordd o gynhyrchu trydan neu wres
 • Toeau gwyrdd – ffurf ecolegol gyfeillgar o doi. Gosodir haen o lystyfiant dros system ddiddosi i ddarparu cynefin i fywyd gwyllt, a geir yn fwyaf cyffredin mewn dinasoedd

Gofynion addysgol

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am lwyddiant TGAU mewn Saesneg a Mathemateg Graddau 2-3 (D-E), neu gall prentisiaid gymryd Sgiliau Gweithredol Lefel 1 gan gynnwys Saesneg a Mathemateg fel rhan o’u prentisiaeth.

Sgiliau a phriodoleddau hanfodol

Erbyn diwedd eu prentisiaeth dylai prentisiaid toi allu dangos y canlynol:

 • Gwaith tîm da
 • Sylw rhagorol i fanylion
 • Gallu gweithio ar eich pen eich hun am gyfnodau hir
 • Rheoli amser yn effeithiol
 • Un sy’n hoff o uchder!

Ffitrwydd corfforol

Gan fod towyr yn gweithio ar uchder a thu allan ym mhob tywydd, bydd angen i chi fod â lefel dda o ffitrwydd corfforol.

A roofing apprentice practicing laying roof slates in a workshop 

Ble i ddod o hyd i gyfleoedd prentisiaeth

Un o'r ffyrdd gorau o ddod o hyd i brentisiaethau toi yw Talentview. Gallwch chwilio yn ôl rhanbarth a rôl swydd, a gwneud cais yn uniongyrchol i'r cyflogwr o'r rhestr swyddi gwag. Gallwch hefyd ddod o hyd i brentisiaethau trwy wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwyr, cysylltu â cholegau lleol neu ofyn i ffrindiau neu aelodau o'r teulu a ydynt yn gwybod am brentisiaethau sydd ar gael mewn cwmnïau.

 

Gwneud cais am brentisiaeth toi

Os ydych yn gwneud cais am brentisiaethau, mae’n syniad da i:

 

Dechrau eich prentisiaeth

Gallwch ddechrau eich prentisiaeth toi unrhyw oedran, cyn belled â'ch bod dros 16 oed ac nad ydych bellach mewn addysg amser llawn. Cofiwch, nid yw prentisiaethau ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol yn unig – gall unrhyw un o oedran gweithio ddechrau gyrfa newydd ac ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wrth ennill tra byddant yn dysgu ar brentisiaeth.

Cwblhau eich hyfforddiant

Mae prentisiaethau canolradd mewn Toi yn cymryd hyd at 2 flynedd i'w cwblhau. Bydd y cymhwyster prentisiaeth Lefel 2 y byddwch yn ei ennill yn eich galluogi i wneud cais am swyddi gwag fel Gweithiwr Toi Hyfforddedig

Awgrymiadau ar gyfer llwyddiant fel töwr o dan brentisiaeth

Mae angen toeau ar bob adeilad, felly bydd galw mawr am dowyr bob amser. Mae toeau hefyd yn cymryd cryn ergyd o'r elfennau, felly bydd angen atgyweirio to bob amser. Os ydych chi'n hoffi defnyddio'ch dwylo ac edrych yn ôl ar ddiwedd diwrnod o waith ar ôl cynhyrchu rhywbeth diriaethol, yna gallai gyrfa fel töwr fod yn ddelfrydol i chi. Yn ystod eich prentisiaeth, dylech fod wedi dysgu am y rhan fwyaf o agweddau ar ddulliau a thechnegau toi, felly efallai arbenigo yn yr un y mae gennych fwyaf o ddiddordeb ynddo neu yr ydych yn rhagori ynddo.

Cofiwch fod yna botensial i ennill yn dda fel töwr. Gallech ennill hyd at £35,000 fel gweithiwr toi hyfforddedig, tra gall uwch weithredwyr toi neu brif dowyr ennill cymaint â £65,000.

Canfod mwy am brentisiaethau mewn adeiladu

Yn Am Adeiladu mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am brentisiaethau toi a gweithio fel töwr.

Chwilio am brentisiaeth toi ar Talentview