‘Angel of the North’ artwork – monumental statue with long arms located on grass mound with some people milling about

O adeiladu i amaethyddiaeth, peirianneg i ddigidol, gallwch ddod o hyd i ystod wych o gyfleoedd ar Talentview ar gyfer prentisiaethau yn y Gogledd Ddwyrain!

What makes the North East good for apprentices?

The North East of the country is a great area to undertake an apprenticeship. Major towns and cities like Newcastle, Sunderland and Middlesbrough offer fantastic opportunities for on-the-job training in a range of industries. Major employers like Nissan, Bellway and the Sage Group work closely with universities and colleges to put together apprenticeship programmes that will fill skills gaps and prepare people to start a new career in the North East.   

Pa fathau o brentisiaethau sydd ar gael yn y Gogledd Ddwyrain?

Yn hanesyddol, diwydiant trwm fel gwneud dur, adeiladu llongau a chloddio glo oedd amlycaf yn y Gogledd Ddwyrain. Mae'r diwydiannau hynny wedi dirywio ac wedi'u disodli gan eraill, megis manwerthu, digidol, adeiladu a pheirianneg.

Prentisiaethau gradd yn y Gogledd Ddwyrain

Mae prentisiaethau gradd yn cyfateb i raglenni gradd traddodiadol, ond mae'r rhain yn gymwysterau a ddatblygwyd gan gyflogwyr ar y cyd â phrifysgolion a cholegau. Maent wedi'u cynllunio gan gyflogwyr ac fel arfer yn cael eu cynnig i aelodau presennol o staff i helpu â'u datblygiad.

Bydd angen i chi feddu ar y cymwysterau cywir, a gall cyrsiau gymryd tair i chwe blynedd i'w cwblhau, ond bydd gennych chi'r gorau o ddau fyd - swydd â thâl a phrofiad gwaith wrth astudio am radd ill ddau. Mae gan y Gogledd Ddwyrain rai sefydliadau rhagorol lle gallwch ddilyn prentisiaeth gradd, fel Prifysgol Newcastle, Prifysgol Durham, Prifysgol Northumbria a Phrifysgol Sunderland. 

Prentisiaethau adeiladu yn y Gogledd Ddwyrain

Adeiladu yw un o’r diwydiannau sy’n tyfu’r cyflymaf yn y Gogledd Ddwyrain, ac mae’n cynnig cyfle i brentisiaid ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar yr un pryd â chael cyflog. Ennill wrth ddysgu yw un o brif fanteision prentisiaeth, ond gall y profiad gwaith a gewch o brentisiaeth adeiladu hefyd fod yn ddefnyddiol iawn i symud eich gyrfa yn ei blaen.

Mae’r prentisiaethau sydd ar gael ar Talentview yn y Gogledd Ddwyrain yn cynnwys cyfleoedd gyda chwmnïau blaenllaw fel WSP a Barratt Homes, yn gweithio ar brosiectau lleol a chenedlaethol. Mae'r swyddi'n amrywio o waith saer i beirianwyr HVAC, trydanwyr i fricwyr.

Prentisiaethau i Oedolion yn y Gogledd Ddwyrain

Cofiwch, nid yw prentisiaethau ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol yn unig! Mae amrywiaeth enfawr o raglenni prentisiaeth ar gael i oedolion o bob oed yn y rhan hon o’r wlad. Y lle gorau i chwilio am brentisiaethau i oedolion yng Ngogledd Ddwyrain y wlad yw Talentview.

Os ydych chi’n meddwl na fydd prentisiaeth yn y swydd rydych chi’n ei hystyried, efallai eich bod chi’n anghywir. Gallwch ddilyn prentisiaeth mewn bron unrhyw beth – o beirianneg sifil i blismona, nyrsio i archaeoleg. Os ydych yn ystyried gyrfa ym maes adeiladu, mae cyfleoedd prentisiaeth ar bob lefel, ar gyfer amrywiaeth enfawr o swyddi, o osod brics i bensaernïaeth, sgaffaldio i reoli safle.

Canfod mwy am brentisiaethau adeiladu

Mae cannoedd o brentisiaethau ar gael yn y diwydiant adeiladu. Enillwch wrth ddysgu a magwch y cymwysterau a’r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl yn y sector adeiladu.

Archwilio cyfleoedd prentisiaeth yn y Gogledd Ddwyrain

Pa bynnag adran o’r diwydiant adeiladu y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae yna swyddi a rhaglenni prentisiaeth ar draws Gogledd Ddwyrain y wlad sy’n ddelfrydol i chi. Chwiliwch ar Talentview ac fe welwch gyfleoedd i fod yn Syrfëwr Meintiau, mewn Peirianneg Sifil, Gosod Dur, Gosod Toi a Phlymio i enwi ond ychydig.