Female construction worker in hi vis and hard hat inspecting site

Rheolaeth yw un o rannau pwysicaf prosiect adeiladu. Mae rheolwyr adeiladu yn sicrhau bod prosiectau’n cael eu cwblhau ar amser, o fewn y gyllideb ac i safon uchel. Mae ganddynt ystod eang o sgiliau a dylent allu dangos gwybodaeth a phrofiad sylweddol o’r diwydiant adeiladu.

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer rheoli adeiladu yn well – neu efallai’n fwy ‘adeiladol’.

Creu cynllun

Yr allwedd i unrhyw brosiect adeiladu yw creu ‘rhaglen adeiladu’ – dogfen sy’n manylu ar sut y caiff prosiect ei gyflawni. Mae rhaglen adeiladu yn cynllunio logisteg y prosiect, gan amlygu pa waith sydd i’w wneud, lle bydd angen adnoddau, a phryd y disgwylir i bob carreg filltir gael ei chwblhau. Mae’n cynnwys graddfeydd amser, amseroedd arweiniol a chyllidebau.

Mae’r rhaglen adeiladu yn ddogfen waith a fydd yn cael ei haddasu a’i newid wrth i’r prosiect fynd rhagddo. Mae’n nodi canlyniadau’r prosiect adeiladu.

Rheoli eich tîm prosiect

Un o brif gyfrifoldebau rheolwr adeiladu yw rheoli tîm y prosiect adeiladu – o’r is-gontractwyr megis bricwyr, trydanwyr a phlastrwyr sy’n gweithio ar y safle bob dydd i’r penseiri, syrfëwyr a pheirianwyr a all fod ar y safle adeiladu yn llai aml. Dylai rheolwr adeiladu da allu cyfathrebu'n dda â phob math o weithiwr adeiladu, ac â lefel dda o wybodaeth hefyd. Mae angen i chi feddu ar ‘sgiliau pobl’ rhagorol yn ogystal â phrofiad o’r crefftau adeiladu unigol.

Rheoli cyllideb yn effeithiol

Mae sicrhau bod prosiect adeiladu yn cael ei gyflawni o fewn y gyllideb y cytunwyd arni yn bwysig iawn i reolwr adeiladu. Rhaid iddynt gadw golwg ar ba arian sy'n cael ei wario gan is-gontractwyr, a sicrhau bod cofnodion ariannol yn gyfredol. Mae rheoli prosiectau adeiladu yn gymhleth ar adegau, a gall materion annisgwyl godi. Os oes angen arian wrth gefn, mae angen i'r rheolwr adeiladu sicrhau ei fod yn cael ei wario'n gywir ac at y diben cywir.

Cyfathrebu â chleientiaid a rhanddeiliaid

Dylai rheolwyr adeiladu gynnal perthynas ardderchog gyda'r cleient oherwydd eu bod nhw, ar ddiwedd y dydd, yn talu'r biliau. Mae angen i gleientiaid fod yn hyderus bod y prosiect mewn dwylo da, ac mae cyfathrebu’n dda â nhw yn rhan hynod bwysig o swydd rheolwr adeiladu. Dyma rai awgrymiadau da ar gyfer cyfathrebu â chleientiaid:

  • Osgowch jargon a geiriau mawr – siaradwch â'r cleient mewn iaith y bydd yn ei deall
  • Gosodwch reolau ymgysylltu clir – trefnwch ddiweddariadau rheolaidd i'r cleient, ond peidiwch â gadael i chi'ch hun fod yn siarad â nhw mwy nag sydd angen i chi fod
  • Rheolwch ddisgwyliadau’r cleient – ni chafodd Rhufain ei hadeiladu mewn diwrnod, ac ni fydd eich prosiect ychwaith. Cyfeiriwch y cleient at y cynllun prosiect bob amser
  • Byddwch yn swynol, ond peidiwch â gorwneud pethau– tawelwch feddwl eich cleientiaid. Byddwch yn gyfeillgar ac yn swynol heb iddo fod yn embaras.

Creu diwylliant o ddiogelwch ar y safle

Mae iechyd a diogelwch yn gyfrifoldeb mawr arall i reolwr adeiladu. Mae gan weithwyr yr hawl i fod yn ddiogel yn y gwaith, a gallai canlyniadau unrhyw doriad iechyd a diogelwch fod yn ddinistriol i brosiect.

Er nad dyma yw eu prif ddyletswydd, dylai rheolwyr adeiladu sicrhau bod pawb sy'n gweithio ar y safle yn dilyn arferion iechyd a diogelwch bob amser. Os oes gan y safle reolwr iechyd a diogelwch, dylent gysylltu'n agos ag is-gontractwyr a chreu diwylliant gwaith lle mae iechyd a diogelwch yn ganolog. Os oes angen hyfforddiant iechyd a diogelwch ar unrhyw un sy'n gweithio ar y safle, dylid ei ddarparu cyn iddynt ddechrau gweithio.

Rheoli ansawdd

Yn ymyl amser a chyllideb, mae cyflawni prosiect i safon uchel yn un o dair blaenoriaeth allweddol rheolwr adeiladu. Bydd unrhyw ddiffygion yn costio arian i'w cywiro, a gallent roi'r prosiect ar ei hôl hi. Y ffordd orau o gynnal rheolaeth ansawdd yw yn y cam cynllunio. Mae'r rhan fwyaf o ddiffygion ansawdd adeiladu yn digwydd oherwydd gwallau gyda dyluniad prosiect, felly dylai rheolwyr adeiladu graffu'n fanwl ar y broses ddylunio a chynllunio.

Defnyddio technoleg

Heddiw mae gan reolwyr adeiladu fynediad at ystod wych o dechnoleg ddigidol a all wneud gwahaniaeth i'r ffordd y caiff prosiectau eu cynllunio a'u dylunio. Gall hyn helpu i leihau costau, gwella rheolaeth ansawdd a chreu argraff ar gleientiaid. Gall hyn amrywio o argraffiadau VR o'r prosiect gorffenedig, i rannau strwythurol printiedig 3D a defnyddio dronau ar gyfer mwy o ddiogelwch ac effeithlonrwydd ar y safle.

Cau prosiect adeiladu

Cyfrifoldeb terfynol rheolwr adeiladu yw trosglwyddo'r prosiect i'r cleient. Dyma ein tri awgrym gorau ar gyfer cau prosiect adeiladu:

  • Mynd i’r afael â holl adborth y cleient – paratowch eich hun yn y cyflwyniad terfynol ar gyfer unrhyw gwestiynau sydd gan y cleient
  • Caewch unrhyw gontractau agored yn gyflym – gwnewch yn siŵr bod is-gontractwyr yn cael eu talu'n brydlon, yn enwedig os ydych am weithio gyda nhw eto
  • Casglwch bwyntiau gweithredu’r prosiect – crynhowch yr hyn y mae eich cwmni wedi'i ddysgu yn ystod y prosiect, fel y gall fod o fudd yn y dyfodol

Wedi’ch ysbrydoli gan yr hyn rydych chi wedi’i ddarllen? Canfyddwch dros 170 o yrfaoedd adeiladu

Yn Am Adeiladu mae gennym broffiliau swyddi sy'n rhoi mwy o wybodaeth i chi am sut beth yw gweithio ym maes rheoli adeiladu, gan gynnwys disgwyliadau cyflog, sgiliau a llwybrau i'r llwybr gyrfa hwn.

Hefyd mae gennym wybodaeth am dros 170 o broffiliau swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu.