Tri dyn mewn hetiau caled a dillad llachar ar safle adeiladu ar sgaffaldiau, gydag un dyn yn pwyntio ac yn siarad.

Mae rheolwyr prosiect yn gyfrifol am gynllunio a chyflawni prosiectau adeiladu cyflawn, o’r lluniadau cyntaf i’r cymeradwyo terfynol. Rhaid iddynt fod yn gynllunwyr rhagorol, yn gyfathrebwyr, yn rheolwyr amser ac yn ddatryswyr problemau. Mae cyflogwyr yn aml yn ceisio recriwtio graddedigion i reoli prosiectau oherwydd dyma un o’r rolau mwyaf heriol ym maes adeiladu.

 

Beth yw rheolwr prosiect graddedig?

Mae rheolwr prosiect graddedig yn rhywun sydd newydd raddio o’r brifysgol ac sydd wedi sicrhau swydd iau mewn rheoli prosiect mewn adeiladu, neu ar raglen hyfforddai graddedig mewn rheoli prosiectau. Byddant yn dysgu’r rôl gan uwch reolwyr prosiect, â’r bwriad i gymryd mwy o gyfrifoldeb ac efallai’n arbenigo mewn agwedd benodol ar reoli prosiectau yn y dyfodol.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i fod yn rheolwr prosiect ym maes adeiladu?

Yn amlwg, bydd gan reolwyr prosiect graddedig radd, ond efallai y bydd rhai cyflogwyr yn gofyn i'r radd fod mewn pwnc STEM, neu i o leiaf un o'ch Lefelau A fod wedi bod mewn pwnc gwyddonol neu fathemateg.  Os nad oes gennych radd neu Lefel A, dylai fod gennych o leiaf 4-5 TGAU graddau 9 i 4 (A*-C), ond mae'n debyg y byddwch eisoes yn gweithio ym maes adeiladu am sawl blwyddyn os mai dyma'r achos.

Beth allaf ei ddisgwyl o rôl rheoli prosiect graddedig?

Gall rheolwr prosiect adeiladu graddedig ddisgwyl treulio amser mewn gwahanol adrannau o gwmni adeiladu, gan ‘gysgodi’ amrywiaeth o rolau. Efallai y byddwch yn gweithio ar y safle o bryd i’w gilydd, yn ogystal â threulio cyfnodau yn swyddfeydd y cwmni neu gyda chleientiaid.

Cyfrifoldebau o ddydd i ddydd

Bydd rheolwyr prosiect graddedig neu dan hyfforddiant yn ymgymryd ag ystod o ddyletswyddau, gan gynnwys y canlynol:

 • Ymweliadau safle
 • Cydgysylltu ag is-gontractwyr a rhanddeiliaid prosiect
 • Cynllunio prosiectau adeiladu
 • Monitro amserlenni, costau ac adnoddau
 • Ysgrifennu cynigion tendro
 • Adroddiadau cynnydd
 • Dysgu rhaglenni TG a meddalwedd cyfrifiadurol
 • Caffael

Pa sgiliau a gwybodaeth y byddaf yn eu hennill?

Mae rheolwyr prosiect adeiladu graddedig yn cronni cyfoeth o brofiad yn ystod eu hyfforddiant, fel:

 • Sgiliau rheoli amser
 • Sgiliau cyfathrebu, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Gwybodaeth am beirianneg sifil ac agweddau technegol ar adeiladu
 • Costio a Chyfrifyddu
 • Sgiliau arwain a rheoli busnes
 • Gwybodaeth am systemau gweithredu cyfrifiadurol, caledwedd a meddalwedd
 • Menter, dyfalbarhad a phenderfyniad
 • Sylw i fanylion

Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr?

Os ydych am ddod yn rheolwr prosiect ym maes adeiladu, bydd angen i chi ddangos bod gennych y potensial i fod yn llwyddiannus yn y rôl, gan gynnwys dangos rhai neu bob un o’r canlynol:

• Sgiliau datrys problemau

• Gwaith tîm

• Y gallu i ddysgu'n gyflym

• Da gyda rhifau

• Sgiliau cynllunio

• Aml-dasgio

• Sgiliau arwain

• Agwedd gadarnhaol

• Gallu ysgogi cydweithwyr

 

Dilyniant gyrfa

Ar ôl rhaglen hyfforddai, mae graddedigion yn aml yn sicrhau eu rôl broffesiynol gyntaf fel cydlynydd prosiect iau neu gysylltiol. Gyda mwy o brofiad, gallai graddedigion symud ymlaen i reoli contract neu ymgynghoriaeth prosiect, a dilyn hyfforddiant pellach i arbenigo mewn meysydd fel TG, peirianneg, contractau, iechyd a diogelwch neu archwilio adeiladau.

I gymhwyso fel uwch reolwr prosiect, mae gweithwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau proffesiynol gyda'r Gymdeithas Rheoli Prosiectau, y Sefydliad Rheoli Prosiectau neu'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig.

Dod o hyd i gynlluniau gradd rheoli prosiectau adeiladu

Un o'r gwefannau gorau i'w defnyddio os ydych chi'n chwilio am swydd raddedig mewn rheoli prosiectau adeiladu yw Talentview. Gallwch hidlo yn ôl rôl swydd, a lleoliad a hefyd chwilio am hyfforddeiaethau rheoli, profiad gwaith, lleoliadau ac interniaethau. Safle da arall i'w wirio yw Gradcracker. Mae'n hysbysebu swyddi gwag rheolwyr prosiect yn rheolaidd.

 

Canfod mwy am yrfa fel rheolwr prosiect