Rwy’n nodi cynllun yr adeilad ar y safle ac yn nodi ble mae popeth i fod i fynd ar gyfer cam nesaf y broses adeiladu. 

Mae mwy i’w ddysgu bob amser, ac rydych chi’n cael eich gwobrwyo am fod gystal ag y gallwch chi fod.

Case study
Category Information
Lleoliad Guildford
Cyflogwr BAM Nuttall

I ba gwmni ydych chi’n gweithio a beth maen nhw’n ei wneud? 

Rwy’n gweithio i BAM Nuttall, contractwr Peirianneg Sifil, sy’n gweithio’n bennaf ar adeiladau mawr. 

Yn fy mhrofiad i, pa mor galed rydych chi’n fodlon gweithio sy’n penderfynu pa mor bell rydych chi’n mynd.

Adam Landreth-Smith

Peiriannydd Trychiad

Dywedwch ychydig yn fwy wrthym ni am yr hyn rydych chi’n ei wneud.

Fy rôl i yw Peiriannydd Trychiad, felly rwy’n gweithio ar ran benodol o’r prosiect drwy ‘amlinellu’ cynllun yr adeilad a lle bydd yr holl ddarnau’n mynd er mwyn i’r adeiladwyr allu eu hadeiladu. Yna, byddaf yn mynd i mewn i wneud yn siŵr fod y cyfan yn gywir. 


Sut wnaethoch chi fynd i’r maes adeiladu? 

Fe wnes i Lefel A, ond wnes i ddim cystal ag roeddwn i eisiau, ond roeddwn i’n dal yn gallu mynd i’r brifysgol a chael fy ngradd mewn Peirianneg Sifil. 


Beth ydych chi wrth eich bodd yn ei wneud yn eich swydd? 

Mae pob diwrnod yn wahanol, gyda heriau newydd i’w datrys. Rydw i’n cael cyfle i wylio adeiladau mawr yn cael eu codi a dysgu mwy amdanyn nhw. Rwy’n treulio cymaint o amser ag y gallaf yn yr awyr agored (pan mae’n heulog) ond mae gen i waith trefnu i’w wneud yn y swyddfa (pan fydd hi’n bwrw glaw!). 

Y dyddiau gorau yw pan fydd rhywbeth rydych wedi bod yn ei gynllunio ers tro yn digwydd, fel pan fod craen enfawr yn cyrraedd i godi rhywbeth i’w le, neu pan ddaw pwmp concrit i wneud twll concrit a allai gymryd sawl awr i’w gwblhau. 

Rydw i hefyd yn mwynhau siarad â phawb ar y safle, a dysgu mwy am eu rolau a’r hyn maen nhw’n ei wneud ar y safle – mae pob math o swyddi ar gael! 


Ble hoffech chi i’ch gyrfa fynd â chi? 

Os byddwn i’n cael dyrchafiad, byddwn i’n mynd yn Rheolwr Prosiect yn hytrach na bod yn Beiriannydd Trychiad, ac wedyn byddwn i’n cael gwneud yr holl benderfyniadau pwysig ar y safle adeiladu. Byswn i hefyd yn hoffi gweithio ar fathau eraill o strwythurau, o bontydd i dwneli, argaeau, nendyrau, rheilffyrdd, ffyrdd, stadia a mwy! 


Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried gyrfa ym maes adeiladu? 

Os ydych chi’n hoffi amrywiaeth, gweithio mewn tîm mawr, trefnu, baeddu o bryd i’w gilydd, datrys ychydig o broblemau mathemateg a phroblemau cyffredinol, yna efallai mai Peirianneg Sifil fod yw’r yrfa i chi, gan y gall roi’r arfau hynny i chi fod y gorau am bob un o’r rheini. Mae mwy i’w ddysgu bob amser, ac rydych chi’n cael eich gwobrwyo am fod gystal ag y gallwch chi fod. 

Roeddwn i wedi penderfynu ym Mlwyddyn 9 fy mod i eisiau mynd i faes Peirianneg Sifil, ac er bod fy nghanlyniadau Lefel A yn eithaf gwael, mi wnes i lwyddo serch hynny. Mae cymaint o ffyrdd y gallwch ddechrau arni ym maes adeiladu; does dim rhaid iddo fod drwy'r brifysgol bob tro. Mae cynllun prentisiaeth yn wych gan nad oes angen i chi boeni am y dyledion ariannol wedyn, fel y mae’n rhaid i chi gyda’r brifysgol.

Yn fy mhrofiad i, pa mor galed rydych chi’n fodlon gweithio sy’n penderfynu pa mor bell rydych chi’n mynd.