Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, es i ymlaen i’r brifysgol i astudio Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Leeds.

Yn syth ar ôl i mi raddio o’r brifysgol, cefais fy nerbyn ar Raglen Graddedigion Barratt Developments PLC, ac rwy’n cwblhau’r rhaglen ar hyn o bryd. 

Bob dydd, rydych chi’n ymateb i rywbeth newydd, neu’n cael her wahanol.

Case study
Category Information
Lleoliad Caerlŷr
Cyflogwr David Wilson Homes

I bwy ydych chi’n gweithio a beth maen nhw’n ei wneud?

Rwy’n gweithio i David Wilson Homes Dwyrain Canolbarth Lloegr, sy’n adeiladu cartrefi moethus yn Nwyrain Canolbarth Lloegr a ledled y wlad.

Os bydd gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn y diwydiant, byddwch yn llawer mwy apelgar i gyflogwr.

Ben Stansfield

Swyddog Masnachol Graddedig (Syrfëwr dan Hyfforddiant)

Disgrifiwch beth rydych chi’n ei wneud yn eich rôl.

Ar hyn o bryd, rydw i ar Gynllun Graddedigion Barratt Developments. Yn fy mlwyddyn gyntaf yn y cynllun hwn, rwyf wedi cylchdroi o amgylch chwe adran yn y cwmni (Technegol, Masnachol, Tir, Gwerthu, Adeiladu a Chyllid). Treuliais 8 wythnos ym mhob adran, yn dysgu beth maen nhw’n ei wneud ac yn cael profiad amhrisiadwy yn y maes hwnnw. Yn ystod fy ail flwyddyn, byddaf yn symud i’r Adran Fasnachol i ddechrau fy hyfforddiant fel Syrfëwr.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Rydw i wir yn mwynhau pa mor amrywiol y gall fy swydd fod, rydych chi’n ymateb i rywbeth newydd bob dydd, neu’n cael her wahanol.

Rhan wych arall o fy swydd yw fy mod yn cael rhyngweithio â’r holl adrannau gwahanol yn y cwmni. Mae hyn yn golygu bod y diwydiant a’r cwmni yn gymdeithasol iawn, ac yn aml bydd angen mewnbwn a chyfraniad gan sawl adran i wneud un darn o waith. 


Sut ydych chi’n gweld eich gyrfa yn datblygu?

Yn y tymor hir, rydw i eisiau gweld pa mor bell y gallaf fynd yn fy ngyrfa, ond fel nod tymor byr, rydw i’n canolbwyntio ar gwblhau fy hyfforddiant a chymhwyso fel syrfëwr. Y peth gwych am adeiladu, ac yn enwedig y llwybr gyrfa rydw i wedi’i ddewis fel syrfëwr, yw ei fod yn gallu mynd â chi i unrhyw le bron iawn. Mae hyn yn golygu y gallwch symud i bron iawn bob math o waith adeiladu, ac ym mhob cwr o’r wlad, ac o bosibl ym mhob cwr o’r byd.


Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried gyrfa ym maes adeiladu?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cymaint o brofiad gwaith â phosib. Bydd hyn yn rhoi blas i chi ar yr hyn rydych chi eisiau ei wneud, ond mae hefyd yn dangos i ddarpar gyflogwyr eich angerdd, eich brwdfrydedd a’ch penderfyniad i lwyddo, sy’n wych ar gyfer y tymor hir.

Fy nghyngor arall fyddai sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau a’r newidiadau sy’n digwydd yn y diwydiant adeiladu. Mae pethau’n newid yn gyson, yn enwedig ym maes adeiladu tai, ac mae’r newidiadau hyn yn aml yn hanfodol i’r hyn rydyn ni’n ei wneud bob dydd ac i sicrhau bod y prosiect yn dal i fynd. Gallai’r newidiadau hyn fod yn unrhyw beth o bolisi’r llywodraeth i dechnegau adeiladu neu dueddiadau cwsmeriaid. Os bydd gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn y diwydiant, byddwch yn llawer mwy apelgar i gyflogwr.