Facebook Pixel

Arbenigwr adfer

Arbenigwr adfer amgylcheddol

Mae arbenigwyr adfer yn delio â’r gwaith o asesu, trin a gwaredu halogiad o bridd a dŵr daear. Maent yn dylunio ac yn rhoi cynlluniau gweithredu adferol ar waith i lanhau safleoedd y mae tanwydd, plaladdwyr a metelau trwm ymysg sylweddau eraill yn effeithio arnynt, fel eu bod yn ddiogel ar gyfer y dyfodol.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

40-41

Sut i fod yn arbenigwr adfer

Mae sawl ffordd o fod yn arbenigwr adfer. Gallech ddilyn cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn arbenigwr adfer i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Gallwch ddod yn arbenigwr adfer drwy gwblhau gradd mewn pwnc sy’n ymwneud â pheirianneg, adeiladu, priddeg neu wyddor amgylcheddol. 

Ar gyfer gradd israddedig, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) ar radd 4 (C) neu uwch, neu gymhwyster cyfatebol
 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg i’ch helpu i ddechrau ar eich taith i fod yn arbenigwr adfer, fel cwrs Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig neu gwrs astudiaethau amgylcheddol. Yna gallech benderfynu arbenigo ym maes adfer.

Bydd angen i chi gael 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 4 (A* i C) neu gymhwyster cyfatebol i gofrestru ar gwrs coleg.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth i ddod yn arbenigwr adfer. Dylai hyn fod yn gysylltiedig ag adeiladu, yr amgylchedd adeiledig neu astudiaethau amgylcheddol, er mwyn i chi allu mynd ymlaen i arbenigo ym maes adfer yn nes ymlaen.

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adfer arbenigol i gael profiad ar safle fel arbenigwr adfer. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel arbenigwr adfer. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel arbenigwr adfer: 

 • Dealltwriaeth o samplu
 • Sgiliau dadansoddi da
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Beth mae arbenigwr adfer yn ei wneud?

Fel arbenigwr adfer, byddwch yn gyfrifol am asesu a lleihau lefelau halogiad mewn pridd a dŵr. Gall y dyletswyddau gynnwys adrodd ar samplau a rhoi cyngor ar atebion effeithiol i lanhau safleoedd sydd wedi cael eu llygru gan sylweddau gwastraff, fel gweddillion cemegol neu ddeunyddiau peryglus. Efallai y byddwch yn cydweithio â daearegwyr amgylcheddol, hydrolegwyr a gwenwynegwyr i ymchwilio i’r dulliau a fydd yn gweithio orau.

Mae swydd arbenigwr adfer yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Casglu ac asesu samplau dŵr daear, gwaddod a dŵr wyneb i wirio’r lefelau halogiad
 • Dewis y systemau adfer mwyaf effeithiol
 • Paratoi adroddiadau i gyfleu'r canfyddiadau
 • Trefnu a goruchwylio contractwyr arbenigol
 • Dylunio a rhoi cynlluniau gweithredu adferol ar waith
 • Asesu halogiad a rhoi cyngor ar sut i’w newid i gyflwr diogel a chyfreithlon y gellir ei ddefnyddio
 • Mesur effaith yn dilyn gwaith adfer a sicrhau bod y safle'n parhau i fod yn ddiogel ac yn cael ei gynnal
 • Gweithio ar safle neu mewn swyddfa.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel arbenigwr adfer?

Mae’r cyflog disgwyliedig i arbenigwr adfer yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall arbenigwyr adfer sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000 - £30,000
 • Gall arbenigwyr adfer hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £45,000
 • Gall uwch arbenigwyr adfer ennill £45,000 - £60,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer arbenigwyr adfer: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel arbenigwr adfer, gallech symud ymlaen i rolau uwch neu sefydlu eich hun fel ymgynghorydd hunangyflogedig.

Gallech symud i faes cysylltiedig a dod yn rheolwr cynaliadwyedd neu reolwr yr amgylchedd.


Dyluniwyd y wefan gan S8080