Facebook Pixel

Arbenigwr Adfer

Mae rôl Arbenigwyr Adfer yn ymwneud â thrin pridd a dŵr daear a'u dadhalogi.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 41

Sut i ddod yn Arbenigwr Adfer

Fel arfer, mae'n debygol y bydd angen Gradd Anrhydedd BSc mewn peirianneg, adeiladu neu wyddoniaeth amgylcheddol yn Lloegr; gradd anrhydedd neu gymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen Gradd Meistr hefyd, neu statws siartredig â chorff perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried.


Beth mae Arbenigwr Adfer yn ei wneud?

 • Profi pridd, dŵr daear, gwaddod, a dŵr wyneb
 • Dewis y systemau adfer mwyaf effeithiol
 • Goruchwylio staff cymorth
 • Casglu samplau i gadarnhau halogiad
 • Paratoi adroddiadau er mwyn cyfathrebu canfyddiadau
 • Rheoli cyllidebau
 • Trefnu contractwyr arbenigol lle bo angen
 • Trefnu cyfarfodydd
 • Cynllunio a gweithredu cynlluniau gweithredu adferol i lanhau safleoedd sydd wedi'u llygru gan sylweddau gwastraff, megis gweddillion cemegol neu ddeunyddiau peryglus
 • Asesu'r halogiad a sut i sicrhau bod y safle mewn cyflwr diogel, cyfreithiol a defnyddiadwy.
 • Gweithio gyda Daearegwyr Amgylcheddol, Hydrolegwyr a Thocsicolegwyr i ymchwilio pa ddulliau fydd yn gweithio orau
 • Bydd angen dyfeisio sut i fesur y canlyniadau a sicrhau diogelwch parhaus y safle
 • Gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 9am a 6pm
 • Anghyffredin y bydd angen gweithio dros nos neu ar benwythnos ond gallai fod angen o dan amgylchiadau eithriadol

Cyflog

 • Gall arbenigwyr adfer sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £25,000-£32,000.
 • Gall arbenigwyr adfer hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £32,000-£45,000.
 • Gall uwch arbenigwyr adfer ennill oddeutu £45,000-£60,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080