Facebook Pixel

Arbenigwr cynaliadwyedd

Ymgynghorydd cynaliadwyedd

Yn y diwydiant adeiladu, mae arbenigwyr cynaliadwyedd yn asesu ôl troed carbon prosiectau ac yn awgrymu ffyrdd i leihau’r effaith amgylcheddol ar y byd yn ehangach. Maent yn helpu busnesau i arbed arian a datblygu datblygiadau, wrth gadw llygaid ar y bobl a’r ecosystemau, ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth amgylcheddol.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 41

Sut i ddod yn arbenigwr cynaliadwyedd

I ddod yn arbenigwr cynaliadwyedd, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu brentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau.  

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

I ddod yn arbenigwr cynaliadwyedd gallech gwblhau gradd israddedig mewn syrfeo, peirianneg neu adeiladu. 

Ar gyfer swydd uwch, gallech gwblhau gradd ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, neu ennill statws siartredig. Gall rhai cwmnïau gynnig hyfforddiant ôl-raddedig. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 4-5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) ac o leiaf 2 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig) 
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth i ddod yn arbenigwr cynaliadwyedd.  

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol o ddefnyddio meddalwedd modelu neu gymwysterau cynaliadwyedd perthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio ar safle fel arbenigwr cynaliadwyedd. I ddechrau, efallai y byddwch yn gweithio fel cynorthwyydd ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel arbenigwr cynaliadwyedd. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel arbenigwr cynaliadwyedd yn cynnwys:  

 • Sgiliau cyfathrebu gwych 
 • Dealltwriaeth o brosiectau adeiladu 
 • Sgiliau da gyda phobl 
 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth cynaliadwyedd 
 • Sgiliau rheoli prosiect
 • Y gallu i ddatrys problemau

Beth mae arbenigwr cynaliadwyedd yn ei wneud?

Fel arbenigwr cynaliadwyedd, byddech yn adnabod ffyrdd o wella cynaliadwyedd prosiectau adeiladu. Gall eich asesiadau fod yn adrodd ar ddeunyddiau a ddefnyddir ar brosiect, y llygrydd a geir, effaith prosiect ar gymunedau ac ecosystemau lleol, y defnydd egni maes o law, a chydymffurfiaeth â deddfwriaeth amgylcheddol. Gallech fod yn gyfrifol am ddatblygiadau preswyl, prosiectau nwy  ac olew artraeth ac alltraeth, neu isadeiledd  cludiant neu ddiwydiannol. 

Mae dyletswyddau arbenigwr cynaliadwyedd fel a ganlyn:  

 • Cysylltu â pheirianwyr a dylunwyr er mwyn datblygu cynlluniau cynaliadwyedd 
 • Asesu pa mor debygol yw prosiect o gyrraedd graddau Adeiladu Ymchwil Sefydliad Amgylcheddol Asesiad Methodoleg (BREEAM) ac Arweinyddiaeth mewn Ynni a Dylunio Amgylcheddol (LEED) 
 • Adnabod cynaliadwyedd prosiect ac amlygu cyfleoedd i’w lleihau 
 • Paratoi adroddiadau asesiadau cynaliadwyedd 
 • Cynghori ar dechnoleg garbon isel a dim carbon 
 • Gweithio ar safle adeiladu ac mewn swyddfa 

Faint y gallech ei ennill fel arbenigwr cynaliadwyedd?

Mae cyflog disgwyliedig arbenigwr cynaliadwyedd yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall arbenigwyr cynaliadwyedd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £30,000 a £35,000 y flwyddyn 
 • Gall arbenigwyr cynaliadwyedd hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £35,000 a £50,000 y flwyddyn. 
 • Gall uwch-arbenigwyr cynaliadwyedd, arbenigwyr cynaliadwyedd siartredig neu arbenigwyr cynaliadwyedd meistr ennill rhwng £50,000 a £60,000* y flwyddyn 
 • Mae arbenigwyr cynaliadwyedd hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi arbenigwyr cynaliadwyedd sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel arbenigwr cynaliadwyedd, gallech ddatblygu i rolau rheoli prosiect neu ymgynghorol uwch. 

Dewis arall yw mynd yn  ymgynghorydd hunangyflogedig. 

Gallech gynyddu eich siawns i gael swydd drwy ennill statws siartredig. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Arbenigwr cynaliadwyedd Mae gwaith Arbenigwyr Cynaliadwyedd yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol, a hef...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr / Cydgystlitydd Cynaliadwyedd Mae rheolwyr/cydgysylltwyr cynaliadwyedd yn goruchwylio'r ffordd y caiff strateg...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080