Facebook Pixel

Arbenigwr cynaliadwyedd

A elwir hefyd yn -

Ymgynghorydd cynaliadwyedd

Yn y diwydiant adeiladu, mae arbenigwyr cynaliadwyedd yn asesu ôl-troed carbon prosiect ac yn awgrymu ffyrdd o leihau ei effaith amgylcheddol ar y byd ehangach. Maent yn helpu busnesau i arbed arian a symud ymlaen gyda datblygiadau, gan sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r bobl a’r ecosystemau, a’u bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth amgylcheddol.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

40-41

Sut i fod yn arbenigwr cynaliadwyedd

Mae sawl ffordd o ddod yn arbenigwr cynaliadwyedd. Gallech gwblhau cwrs prifysgol, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn arbenigwr cynaliadwyedd i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn arbenigwr cynaliadwyedd gallech gwblhau gradd israddedig mewn arolygu, peirianneg neu adeiladu.

Ar gyfer swydd uwch, gallech gwblhau gradd ôl-raddedig mewn pwnc cysylltiedig, neu ennill statws siartredig. Efallai y bydd rhai cwmnïau'n cynnig hyfforddiant ôl-radd.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • 4-5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) ac o leiaf 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol (gradd)

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth i ddod yn arbenigwr cynaliadwyedd.

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych chi brofiad o ddefnyddio meddalwedd modelu neu gymwysterau cynaliadwyedd perthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel arbenigwr cynaliadwyedd. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel arbenigwr cynaliadwyedd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel arbenigwr cynaliadwyedd:

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Dealltwriaeth o brosiectau adeiladu
 • Sgiliau pobl da
 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth amgylcheddol
 • Profiad o reoli prosiectau
 • Gallu datrys problemau.

Cymwysterau


Beth mae arbenigwr cynaliadwyedd yn ei wneud?

Fel arbenigwr cynaliadwyedd, byddwch yn dod o hyd i ffyrdd o wella cynaliadwyedd prosiectau adeiladu. Gallai eich asesiadau ystyried y deunyddiau a ddefnyddir mewn prosiect, y llygryddion a gynhyrchir, effaith prosiect ar gymunedau ac ecosystemau lleol, y defnydd o ynni yn y pen draw, a chydymffurfiad â deddfwriaeth amgylcheddol. Gallech fod yn gyfrifol am ddatblygiadau preswyl, prosiectau olew a nwy ar y tir neu ar y môr, neu seilwaith trafnidiaeth neu ddiwydiannol.

Gallai swydd arbenigwr cynaliadwyedd gynnwys y dyletswyddau canlynol:

 • Cysylltu â pheirianwyr a dylunwyr i ddatblygu cynlluniau cynaliadwyedd
 • Asesu’r tebygolrwydd o sicrhau sgoriau Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) ac Arweinyddiaeth mewn Ynni a Dyluniad Amgylcheddol (LEED)
 • Nodi risgiau cynaliadwyedd prosiect a thynnu sylw at gyfleoedd i’w lleihau
 • Paratoi adroddiadau asesu cynaliadwyedd
 • Rhoi cyngor ar dechnoleg carbon isel a di-garbon
 • Gweithio ar safleoedd adeiladu ac mewn swyddfa.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel arbenigwr cynaliadwyedd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i arbenigwr cynaliadwyedd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall arbenigwyr cynaliadwyedd sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £30,000 - £35,000
 • Gall arbenigwyr cynaliadwyedd hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £50,000
 • Gall arbenigwyr cynaliadwyedd uwch, siartredig neu feistr ennill £50,000 - £60,000*
 • Arbenigwyr cynaliadwyedd hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi gwag

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer arbenigwyr cynaliadwyedd:

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel arbenigwr cynaliadwyedd, gallech symud ymlaen i rolau cynghori neu reoli prosiectau uwch.

Neu, gallech sefydlu eich hun fel ymgynghorydd hunan-gyflogedig.

Gallwch gynyddu eich rhagolygon gwaith drwy ennill statws siartredig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Arbenigwr cynaliadwyedd Gan weithio gyda pheirianwyr a dylunwyr, byddwch yn datblygu cynllun cynaliadwye...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr cynaliadwyedd Goruchwylio'r gwaith o roi strategaethau cynaliadwyedd ar waith yn ystod prosiec...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080