Facebook Pixel

Cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau

Mae cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau yn gyfrifol am drefnu timau o beirianwyr i sicrhau bod prosiect yn cael yr adnoddau angenrheidiol i sicrhau ei fod yn rhedeg yn esmwyth ac yn cadw at yr amserlen. Mae hyn fel arfer yn golygu trefnu ymweliadau i wneud gwaith cynnal ar beiriannau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn gydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau

Mae sawl ffordd o ddod yn gydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau. Er nad oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech chi gwblhau cwrs gyda choleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol mewn gweinyddu busnes neu TG i roi cychwyn da i chi wrth wneud cais am swydd fel cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau.  Gallech ddilyn Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Busnes a Gweinyddu.

Bydd angen y canlynol arnoch chi: 

 • O leiaf 2 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 3 (A* i D) (cwrs lefel 2)
 • 4 i 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C) (cwrs lefel 3).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant adeiladu. 

Mae prentisiaeth gweinyddu busnes ganolradd yn cymryd tua dwy flynedd i’w chwblhau, a bydd yn helpu i ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn gydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau.  Os gall eich cyflogwr roi'r profiadau iawn i chi, gallech symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 (uwch).

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Hyd at 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol), fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth ganolradd)
 • 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth lefel uwch)

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i gydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau: 

 • Sgiliau gweinyddol
 • Sylw da i fanylion
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Gallu trefnu tîm
 • Hyblyg ac yn agored i newid
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid

Sgiliau rheoli amser


Beth mae cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau yn ei wneud?

Fel cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau, byddwch yn gyfrifol am reoli tîm o beirianwyr i sicrhau eu bod yn symud i’r safleoedd cywir i wneud gwaith cynnal. Gall y dyletswyddau gynnwys ymweld â safleoedd, a gallan nhw fod ar y môr neu dramor.

Mae swydd cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau’n cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Cydlynu symudiadau tîm o beirianwyr ledled y DU neu dramor
 • Cysylltu â chleientiaid i drefnu ymweliadau safle
 • Gwneud trefniadau teithio a llety
 • Diweddaru adroddiadau
 • Goruchwylio anfonebu
 • Cysylltu ag asiantau dramor
 • Datblygu effeithlonrwydd y peiriannau presennol drwy dechnegau gwella parhaus
 • Sicrhau bod prosiectau’n cael eu cyflawni’n brydlon ac o fewn y gyllideb
 • Cwblhau camau trosglwyddo shifft yn llafar ac yn ysgrifenedig 
 • Sicrhau bod logiau cynnal a chadw wedi’u cwblhau’n llawn.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau?

Mae’r cyflog disgwyliedig i gydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall cydlynwyr gwasanaethau cymorth peiriannau sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall cydlynwyr gwasanaethau cymorth peiriannau hyfforddedig gyda pheth profiad ennill £25,000 - £40,000 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer Cydlynwyr Gwasanaethau Cymorth Peiriannau: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. 

Edrychwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau, gallech symud ymlaen yn y rôl i fod yn rheolydd peiriannau, ac yn y pen draw yn rheolwr peiriannau ar ôl i’ch sgiliau a’ch profiad wella.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cydlynydd gwasanaethau cymorth peiriannau Cymerwch gyfrifoldeb am reoli timau o beirianwyr ledled y DU. Mae rhagor o wybod...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arolygydd peiriannau Goruchwylio cyfrifon mewnol a sicrhau bod peiriannau’n rhedeg yn effeithiol am y...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr peiriannau Bod yn gyfrifol am yr holl beiriannau trwm sy’n cael eu defnyddio ar safleoedd a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr trafnidiaeth Sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyfer cludo nwyddau ar y ffordd yn cael eu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080