Facebook Pixel

Rheolwr desg llogi peiriannau

Rheolwr llogi peiriannau, cynghorydd llogi peiriannau adeiladu

Mae rheolwyr desg llogi peiriannau yn gyfrifol am drefnu i logi peiriannau, offer a chyfarpar i gwsmeriaid a chwmnïau adeiladu. Fel rheolwr desg llogi peiriannau, bydd disgwyl bod gennych sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid rhagorol a’ch bod yn datblygu perthnasoedd proffesiynol â chleientiaid.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

37-42

Sut i fod yn rheolwr desg llogi peiriannau

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn rheolwr desg llogi peiriannau, mae sawl llwybr y gallech chi eu dilyn i'ch helpu yn yr yrfa hon. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr desg llogi peiriannau i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn rheolwr desg llogi peiriannau, byddai TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg ar radd 4 neu uwch o fudd i unrhyw un sy’n ystyried hyn fel gyrfa.

Gallech hefyd ddilyn cwrs coleg fel Dyfarniad Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Datblygu Busnes neu Werthu, i’ch paratoi ar gyfer bod yn rheolwr desg llogi peiriannau.

Bydd angen y canlynol arnoch:

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni llogi peiriannau yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd fel rheolwr desg llogi peiriannau.

Efallai y bydd angen rhywfaint o gymwysterau TGAU arnoch, neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, i wneud prentisiaeth ganolradd.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych chi brofiad neu gymwysterau blaenorol ym maes adeiladu, rhedeg warysau neu werthu, efallai y gallwch chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel rheolwr desg llogi peiriannau.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr desg llogi peiriannau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau 

I unrhyw un sy’n ystyried gyrfa fel rheolwr desg llogi peiriannau, mae’r sgiliau canlynol yn ddymunol: 

 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da
 • Gwybodaeth dda am fathemateg.
 • Gallu gweithio’n dda fel aelod o dîm
 • Trefnus iawn a llawn cymhelliant 
 • Sgiliau gweinyddol cyffredinol.

Beth mae rheolwr desg llogi peiriannau yn ei wneud?

Prif gyfrifoldeb rheolwr desg llogi peiriannau yw delio ag ymholiadau ac archebion cwsmeriaid mewn modd proffesiynol. 

Dyma rai o ddyletswyddau bob dydd rheolwr desg llogi peiriannau:

 • Ymateb i ymholiadau cwsmeriaid am logi peiriannau, offer a chyfarpar
 • Mynd ati’n rhagweithiol i hyrwyddo’r cwmni bob amser
 • Datblygu perthnasoedd proffesiynol gyda chleientiaid mewnol ac allanol
 • Cynnal targedau’r cwmni a rhagori arnynt
 • Sefydlu contractau llogi gyda chwsmeriaid
 • Trafod costau a pharatoi anfonebau
 • Gweinyddu cyffredinol
 • Gweithio mewn warws neu swyddfa

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr desg llogi peiriannau?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr desg llogi peiriannau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr desg llogi peiriannau sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £19,000 - £25,000
 • Gall rheolwyr desg llogi peiriannau hyfforddedig a phrofiadol ennill £25,000 - £35,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr desg llogi peiriannau: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr desg llogi peiriannau, gallech chi symud i rôl fel gweithredwr peiriannau neu fecanig peiriannau.

Fel arall, gallech chi symud ymlaen i swydd uwch fel goruchwyliwr, arweinydd tîm neu reolwr depo.v


Dyluniwyd y wefan gan S8080