Facebook Pixel

Swyddog adfywio

Mae swyddog adfywio yn darparu rhaglenni sydd wedi’u dylunio i wella ac adnewyddu adeiladau ac ardaloedd lleol er mwyn eu diweddaru o ran dyluniad, cydymffurfiad iechyd a diogelwch, a’r defnydd presennol. Gall hyn gynnwys gwella ardaloedd difreintiedig, a chael gafael ar y grantiau a’r cyllid sy’n angenrheidiol er mwyn bwrw ymlaen â phrosiectau.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£80000

Sut i fod yn swyddog adfywio

Mae sawl ffordd o ddod yn swyddog adfywio. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen i chi gael gradd i fod yn swyddog adfywio. Dyma rai pynciau perthnasol:

 • Adeiladu
 • Peirianneg
 • Peirianneg sifil
 • Astudiaethau amgylcheddol.

Fel arfer bydd angen 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, arnoch.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech ddechrau ar eich taith i fod yn swyddog adfywio drwy astudio cwrs coleg mewn peirianneg sifil, adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, neu astudiaethau busnes.

Fel arfer, bydd angen i chi gael 4 -5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, a gall fod angen 1-2 lefel A i astudio peirianneg sifil.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth cynllunio trefol i’ch rhoi ar ben ffordd ar eich llwybr gyrfa i ddod yn swyddog adfywio.

Mae prentisiaeth gydag awdurdod lleol yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad blaenorol mewn awdurdod lleol (mewn cynllunio trefol neu ddatblygu busnes, er enghraifft), efallai y gallech wneud cais yn uniongyrchol i gael profiad ar safle fel swyddog adfywio. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i swyddog adfywio mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel swyddog adfywio. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel swyddog adfywio: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sylw da i fanylion
 • Sgiliau rheoli prosiectau a chyllidebau
 • Gallu datrys problemau a meddwl yn ddadansoddol
 • Gweithio a chyfathrebu'n dda mewn tîm.

Beth mae swyddog adfywio yn ei wneud?

 • Trafod
 • Diogelu treftadaeth ynghyd â dylunio ar gyfer y dyfodol
 • Rheolaeth ariannol
 • Dod o hyd i atebion hyblyg i broblemau
 • Cyfathrebu â’r gymuned leol, rhanddeiliaid ac uwch reolwyr ynglŷn â chynnydd prosiectau
 • Rhoi cynlluniau ar gyfer cynaliadwyedd ar waith
 • Asesu effeithiau amgylcheddol
 • Rheoli ymgynghoriadau gyda thirfeddianwyr a datblygwyr
 • Defnyddio adborth i lunio cynigion
 • Cysylltu ag adrannau eraill
 • Gweithio ochr yn ochr â’r cyngor lleol, tirfeddianwyr perthnasol a datblygwyr eraill
 • Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod prosiect adfywio yn addas i’r diben
 • Creu briffiau prosiect er mwyn comisiynu'r gwaith
 • Pennu blaenoriaethau allweddol sydd angen sylw

Faint o gyflog allech chi ei gael fel swyddog adfywio?

Mae’r cyflog disgwyliedig i swyddog adfywio yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall swyddogion adfywio sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000 - £35,000
 • Gall swyddogion adfywio gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £45,000
 • Gall uwch swyddogion adfywio ennill £45,000 - £80,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer swyddogion adfywio: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel swyddog adfywio, gallech symud ymlaen i rôl fel cynllunydd tref neu ymgynghorydd treftadaeth.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Swyddog adfywio Dal gafael ar hanes adeilad, gan ddod ag ef i’r dyfodol gyda’ch dyluniadau. Dysg...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynllunydd tref Rheoli datblygiad dinasoedd, trefi a chefn gwlad ar lefel genedlaethol a chynort...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Ymgynghorydd Treftadaeth Cynnig arweiniad, ymchwilio i safleoedd a helpu i reoli materion treftadaeth ar ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080