Female professional construction worker in hi-vis jacket and hard hat holding a tablet looking at a building with scaffolding

Er efallai nad ydych wedi ymuno â’r diwydiant adeiladu am yr arian, mae bob amser yn braf gwybod pa swyddi allai dalu fwyaf. Mae’r erthygl hon yn ganllaw i’ch helpu i wybod yn fras pa gyflog i’w ddisgwyl ar gyfer ystod o’r rolau sy’n talu orau i weithwyr adeiladu.

 

A yw adeiladu’n talu’n dda ac a oes galw amdano?

Gall swyddi adeiladu yn y DU talu’n dda iawn, yn enwedig i bobl sydd wedi symud ymlaen yn eu proffesiwn. Bydd galw mawr am beirianwyr sifil, penseiri a rolau technoleg eraill o hyd, ac felly gallent gael cyflogau uwch na’r cyfartaledd.

 

Faint mae gweithwyr adeiladu yn ei wneud yn y DU?

Gan fod ystod mor eang o wahanol swyddi yn y diwydiant adeiladu – mae dros 170 o broffiliau swyddi ar wefan Am Adeiladu er enghraifft -  mae’n anodd rhoi ateb neu gyfartaledd pendant. Bydd amrywiadau rhanbarthol hefyd. Bydd cyflogau yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr bob amser yn uwch, rhai yn sylweddol uwch, na rhanbarthau eraill. Fodd bynnag, mae cyflogau cychwynnol yn gyffredinol dda ac mae potensial i gyflogau godi o hyd. Fel y gwelwch ar ein rhestr o’r 10 swydd adeiladu sy’n talu orau, nid yw hyd yn oed symiau chwe ffigur yn amhosibl.  

 

Beth yw’r swydd adeiladu sy’n talu orau?

Mae’r rhain i gyd yn rolau ymhlith y rhai sy’n talu uchaf ym maes adeiladu. Sylwch fod yr holl gyflogau a grybwyllir yn gyfartalog ac y gallent newid yn dibynnu ar ba ranbarth a chwmni yr ydych chi’n gweithio ynddynt. Nid ydynt wedi’u rhestru yn nhrefn y cyflog sy’n cael ei dalu uchaf.

Cyfarwyddwr adeiladu

Yn debyg iawn i gyfarwyddwr prosiect, ond gan ganolbwyntio’n benodol ar brosiectau adeiladu, mae cyfarwyddwyr adeiladu yn rheoli amserlenni gwaith ac yn sicrhau bod swyddi’n cael eu cwblhau ar amser ac o fewn y gyllideb. Maent yn dirprwyo tasgau i uwch gydweithwyr a’u timau, er mwyn sicrhau bod pob cam o’r adeiladu yn cael ei gwblhau fel y cynlluniwyd. Mae cyflog cyfartalog cyfarwyddwr adeiladu yn amrywio o £50,000 - £100,000.

Peiriannydd amgylcheddol

Mae peirianwyr amgylcheddol yn canolbwyntio ar warchod yr amgylchedd trwy leihau gwastraff a llygredd. Maent yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau naturiol, gan helpu i ddatblygu adnoddau ynni adnewyddadwy a gwneud y defnydd gorau o ddeunyddiau presennol. Maent yn dylunio technolegau a phrosesau sy’n rheoli llygredd ac yn glanhau halogiad. Gall uwch beirianwyr amgylcheddol ennill hyd at £90,000.

Rheolwr masnachol

Mae rheolwyr masnachol yn gyfrifol am reoli cyllidebau ar gyfer prosiectau adeiladu ar raddfa fawr. Mae rheolwyr masnachol yn trafod costau, yn monitro terfynau amser ar gyfer gwaith yn ogystal â thalu, a dod o hyd i wasanaethau ac adnoddau ychwanegol. Mae cyflogau rheolwyr masnachol sydd newydd hyfforddi yn dechrau ar tua £27,000 a gall uwch reolwyr masnachol, siartredig neu brif reolwyr masnachol ennill hyd at £70,000. 

Rheolwr bidio

Mae rôl rheolwr bidio neu ysgrifennydd bidiau yn hanfodol i ennill gwaith newydd i gwmnïau adeiladu. Mae rheolwr bidio yn gyfrifol am baratoi ac ysgrifennu dogfennau masnachol manwl, megis holiaduron cyn-gymhwyso a thendrau, a gyflwynir i ennill contractau newydd. Mae cyflogau rheolwyr bidio yn amrywio o £25,000 - £70,000.

Cynllunydd

Mae cynllunwyr yn creu rhaglenni ar gyfer yr holl waith sydd ei angen ar brosiectau adeiladu mawr a gweithgareddau uniongyrchol. Mae cynllunwyr yn goruchwylio logisteg, yn lleoli gweithwyr, yn rheoli cyllidebau, yn sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud ar amser, ac yn gweithio’n agos gydag amcangyfrifwyr, peirianwyr, syrfewyr a phenseiri. Mae cyflog cyfartalog cynlluniwr tua £35,000-£40,000 ond efallai y bydd uwch gynllunwyr yn gallu ennill hyd at £70,000.

Syrfëwr Meintiau

Mae syrfewyr meintiau yn amcangyfrif ac yn rheoli costau adeiladu, gan ganolbwyntio ar ddeunyddiau a llafur, ac yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn bodloni safonau cyfreithiol ac ansawdd. Mae syrfewyr meintiau yn gweithio ar draws pob math o brosiectau a mathau o adeiladau, o fasnachol i ddiwydiannol, a gallant ennill rhwng £25,000 - £65,000.

Rheolwyr Prosiect Trydanol

Mae rheolwyr prosiect trydanol yn goruchwylio gosod systemau trydanol a chyflenwi trydan i gartrefi, busnesau a seilwaith, megis ffyrdd neu orsafoedd pŵer. Tua £40,000 yw cyflog cychwynnol rheolwyr prosiectau trydanol a gallai hyn godi i £75,000 ar gyfer uwch aelodau’r proffesiwn.

Rheolwr BIM

Mae yn gweithredu fel cydweithredwyr rhwng tîm y cleient, y tîm dylunio, y tîm contractwyr a’r gadwyn gyflenwi. Fel Rheolwr BIM, byddwch yn goruchwylio’r gwaith o gynhyrchu modelau gwybodaeth prosiect sy’n cynnwys delweddu 3D sy’n dwyn ynghyd ddata, lluniadau ac amserlenni sy’n gysylltiedig â cham dylunio ac adeiladu prosiect. Mae rheolwyr BIM yn ennill tua £30,000 - £90,000.

Peiriannydd Sifil

Mae angen cryn dipyn o gynllunio ar gyfer prosiectau adeiladu mawr, gan gynnwys pontydd, cysylltiadau  trafnidiaeth a seilwaith. Bydd peiriannydd sifil yn gweithio â glasbrintiau, technoleg, arolygon a data i ddylunio a rheoli’r prosiectau hyn, gan helpu i leihau’r effaith amgylcheddol a’r risg. O gyflog cychwynnol o £20,000, gallant ennill hyd at £80,000 fel uwch beiriannydd sifil, siartredig neu brif beiriannydd sifil.

Pensaer

Gall penseiri gael tâl uchel yn dibynnu ar y mathau o brosiectau y maent yn eu dylunio, gan eu bod weithiau’n gyfrifol am siapio tirweddau neu amgylcheddau cyfan. Gan fynnu creadigrwydd yn ogystal â dealltwriaeth o ddiogelwch ac effeithlonrwydd, mae penseiri’n cydweithio ag eraill i sicrhau bod dyluniadau’n addas i’r diben. Gall penseiri sydd newydd gofrestru ennill rhwng £35,000-£60,000 a gallai uwch benseiri neu benseiri siartredig wneud hyd at £100,000.

Canfod mwy am yrfa yn y diwydiant adeiladu

Mae nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd i mewn i yrfa adeiladu broffesiynol. Gallech ddilyn cwrs coleg, cwblhau prentisiaeth, astudio am radd prifysgol neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr os oes gennych brofiad gwaith perthnasol.