A pencil and a ruler lying on an architectural plan

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch i ddod yn bensaer, un o’r swyddi mwyaf cystadleuol a mwyaf poblogaidd yn y diwydiant adeiladu? Canfyddwch y llwybrau i yrfa mewn pensaernïaeth o raddau i brentisiaethau, yn ogystal â sut i hyfforddi fel pensaer, faint o amser mae’n ei gymryd a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

 

Beth sydd ei angen arnoch i fod yn gymwys ar gyfer pensaernïaeth?

Mae sawl llwybr i ddod yn bensaer, gan gynnwys graddau, prentisiaethau a thrwy brofiad gwaith.

Fodd bynnag, mae dau gymhwyster hanfodol i ddod yn bensaer; gradd pensaernïaeth a gydnabyddir gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) a dwy flynedd o brofiad pensaernïaeth broffesiynol.

TGAU

Pa gymwysterau TGAU sydd eu hangen arnoch i fod yn bensaer?

Bydd angen o leiaf 5 TGAU arnoch â graddau 9 i 4 (A* i C) neu gyfwerth, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth i symud ymlaen i gymhwyster lefel gradd.

Oes angen TGAU Celf arnoch chi?

Mae bod yn hyddysg mewn celf fel arfer yn rhagofyniad ar gyfer darpar bensaer. Dylech allu dangos bod gennych allu technegol mewn lluniadau, felly mae cymryd Celf ar lefel TGAU ac os yn bosibl Lefel A bob amser yn ddewis da.

Lefelau A / Safonau Uwch

Mae lleoedd ar gyrsiau pensaernïaeth yn hynod gystadleuol, felly mae Lefel A/Safon Uwch yn gymhwyster hanfodol i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa mewn pensaernïaeth.

A oes angen Lefelau A/Safonau Uwch arnoch ar gyfer pensaernïaeth?

Oes, mae i astudio neu ddilyn prentisiaeth mewn pensaernïaeth.

Yn gyffredinol, bydd angen o leiaf dwy Lefel A/Safon Uwch (tri fel arfer) mewn pynciau perthnasol, graddau A neu B. Bydd y pynciau’n dibynnu ar ble rydych chi’n dewis astudio ar gyfer eich gradd neu wneud eich prentisiaeth mewn pensaernïaeth, gan y bydd gan wahanol sefydliadau gofynion pwyntiau UCAS gwahanol.  

Bydd rhai prifysgolion angen Lefelau A/Safonau Uwch mewn mathemateg a/neu wyddoniaeth, felly maent yn bynciau da i’w hystyried. Fel arall, mae pynciau fel Dylunio a Thechnoleg a Chelf yn ddewisiadau da; bydd Celf yn benodol yn eich helpu i adeiladu portffolio o frasluniau a lluniadau sy’n dangos bod gennych y sgiliau lluniadu technegol sydd eu hangen ar gyfer pensaernïaeth.

Cwrs sylfaen RIBA mewn Pensaernïaeth  

Mae’r cwrs sylfaen RIBA mewn pensaernïaeth yn rhoi cyfle i bobl sy’n ystyried gyrfa mewn pensaernïaeth adeiladu portffolio a chael rhywfaint o brofiad gwaith proffesiynol cyn symud ymlaen i Ran Un o radd mewn pensaernïaeth. Cynigir y cwrs gan Brifysgol Oxford Brookes mewn partneriaeth â’r RIBA (Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain) a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cefnogi i ddatblygu portffolio pensaernïol ac i ddod o hyd i’r 200 awr o brofiad gwaith.

Gradd

Mae’r mwyafrif o benseiri yn ymuno â’r proffesiwn trwy astudio gradd pensaernïaeth achrededig ARB dros bum mlynedd, â chyfnodau o wyliau i gael profiad ymarferol.

Rhennir y graddau yn dair rhan benodol, gan roi cyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a phrofiad yn y gwaith i fyfyrwyr:

Rhan 1

 • Gradd israddedig, fel BA neu BSc mewn Pensaernïaeth, sydd fel arfer yn cymryd rhwng 3-4 blynedd i’w chwblhau’n llawn amser. Dyma le byddwch chi’n datblygu eich sgiliau pensaernïaeth craidd a’ch dealltwriaeth.
 • Profiad ymarferol, sydd fel arfer yn para am flwyddyn. Gallwch wneud hyn hanner ffordd drwy eich astudiaethau neu ar ôl hynny, er yr argymhellir ei gwblhau ar ôl hynny. Yn ystod y profiad ymarferol byddwch yn gweithio mewn cwmni pensaernïol, â chefnogaeth mentor cyflogaeth a Chynghorydd Astudiaethau Proffesiynol. Byddwch yn cofnodi eich profiad gan ddefnyddio offer recordio PEDR RIBA, ac os yw eich profiad yn gymwys, bydd hyn yn cyfrif tuag at eich gofynion cofrestru a nodir gan yr ARB.

Rhan 2

 • Gradd ôl-raddedig dwy flynedd mewn pensaernïaeth – bydd enw’r dyfarniad yn amrywio gan ddibynnu ar y darparwr addysg, megis BArch, Diploma neu March. Byddwch yn ennill gwell gwybodaeth bensaernïol a chymhlethdod prosiectau, yn ogystal â’r cyfle i wneud astudiaethau arbenigol.
 • Dwy flynedd o brofiad ymarferol, a rhaid i flwyddyn o hyn fod dan oruchwyliaeth uniongyrchol pensaer. Rhoddir mwy o gyfrifoldeb i chi ar y cam hwn a chewch gyfle i ddod yn Aelod Cyswllt RIBA.

Rhan 3

 • Arholiadau, yn ysgrifenedig ac ar lafar. Byddwch yn cael eich asesu ar eich profiad ymarferol blaenorol, yn ogystal ag astudiaethau achos a CV proffesiynol a gwerthusiadau gyrfa.
 • Ar ôl cwblhau’r tair rhan byddwch yn gymwys i gofrestru fel pensaer gyda’r ARB, ac felly dod yn bensaer cymwys.

A allaf ddod yn bensaer heb fynd i'r brifysgol?

Gallwch, gallwch ddod yn bensaer trwy gwblhau prentisiaeth pensaernïaeth, prentisiaeth gradd i bob pwrpas.

Prentisiaeth Pensaernïaeth

Mae prentisiaeth pensaernïaeth yn caniatáu i brentisiaid ennill cyflog wrth hyfforddi i ddod yn bensaer. Mae prentisiaid yn treulio 80% o’u hamser yn gweithio mewn practis ac 20% yn astudio mewn prifysgol, ac mae’r cymhwyster terfynol yr un fath â’r hyn a enillir gan fyfyrwyr pensaernïaeth ar gyrsiau prifysgol amser llawn.

Mae dau gam i’w brentisiaeth – Prentisiaeth Cynorthwyydd Pensaernïol Lefel 6 a Phrentisiaeth Pensaer Lefel 7. Mae Lefel 6 yn cynnwys cymhwyster gradd Rhan 1 RIBA, ac mae Lefel 7 yn cynnwys Rhan 2 a 3.

I gymhwyso’n llawn fel pensaer siartredig, rhaid i brentisiaid gwblhau Rhannau 1, 2 a 3.

Tystysgrif RIBA mewn Pensaernïaeth

Mae Tystysgrif RIBA mewn Pensaernïaeth (Rhan 1) yn caniatáu i fyfyrwyr weithio tuag at eu cymhwyster gradd Rhan 1 wrth weithio’n ymarferol, dan oruchwyliaeth uniongyrchol pensaer. Y gofynion mynediad yw 3 TGAU llwyddiannus, 2 Lefel A/Safon Uwch llwyddiannus neu Gwrs Sylfaen RIBA mewn Pensaernïaeth ar lefel Teilyngdod.

Sgiliau a Chymwyseddau

Mae pensaernïaeth yn broffesiwn medrus iawn, felly mae angen nifer o gymwyseddau i ddod yn un, gan gynnwys:

 • Diddordeb mewn dylunio a pheth gallu artistig
 • Creadigrwydd a’r dychymyg i gynhyrchu cynlluniau a lluniadau technegol sy’n plesio’n weledol
 • Y gallu i feddwl drwy broblemau a’u datrys
 • Sgiliau cyflwyno cryf, gan y bydd yn rhaid i chi gyflwyno’ch syniadau i amrywiaeth eang o bobl
 • Sgiliau cynllunio a threfnu da
 • Y gallu i ddeall cynlluniau technegol
 • Sgiliau rhifedd a phobl da
 • Gwybodaeth am dechnoleg busnes
 • Sgiliau TG, yn enwedig profiad o ddefnyddio meddalwedd CAD
 • Llygaid craff am fanylion

Canfod mwy am ddod yn bensaer