Os ydych yn chwilio am brentisiaeth adeiladu, dylai cael CV nodedig sy'n adlewyrchu'ch sgiliau a'ch cymwysterau yn gywir fod yn brif flaenoriaeth i chi. 

Beth yw CV?

Mae CV, neu curriculum vitae, yn ddogfen a ddefnyddir wrth wneud cais am swyddi neu brentisiaethau. Mae'n ffordd ddefnyddiol o grynhoi eich addysg, sgiliau a phrofiad, gan eich galluogi i werthu'ch galluoedd yn llwyddiannus i ddarpar gyflogwyr a gobeithio gwireddu'ch rôl ddelfrydol.

Gall ysgrifennu CV fod yn straen – ond nid oes angen iddo fod. Dechrau arni yw’r rhan anoddaf fel arfer, felly gadewch i ni edrych yn syth ar y broses ac archwilio sut i ysgrifennu CV ar gyfer prentisiaeth mewn adeiladu.

Y pethau sylfaenol

P'un a ydych chi'n gwneud cais am eich rôl gyntaf yn syth ar ôl i chi adael yr ysgol, neu'n weithiwr proffesiynol profiadol gyda degawdau o brofiad, mae rhai awgrymiadau syml y dylid eu cymhwyso i bob CV:

 • Cadwch ef yn gryno – dylai uchafswm o 2 ochr A4 fod yn ddigon
 • Ysgrifennwch eich CV mewn prosesydd geiriau, gan ddefnyddio ffont sylfaenol fel Arial, Times New Roman neu Calibri, maint 11 neu fwy - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r un arddull drwyddo draw
 • Ceisiwch deilwra eich CV i'r rôl yr ydych yn gwneud cais amdani
 • Defnyddiwch benawdau, pwyntiau bwled a bylchau i rannu gwybodaeth i'w gwneud yn haws i'w darllen
 • Arbedwch y copi rydych am ei anfon at gyflogwyr fel PDF
 • Enwch y ffeil yn gywir, fel ‘CV John Smith’
 • Dylech wirio’r sillafu, ei ail-ddarllen, a chael rhywun arall i'w ddarllen.

Beth i'w gynnwys mewn CV prentis

Nid oes un dull sy’n addas i bawb ar gyfer strwythuro CV adeiladu da, ond mae gwybodaeth benodol y dylai pob CV ei chynnwys.

Dyma strwythur enghreifftiol sy'n dal yr holl wybodaeth y mae cyflogwyr ei heisiau, ac sy'n addas ar gyfer pob lefel profiad ac addysg.

Manylion cyswllt

Dylai eich enw fod ar frig y ddogfen – nid oes angen ysgrifennu ‘CV’ neu ‘curriculum vitae’. O dan hynny, dylech gynnwys:

 • Eich cyfeiriad llawn a’ch cod post
 • Llinell dir neu rif ffôn symudol - pa un bynnag y bydd yn haws cael gafael arnoch yn ystod diwrnod gwaith
 • Cyfeiriad e-bost: - sicrhewch eich fod yn broffesiynol.

Nid oes angen i chi gynnwys manylion eraill fel eich oedran, statws priodasol, dyddiad geni, cenedligrwydd ac ati.

Os oes gennych chi un, gallwch gynnwys dolen i'ch proffil ar wefan cyfryngau cymdeithasol proffesiynol fel LinkedIn.

Proffil personol

Nid yw proffil personol yn hanfodol, ond mae'n ffordd dda o gyflwyno pwy ydych chi, eich nodau gyrfa a'ch nodweddion allweddol. Mae’n ddatganiad byr sy’n ceisio profi pam eich bod yn addas ar gyfer y rôl, gan eich helpu i sefyll allan. Yn bwysicaf oll, peidiwch â gorwneud pethau.           

Mae hyn er mwyn dweud yn gryno wrth y cyflogwr pa brofiad sydd gennych neu beth yw eich rôl bresennol, beth sydd o ddiddordeb i chi am y brentisiaeth a beth yw eich nodau proffesiynol. Dylech ei gadw’n fyr gyda dwy i dair brawddeg. Beth am edrych ar enghraifft:

Gallwch ddarllen rhai awgrymiadau am broffil personol CV yma (Saesneg yn unig).

Addysg

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol efallai y byddwch am roi hanes gwaith nesaf – os oes gennych brofiad gwaith cyfyngedig neu ddim profiad gwaith o gwbl, rhowch addysg yma.

Yn yr adran hon bydd angen i chi gynnwys yn y drefn ddiweddaraf:

 • Enwau a graddau eich cymwysterau
 • Yr ysgol, coleg neu brifysgol lle buoch yn astudio
 • Y dyddiadau y buoch chi yno

Mae gan y rhan fwyaf o brentisiaethau ofynion addysgol penodol, fel nifer penodol o TGAU neu TGAU mewn pwnc penodol. Os yw'r brentisiaeth yn gofyn am TGAU mewn pwnc penodol a bod gennych chi Lefel A ynddo, cofiwch sôn amdano. Gallai hyn roi mantais i chi dros ymgeiswyr eraill.

Os gwnaethoch chi gwblhau lleoliad gwaith, swydd dan hyfforddiant, profiad gwaith, ac ati byddai’n well eu cynnwys o dan hanes gwaith.

Hanes gwaith

Hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw brofiad sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'ch maes o’ch dewis,dylech sôn am unrhyw brofiad sydd gennych chi. Gallai hyn gynnwys gwaith rhan-amser, rhaglenni profiad gwaith ysgol, gwaith gwirfoddol ac unrhyw brentisiaethau yr ydych eisoes wedi'u gwneud.

Amlinellwch eich cyfrifoldebau a hyd eich profiadau. Bydd angen i chi roi manylion am:

 • Y cyflogwr, gyda'r diweddaraf yn gyntaf
 • Teitl y swydd
 • Y dyddiadau y buoch chi yno
 • Amlinelliad byr o’r hyn roeddech yn ei gyflawni fel rhan o'ch swydd.

Wrth drafod eich cryfderau a’ch sgiliau, defnyddiwch eiriau gweithredol fel ‘trefnu’, ‘adeiledig’, ‘creu’, ‘rheoledig’, neu ‘wedi’i gynllunio’.

Yn hytrach na dim ond rhestru eich dyletswyddau a'ch cyfrifoldebau, mae rhoi enghreifftiau cadarnhaol o'ch cyflawniadau yn ffordd wych o ddod â'ch rhinweddau y mae'r cyflogwr yn chwilio amdanynt. Mae dull STAR yn ffordd dda o wneud hyn:

Sefyllfa - Eich rôl mewn amgylchedd gwaith blaenorol
Tasg - Profiad ble roedd yn rhaid ichi ddefnyddio'ch rhinweddau i gwblhau tasg benodol neu ddatrys problem. Ystyriwch sut mae hyn yn ymwneud ag ansawdd penodol yn y swydd rydych chi'n mynd amdani.
Angen gweithredu - Sut wnaethoch chi gwblhau'r dasg hon? Defnyddiwch enghreifftiau penodol.
Canlyniad - Beth oedd canlyniad eich gweithred, a sut y cyfrannodd at stori lwyddiant?

Hobïau, diddordebau neu gyraeddiadau

Nid yw hon yn adran hanfodol, felly os ydych chi'n mynd i'w chynnwys, cadwch hi'n fyr. Mae’n lle da i gynnwys cyraeddiadau nad ydynt yn gysylltiedig â gwaith neu addysg, fel rhedeg marathon, ennill gwobr, dringo mynydd, ac ati.

Sgiliau

Mae rhai CVs yn cynnwys adran ar wahân sy'n rhestru eu sgiliau. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, nid oes angen cynnwys hyn gan y byddwch wedi crybwyll eich holl sgiliau yn yr adrannau eraill. Fodd bynnag, gall fod yn ffordd ddefnyddiol o amlygu sgiliau os oes gennych brofiad arbennig mewn maes penodol.

Os ydych chi'n ei gynnwys, peidiwch â defnyddio enghreifftiau ystrydebol fel sgiliau cyfathrebu da, gwaith tîm, cwblhau sawl tasg, ac ati. Yn lle hynny, byddwch yn benodol, fel pecynnau meddalwedd rydych chi'n hyddysg ynddynt.

Cyfeiriadau

Os ydych yn cynnwys hwn, mae ‘ar gael ar gais’ fel arfer yn ddigon.

Templedi

Yn hytrach na dechrau o'r dechrau, gall templedi fod yn ffordd dda o'ch rhoi ar ben ffordd. Maent eisoes wedi'u fformatio ac yn cynnwys penawdau adran, yn barod i chi eu llenwi. Gallwch ddod o hyd i rai templedi ymayma ac yma (Saesneg yn unig).

Rhagor o wybodaeth

Nawr rydych chi wedi ysgrifennu CV gwych - beth nesaf? 

Mae llawer o geisiadau am brentisiaeth yn gofyn am lythyr eglurhaol ochr yn ochr â'ch CV - a hyd yn oed os nad ydynt, mae'n arfer da cynnwys un. Darllenwch y canllaw Am Adeiladu i ysgrifennu llythyr eglurhaol yma.

Os ydych chi wedi llwyddo i gael cyfweliad prentisiaeth – da iawn chi! Darllenwch ein canllaw awgrymiadau ac awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau yma.