Facebook Pixel

Menywod yn y diwydiant adeiladu

Mae cynnydd yn nifer y merched sy’n gweithio ym maes adeiladu. Mae 37% o’r newydd-ddyfodiaid i’r diwydiant a ddaeth o addysg uwch yn fenywod.


menyw o flaen y bont

Ai gwaith ar gyfer bechgyn yn unig yw adeiladu?

Yr ateb syml yw na.

Menywod yw tua 14% o weithwyr proffesiynol y diwydiant adeiladu ac mae hynny’n sicr o godi, gyda mwy a mwy o fenywod yn dewis swyddi adeiladu. Mae camdybiaethau fod rhai rolau ar gyfer rhyw benodol yn lleihau’n raddol, gyda nifer cynyddol o ferched yn dewis gyrfa ym maes adeiladu. 


A yw adeiladu’n ddiwydiant hen ffasiwn?

Mae hon yn gamdybiaeth gyffredin am y diwydiant adeiladu, a byddai miloedd o fenywod sy’n weithwyr adeiladu eithriadol o dalentog yn sicr yn anghytuno.

Gyda chymaint o wobrwyon a manteision o weithio yn y diwydiant, mae digon o gyfle i ddatblygu gyrfa a datblygu sgiliau, felly mae’n ddiwydiant sy’n werth edrych arno. 


Dysgwch sut beth yw hyn mewn gwirionedd...

Nawr - yn fwy nag erioed - mae’n amser gwych i ddechrau arni ym maes adeiladu ac i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau a llwybr gyrfa a allai fynd â chi reit i’r brig!

Edrychwch ar ein fideos, ein blogiau a’n hastudiaethau achos isod neu dewch o hyd i rai o’n straeon bywyd go iawn ar Instagram gan y rheini sydd eisoes yn gweithio ym maes adeiladu.


Creu cysylltiadau

Mae sawl sefydliad sy’n arbenigo mewn cysylltu menywod ym maes adeiladu, a gall fod yn gam defnyddiol i gyrraedd cyflogwyr yn y dyfodol:


menyw yn gwenu mewn swyddfa

Sut alla i ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Mae sawl ffordd o ymuno â'r maes adeiladu, p'un ai a ydych chi'n gadael yr ysgol neu wedi'ch sefydlu yn eich gyrfa. Gallech chi wneud y canlynol: 


PAM FY MOD I WRTH FY MODD AG ADEILADU

Suzannah Nichol MBE

Prif Weithredwr Build UK

Roedd Suzannah eisiau bod yn rhan o’r byd adeiladu ers iddi gael diwrnod o brofiad gwaith. Aeth ymlaen i fod yn beiriannydd safle cyn neidio i’r maes iechyd a diogelwch, a dod yn gyfarwyddwr iechyd a diogelwch yn yr NSCC yn 2002. Yn 2005, cafodd MBE am ei gwasanaeth i’r diwydiant adeiladu. Bellach, Suzannah yw Prif Weithredwr Build UK. 

Mae’n cydnabod rhan y diwydiant adeiladu ei hun yn ei llwyddiant: “Os ydych chi’n dangos brwdfrydedd a diddordeb, mae cydweithwyr ar bob lefel yn barod iawn i rannu eu harbenigedd a’ch helpu i symud ymlaen."

Suzannah Nichol MBE
Mae’r diwydiant adeiladu’n mynd o’i ffordd i’ch helpu i gyflawni eich potensial
Dyluniwyd y wefan gan S8080