Facebook Pixel

Menywod yn y diwydiant adeiladu

Mae menywod sy'n gweithio ym maes adeiladu a pheirianneg ar gynnydd. Mae 37% o'r newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant adeiladu a ddaeth o addysg uwch yn fenywod.


menyw o flaen y bont

A oes llawer o fenywod yn y diwydiant adeiladu?

Oes, ond efallai ddim cymaint ag y gallai fod.

Menywod yw tua 14% o weithwyr proffesiynol y diwydiant adeiladu a gyda mwy a mwy o fenywod mewn swyddi adeiladu a pheirianneg, bydd y nifer hwn yn cynyddu. Mae camsyniadau am rolau rhyw-benodol yn lleihau’n raddol gyda nifer cynyddol o fenywod yn dewis gyrfa ym maes adeiladu a pheirianneg.


A yw gweithwyr adeiladu benywaidd yn wynebu rhagfarn?

Camsyniad cyffredin am y diwydiant adeiladu yw ei fod yn llawn agweddau hen ffasiwn. Mae rhywfaint o waith i’w wneud o hyd, ond mae miloedd o weithwyr adeiladu benywaidd eithriadol o dalentog sy’n newid y ffordd y mae menywod yn y diwydiant adeiladu yn cael eu gweld.

Gyda chymaint o wobrau a manteision o weithio yn y diwydiant, mae digon o le i symud ymlaen yn eich gyrfa a datblygu sgiliau, felly mae'n werth ymchwilio i ddiwydiant.


Darganfyddwch sut beth yw bod yn weithiwr adeiladu benywaidd mewn gwirionedd

Mae nawr – yn fwy nag erioed – yn amser gwych i ddechrau adeiladu a pheirianneg.

Mae cymaint o swyddi adeiladu gwahanol i fenywod, felly adeiladwch eich sgiliau a llwybr gyrfa a allai fynd â chi i'r brig!

Edrychwch ar ein fideos, postiadau blog ac astudiaethau achos isod neu darganfyddwch rai o'n straeon bywyd go iawn ar Instagram gan fenywod ym maes adeiladu a pheirianneg.


Mae 14% o'r bobl sy'n gweithio ym maes adeiladu a pheirianneg yn fenywod.

Mae menywod mewn adeiladu yn gweithio mewn amrywiaeth eang o rolau, o reoli i dirfesur, peirianneg sifil i osod brics. Mae merched yn cael eu parchu am y gwaith a wnânt ac yn cael cyfleoedd gwych i dyfu eu gyrfaoedd.

Mae adeiladu yn dal i fod yn ddiwydiant sy'n cael ei ddominyddu gan ddynion ac mae ennill parch cydweithwyr gwrywaidd yn parhau i fod yn broblem i fenywod. Mae sicrhau mwy o gydraddoldeb cyflog yn her sylweddol arall, fel y mae i fenywod mewn llawer o broffesiynau.

Mae angen menywod ar y diwydiant adeiladu oherwydd bod y diwydiant yn wynebu prinder sgiliau. Mae menywod yn dod ag ystod eang o sgiliau sydd o fudd i gyflogwyr ac yn cyfoethogi’r diwydiant adeiladu.

Gall. Mewn gwirionedd, mae dros 320,000 o fenywod yn gweithio ym maes adeiladu yn y DU.

Mae mwy o ddynion yn gweithio yn y diwydiant adeiladu na merched, ac mae rhai syniadau hen ffasiwn yn dal i fodoli, ond mae agweddau'n newid. Dyma rai camsyniadau cyffredin am y diwydiant adeiladuCreu cysylltiadau

Mae sawl sefydliad sy’n arbenigo mewn cysylltu menywod ym maes adeiladu, a gall fod yn gam defnyddiol i gyrraedd cyflogwyr yn y dyfodol:


menyw yn gwenu mewn swyddfa

Sut alla i ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Mae sawl ffordd o ymuno â'r maes adeiladu, p'un ai a ydych chi'n gadael yr ysgol neu wedi'ch sefydlu yn eich gyrfa. Gallech chi wneud y canlynol: 


PAM FY MOD I WRTH FY MODD AG ADEILADU

Suzannah Nichol MBE

Prif Weithredwr Build UK

Roedd Suzannah eisiau bod yn rhan o’r byd adeiladu ers iddi gael diwrnod o brofiad gwaith. Aeth ymlaen i fod yn beiriannydd safle cyn neidio i’r maes iechyd a diogelwch, a dod yn gyfarwyddwr iechyd a diogelwch yn yr NSCC yn 2002. Yn 2005, cafodd MBE am ei gwasanaeth i’r diwydiant adeiladu. Bellach, Suzannah yw Prif Weithredwr Build UK. 

Mae’n cydnabod rhan y diwydiant adeiladu ei hun yn ei llwyddiant: “Os ydych chi’n dangos brwdfrydedd a diddordeb, mae cydweithwyr ar bob lefel yn barod iawn i rannu eu harbenigedd a’ch helpu i symud ymlaen."

Suzannah Nichol MBE
Mae’r diwydiant adeiladu’n mynd o’i ffordd i’ch helpu i gyflawni eich potensial
Dyluniwyd y wefan gan S8080