Facebook Pixel

Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu

Fel rhan o’n hadnoddau addysgol, rydym am eich cyflwyno i’r Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu, elusen sydd â’r nod o ysbrydoli a galluogi pobl ifanc i oresgyn rhwystrau a darganfod gyrfa yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Logo’r ymddiriedolaeth ieuenctid adeiladu

Pwy yw Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu

Mae Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu’n gweithio mewn ffordd seiliedig ar le ar draws Llundain a Gogledd Caint, gan greu rhwydweithiau lleol sy’n cefnogi pobl ifanc i deithio i yrfaoedd gwerth chweil.

Trwy eu gwaith, nod yr elusen gofrestredig yw ehangu gorwelion gyrfa, herio stereoteipiau galwedigaethol a chodi dyheadau pobl ifanc, gan flaenoriaethu'r rhai sydd â'r angen mwyaf ac sy'n wynebu'r rhwystrau mwyaf.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol a darganfod cyfleoedd sy'n eu galluogi i gyflawni eu potensial gyrfa lawn.

Beth maent yn ei wneud?

Mae symudedd cymdeithasol wrth galon gwaith yr Ymddiriedolaeth, ac maent yn blaenoriaethu cefnogi’r bobl ifanc hynny o gefndiroedd incwm isel, sydd fwyaf tebygol o golli cyfleoedd neu wynebu rhwystrau i gyflogaeth. Maent yn helpu pobl ifanc i adnabod eu potensial a darganfod cyfleoedd nad ydynt erioed wedi cael eu cyflwyno iddynt o'r blaen.

Mae’r elusen yn gweithio mewn ysgolion a chymunedau lleol i siarad â phobl ifanc a dangos iddynt beth sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu o ran hyfforddiant a rolau swyddi.

Pam maent yn ei wneud?

Mae’r gwaith y mae Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu yn ei wneud yn cefnogi ei chenhadaeth “i ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial gyrfa lawn yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.” Mae'r Ymddiriedolaeth eisiau cefnogi gwell symudedd cymdeithasol fel bod pobl ifanc yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Pam eu bod yn bwysig?

Heb Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu, efallai na fydd rhai pobl ifanc yn cyrraedd eu llawn botensial neu hyd yn oed yn sylweddoli'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Maent yn gweithio'n agos gyda sefydliadau lleol, sy'n caniatáu iddynt gael mynediad at y bobl ifanc sy’n anodd eu cyrraedd, yn ogystal ag mewn ysgolion lle mae pobl ifanc yn chwilio am gyfleoedd ar ôl gorffen addysg. Maent yn gweithio i herio stereoteipiau o amgylch y diwydiant adeiladu, gan ddangos bod rôl i bawb. Mae'r elusen hefyd yn cysylltu cyflogwyr â thalent leol sydd ar ddod.

Sut i gymryd rhan

Gallwch gefnogi Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu mewn ychydig o ffyrdd:

  • Bod yn bartner gyda nhw trwy gomisiynu rhaglen neu gyflwyniad
  • Codi arian ar eu cyfer
  • Rhoi cyfraniad corfforaethol neu bersonol
  • Noddi Gwobrau Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu
  • Cefnogi ymgyrchoedd yr elusen
  • Cynnig lleoliadau profiad gwaith.

Prosiect Cwricwlwm Cyd-destunol

Wedi’i ariannu gan CITB a’i ddarparu mewn partneriaeth â Grŵp Hyfforddiant Adeiladu Rhanbarthol Llundain, nod y prosiect Cwricwlwm Cyd-destunol yw hwyluso ymgysylltiad ehangach â diwydiant mewn ysgolion uwchradd (11-18 oed), gan godi proffil a dymunoldeb gyrfaoedd  yn yr amgylchedd adeiladu a’r sector adeiledig.

Gall gweithwyr proffesiynol y diwydiant ac athrawon ddefnyddio’r gyfres o adnoddau, a ddatblygwyd ac a dreialwyd gan Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu, i gyflwyno sesiynau diddorol mewn ysgolion sy’n cymryd dysgu myfyrwyr a’i roi mewn senarios bywyd go iawn i’w helpu i ddysgu.


Llwytho ein hadnoddau i lawr

I lawr lwytho’r adnoddau hyn, ewch i’r dudalen adnoddau ar gyfer athrawon <https://www.goconstruct.org/cy-gb/adnoddau-addysgol/adnoddau-i-athrawon/>, lle byddwch yn dod o hyd i’r adnoddau a restrir o dan bob cyfnod allweddol.

Darganfod mwy

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, neu â phwy i gysylltu, cysylltwch â ni isod neu ewch i wefan Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu:

Hello@constructionyouth.org.uk

Edrychwch ar wefan Ymddiriedolaeth Ieuenctid Adeiladu

Gweithgaredd tasg ieuenctid adeiladu
Dyluniwyd y wefan gan S8080