Facebook Pixel

Prentisiaethau Sylfaen yng Nghymru

Mae prentisiaeth sylfaen yng Nghymru yn rhoi cyfle i bobl dros 16 oed yng Nghymru gael profiad gwaith gwerthfawr gyda chyflogwr. Byddwch chi’n ennill cyflog wrth i chi ddysgu, gan ddatblygu sgiliau ar gyfer swydd benodol ar yr un pryd ag astudio ar gyfer cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Beth yw Prentisiaethau Sylfaen yng Nghymru?

Mae Prentisiaethau Sylfaen yng Nghymru yn debyg i brentisiaeth lefel Ganolradd yn Lloegr, ac yn arwain at gymhwyster Lefel 2. Ni ddylid drysu hyn â phrentisiaeth Sylfaen yn yr Alban, ar gyfer myfyrwyr cyn iddynt adael yr ysgol.

Mae prentisiaethau sylfaen ar gael mewn amrywiaeth eang o swyddi, ac mae’r cymhwyster rydych chi’n ei ennill yn cyfateb i bum cymhwyster TGAU neu NVQ Lefel 2. Bydd rhai prentisiaethau ar gael yn Gymraeg – gall y darparwr hyfforddiant roi manylion os oes angen hyfforddiant Cymraeg neu ddwyieithog arnoch chi, neu os oes angen sgiliau siarad neu ysgrifennu Cymraeg arnoch chi.

Beth sydd ei angen arnaf i wneud cais am brentisiaeth sylfaen yng Nghymru?

Fel arfer, does dim angen cymwysterau ffurfiol ar gyfer prentisiaethau sylfaen, ond efallai y bydd rhai cyflogwyr yn mynnu eich bod wedi pasio TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ar raddau penodol. Mae yr un mor bwysig eich bod chi’n gallu dangos brwdfrydedd a pharodrwydd i gwblhau’r rhaglen.

Pa oedran sydd angen i mi fod?

Gallwch chi wneud cais am brentisiaeth sylfaen yng Nghymru os ydych chi dros 16 oed, yn byw yng Nghymru ac nad ydych chi mewn addysg amser llawn.

Faint o brentisiaethau sylfaen sydd ar gael yng Nghymru?

Mae amrywiaeth eang o brentisiaethau sylfaen ar gael yng Nghymru, gyda chyfleoedd mewn sectorau fel Adeiladu, Amaethyddiaeth, Arlwyo, Gofal Iechyd, Peirianneg, Teithio a Thwristiaeth. Mae’r swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ar gael ar wefan llyw.cymru.

Sut bydd Prentisiaeth Sylfaen yng Nghymru yn datblygu fy ngyrfa?

Mae cyflogwyr yn chwilio am staff sydd â’r sgiliau iawn, ac mae Prentisiaeth Sylfaen yn ffordd wych o baratoi eich hun ar gyfer byd gwaith ar yr un pryd ag ennill cymhwyster galwedigaethol. Prentisiaeth Sylfaen yw’r llwybr delfrydol i gael prentisiaeth Lefel 3 lle byddwch chi’n datblygu eich sgiliau, eich profiad a’ch gwybodaeth ymhellach.

Sut mae gwneud cais am brentisiaeth sylfaen yng Nghymru?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn prentisiaeth sylfaen yng Nghymru, ewch i wefan prentisiaethau Llywodraeth Cymru i gael rhagor o fanylion, gwybodaeth am ofynion mynediad, astudiaethau achos ac i chwilio am swyddi gwag.

Dyluniwyd y wefan gan S8080