Facebook Pixel

Prentisiaethau Modern yr Alban

Mae Prentisiaeth Fodern yn yr Alban yn gadael i chi ddysgu yn y gwaith, ennill cyflog ac ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod gan y diwydiant a all helpu i roi hwb i’ch gyrfa.

Beth yw Prentisiaethau Modern yr Alban?

Prentisiaethau Modern yr Alban yw’r ail lefel o Brentisiaethau yn yr Alban. Maent wedi’u cynllunio i helpu pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol i ennill sgiliau, profiad a chymwysterau yn y diwydiant o’u dewis. Mae Prentisiaethau Modern yn cynnig cyflog a chyfle i ddysgu mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Mae Prentisiaethau Modern yn cynnwys swyddi peirianneg sifil, plymio a gwresogi, iechyd a diogelwch ac arolygu adeiladau.

Beth sydd ei angen arnaf i wneud cais am Brentisiaeth Fodern yr Alban?

Byddai disgwyl i ymgeiswyr am swyddi Prentisiaeth Fodern fod â thri neu fwy o gymwysterau Cenedlaethol 4, neu Raddau Safonol ar lefel gyffredinol. Efallai y bydd rhai cyflogwyr yn gofyn i ymgeiswyr fod wedi pasio mewn pynciau penodol sy'n gysylltiedig â'r swydd.

Pa oedran sydd angen i mi fod?

Mae Prentisiaethau Modern ar gyfer y rheini sy’n gadael yr ysgol neu’r rheini sy’n 16 oed neu’n hŷn.

Faint o Brentisiaethau Modern sydd ar gael?

Mae dros 100 o Brentisiaethau Modern ar gael (Apprenticeships.Scot), gan gynnwys swyddi mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau, o ofal iechyd a gwasanaethau ariannol i adeiladu, peirianneg a’r cyfryngau digidol. Gall Prentisiaid Modern ennill pedair lefel o gymhwyster achrededig:

  • Prentisiaeth Fodern SCQF lefel 5
  • Prentisiaeth Fodern SCQF lefel 6/7
  • Prentisiaeth Dechnegol SCQF lefel 8/9
  • Prentisiaeth Broffesiynol SCQF lefel 10

Y Cyngor Sgiliau Sector priodol sy’n penderfynu ar fformat yr hyfforddiant ar gyfer fframweithiau Prentisiaethau Modern, gan gynnig y cyfle i gyflogwyr integreiddio’r brentisiaeth yn eu busnes. Mae yna Fframweithiau adeiladu mewn meysydd fel Adeiladu, Peirianneg Sifil, Technegol a Phlymio a Gwresogi.

Sut bydd Prentisiaeth Fodern yn datblygu fy ngyrfa?

Mae llwyddo i gwblhau Prentisiaeth Fodern yn gam cyntaf gwych tuag at fyd gwaith. Byddwch chi wedi ennill profiad sylweddol yn eich sector o’r diwydiant, wedi ychwanegu cymhwyster uchel ei barch at eich CV ac wedi creu rhwydwaith o gysylltiadau proffesiynol defnyddiol. Gallwch chi benderfynu a ydych chi am symud ymlaen i brentisiaeth Raddedig, ac efallai y bydd swydd i chi yn y cwmni lle gwnaethoch chi gwblhau eich prentisiaeth. Neu gallech chi weld pa swyddi gwag sydd yna mewn mannau eraill yn eich sector a allai ddatblygu eich sgiliau ymhellach.

Yn ôl Skills Development Scotland, chwe mis ar ôl iddyn nhw gwblhau eu hyfforddiant, mae 92% o’r bobl sy’n dilyn prentisiaethau Modern yn yr Alban yn aros mewn gwaith ar ôl iddynt gymhwyso.

Sut mae gwneud cais am Brentisiaeth Fodern yn yr Alban?

Os ydych chi’n meddwl bod Prentisiaeth Fodern yn addas i chi, a’ch bod chi’n byw yn yr Alban, ewch i wefan Apprenticeships.scot i gael rhagor o fanylion, gofynion mynediad, astudiaethau achos ac i chwilio am swyddi gwag.

Dyluniwyd y wefan gan S8080