Facebook Pixle

Plymwr

Mae plymwr yn gyfrifol am unrhyw beth sy'n ymwneud â phibwaith ar safle adeiladu neu yng nghartrefi pobl.


Y Rôl

  • Gosod dŵr oer sylfaenol, dŵr poeth, glanweithdra (toiledau), casglwyr dŵr glaw, systemau gwres canolog a systemau dalennau plwm
  • Gosod offer llosgi tanwydd domestig gan ddefnyddio nwy, olew neu danwydd solet
  • Dylunio systemau
  • Cynllunio gweithgareddau gwaith 
  • Gwella cynhyrchion busnes
  • Goruchwylio pobl eraill

Cyflog

  • Gall plymwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 - £25,000
  • Gall plymwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 - £30,000
  • Gall uwch/meistr blymwyr ennill rhwng £30,000 - £60,000
  • Mae plymwyr hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau tâl eu hunain.

Bydd eich cyflog yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. 


Cymwysterau a Hyfforddiant

Er mwyn cael y siawns orau, mae angen o leiaf bedwar ar raddau 9 - 4 (A*-C) gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. 

Rhaid bod gennych gerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) neu ardystiad cyfatebol i weithio ar safle, rhaid i chi basio prawf iechyd a diogelwch er mwyn bod yn gymwys i gael lle ar y cynllun hwn a rhaid bod gennych gerdyn adnabod nwy cyn i chi allu dechrau gweithio.

Mae sawl plymwr yn dechrau ar ei yrfa adeiladu fel prentis. Mae prentisiaid yn astudio tuag at Ddiploma NVQ/SVQ Lefel 2 neu 3 a chânt eu haddysgu sut i gynnal a chadw a gosod cydrannau a systemau plymio amrywiol. Fel rhan o'r prentisiaethau adeiladu hyn, maent hefyd yn gweithio tuag at Sgiliau Gweithredol Lefel 2 (Saesneg, Mathemateg a TGCh ar Lefel 1) neu yng Nghymru, Sgiliau Hanfodol.

Camau Nesaf

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cewch wybod mwy

I gael gwybodaeth am y rolau yn yr Alban, ewch i wefan Datblygu Sgiliau’r Alban, My World of Work.

Gwnewch ein Cwis Gorau Erioed i gael gwybod pa rôl sy’n gywir i chi.


Dyluniwyd y wefan gan S8080