Facebook Pixle

Rheolwr Asedau

Mae rheolwr asedau yn gyfrifol am reoli a monitro'r amrywiaeth eang o asedau sy'n eiddo i gwmni, a chadw cofnod ohonynt. Yn y diwydiant adeiladu, bydd yr asedau hyn yn amrywio o gyfarpar swyddfa a cherbydau i beiriannau, offer a deunyddiau.

Cyflog cyfartalog*

£21000

-

£40000

Sut i ddod yn Rheolwr Asedau

Er bod rhai rheolwyr asedau yn cyflawni'r swydd hon trwy brofiad yn y diwydiant, bydd gyrfa mewn rheoli asedau heddiw fel rheol yn galw am radd neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc megis Adeiladu, neu bynciau cysylltiedig, perthnasol, megis Astudiaethau Busnes, Cyllid, Ystadegau neu Gyfrifyddu.

Mae llawer hefyd yn mynd ymlaen i astudio ymhellach fel rhan o radd Feistr, neu drwy ennill sgiliau ychwanegol trwy fentrau hyfforddi megis y Cynllun Hyfforddi Cymeradwy (ETS) a gefnogir gan y Sefydliad Rheoli Asedau (IAM).


Beth mae Rheolwr Asedau yn ei wneud?

 • Mae angen Rheolwyr Asedau wrth i gwmnïau adeiladu fuddsoddi llawer iawn o arian mewn cyfarpar - a berchnogir ac a brydlesir. 
 • Monitro deunyddiau, offer, cyfarpar a chyflenwadau
 • Sicrhau bod cofnodion yn gyfredol a chywir
 • Gweithio â systemau cyfrifiadurol i gynnal a dadansoddi taenlenni
 • Sicrhau bod asedau'n cael eu defnyddio mor effeithiol â phosib er mwyn gwneud y mwyaf o broffidioldeb
 • Cydgysylltu â chyflenwyr
 • Paratoi rhestr o'r holl asedau
 • Gweithredu rhaglenni cynnal a chadw sy'n sicrhau bod cyfarpar ac offer yn dal i weithio
 • Cael y pris gorau am asedau dros ben
 • Cydgysylltu â thimau cynnal a chadw i weithio â thechnolegau olrhain uwch seiliedig ar y rhyngrwyd a systemau soffistigedig ar gyfer rheoli asedau.
 • Byddai wythnos waith arferol yn cynnwys oriau gwaith swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond efallai y bydd adegau lle bydd angen i chi weithio'n hwyr, yn arbennig mewn rolau uwch.

Cymwysterau

Er bod rhai rheolwyr asedau yn cyflawni'r swydd hon trwy brofiad yn y diwydiant, bydd gyrfa mewn rheoli asedau heddiw fel rheol yn galw am radd neu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc megis Adeiladu, neu bynciau cysylltiedig, perthnasol, megis Astudiaethau Busnes, Cyllid, Ystadegau neu Gyfrifyddu.

Mae llawer hefyd yn mynd ymlaen i astudio ymhellach fel rhan o radd Feistr, neu drwy ennill sgiliau ychwanegol trwy fentrau hyfforddi megis y Cynllun Hyfforddi Cymeradwy (ETS) a gefnogir gan y Sefydliad Rheoli Asedau (IAM).


Cyflog

 • Gall rheolwyr asedau newydd eu hyfforddi ennill tua £19,000-£21,000
 • Gall rheolwyr asedau wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £38,000-£40,000
 • Gall rheolwyr asedau uwch, siartredig neu feistr ennill tua £40,000-£50,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr Asedau Mae rheolwr asedau yn gyfrifol am reoli a monitro'r amrywiaeth eang o asedau sy'...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfrifydd Mae gan bersonél cyfrifyddu a chyllid rôl hollbwysig i’w chwarae ymhob busnes, g...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080