Mae'r pwysau sy'n gysylltiedig â chael canlyniadau arholiadau yn gyfarwydd i bob un ohonom, ond ni waeth beth yw'r rhifau neu'r graddau, mae llwybrau bob amser i yrfa gyffrous yn y diwydiant adeiladu.

Edrychwn ar y camau nesaf i'w cymryd ar ôl diwrnod y canlyniadau.

Mae'r diwydiant adeiladu yn cynnig amrywiaeth anhygoel o rolau. Mae sawl llwybr i mewn iddo hefyd ac nid oes rhaid i chi ddechrau eich gyrfa ar amser penodol. Bydd pobl yn ymuno â'r diwydiant adeiladu ar gamau gwahanol yn eu bywydau – ar ôl TGAU neu Safon Uwch, ar ôl iddynt raddio neu hyd yn oed yn hwyrach. Bydd y llwybr a ddilynwch yn dibynnu ar ble rydych chi arni.

Gwybod pa rôl yr hoffech ei chael

Cyn i chi ddechrau meddwl am y camau nesaf, mae angen i chi benderfynu pa rolau adeiladu yn union sydd o ddiddordeb i chi – ac mae cannoedd i ddewis o'u plith. I gael gwybod pa rôl allai fod yn iawn i chi, edrychwch ar borwr gyrfaoedd Am Adeiladu 

Pan fyddwch yn gwybod beth rydych am ei wneud, gallwch ddechrau cynllunio eich taith.

Ar ôl TGAU

Mae sawl opsiwn ôl-TGAU ar gael i bobl sydd â diddordeb mewn adeiladu.

Mae symud ymlaen i Safon Uwch yn un opsiwn. Os ydych yn gwybod pa faes adeiladu rydych am weithio ynddo, dylech ystyried pa bynciau fydd o ddefnydd i chi yn eich dewis yrfa cyn i chi wneud eich dewisiadau. 

Yn lle Safon Uwch, gallwch gyfuno rhywbeth academaidd â rhywbeth ymarferol. Mae cymwysterau galwedigaethol megis BTEC, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) a Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) yn gymysgedd gwych o brofiad ymarferol a theori.

Os ydych am weithio mewn rôl benodol iawn, efallai y bydd angen i chi ennill cymhwyster galwedigaethol neu radd benodol. Rhagor o wybodaeth am ddewis y cwrs cywir

Opsiwn arall yw dechrau dysgu mewn swydd drwy gyflawni prentisiaeth. Bydd hyn fel arfer yn rhoi'r cyfle i chi ennill cymwysterau galwedigaethol a chewch eich talu wrth i chi ddysgu. Pan fyddwch yn gwybod pa rôl sydd o ddiddordeb i chi, gallwch weld beth sydd ar gael yn eich ardal.

Mae hyfforddeiaethau ar gael hefyd. Mae'r rhain yn fyrrach na phrentisiaethau ac yn cyfuno hyfforddiant mewn swydd â chymorth gyda mathemateg a Saesneg i ddatblygu eich sgiliau.

Rhagor o wybodaeth am brentisiaethau a hyfforddeiaethau 

Ar ôl Safon Uwch

Os ydych yn ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu, efallai yr hoffech ystyried symud ymlaen i ennill cymhwyster galwedigaethol ar ôl Safon Uwch. Gallwch astudio ar gyfer cymwysterau HNC a HND yn llawn amser yn y brifysgol, neu gallwch astudio ar eu cyfer fel rhan o brentisiaeth.

Mae angen gradd prifysgol arnoch i ddechrau rhai gyrfaoedd adeiladu, megis peiriannydd sifil neu syrfëwr meintiau. Yn debyg i Safon Uwch, dylech gadw eich dewis yrfa mewn golwg wrth ddewis pwnc eich gradd.

Ar ôl graddio

Bydd pwnc eich gradd yn penderfynu p'un a allwch ei defnyddio i ddechrau gyrfa adeiladu. Er enghraifft, byddai angen i'r rhai sy'n dymuno dechrau gyrfa ym maes marchnata, datblygu busnes neu TG o fewn y diwydiant adeiladu feddu ar ddealltwriaeth o'r meysydd penodol hyn.

Os hoffech ddechrau gyrfa mewn maes adeiladu nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd, efallai y bydd angen i chi ddilyn cwrs cyfnewid. Mae sawl prifysgol yn cynnig y rhain, a bydd y lleoliad astudio yn dibynnu ar y rôl sydd o ddiddordeb i chi.

Gallwch chwilio am gyrsiau ôl-radd ar wefan Prospects 

Rhagor o wybodaeth am sut i ddechrau arni yn y diwydiant adeiladu