Rwyf wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu ers 2009 ac ymunais â'r diwydiant ar ôl gwneud ymarfer Mapio Proses, lle mae angen pennu ble i ddechrau, i ble y byddwch yn mynd, a'r holl dasgau yn y canol.

Gweithio mewn swyddfa rwy'n ei wneud, ac mae'r rôl ychydig yn dechnegol ond mae'n ymwneud â thrin a thrafod dogfennau yn bennaf. Er enghraifft, os bydd angen ffurflen asesiad risg ar safle ar gyfer rhywbeth sy'n gysylltiedig ag iechyd a diogelwch, fy ngwaith i yw sicrhau mai'r fersiwn ddiweddaraf sy'n cael ei darparu.

Cyn hynny, roeddwn yn gweithio yn y GIG a'r Gwasanaethau Ariannol, felly mae'r diwydiant adeiladu yn eithaf gwahanol. Mae pob diwrnod yn cynnig rhywbeth newydd neu heriol i'w wneud.

Rwy'n cwrdd â phob math o bobl, o'r Gweithwyr Safle a Chydgysylltwyr traddodiadol sy'n gweithio ar lawr gwlad, i Reolwyr Safle, Rheolwyr Prosiect, Datblygwyr Busnes, Marchnatwyr, Gweithwyr TG, Hyfforddwyr, Cynghorwyr Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd, Amcangyfrifwyr, Syrfewyr Meintiau a Chyfarwyddwyr Cwmnïau.

Ceir llu o rolau annhraddodiadol yn y diwydiant adeiladu sy'n helpu staff safle i wneud yr hyn y maent yn dda am ei wneud.

Denu Talent Ifanc

Mae gan y diwydiant weithlu profiadol, ond mae'n bwysig ein bod yn rheoli'r dalent sy'n datblygu i allu camu i'r adwy fel y bo angen. Ond er mwyn cael y dalent honno, mae'n rhaid i ni ennyn cyffro am ymuno â'r diwydiant.

Mae ‘Step up into Construction’ yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu, neu bobl a allai fod wedi gadael y diwydiant ac sy'n awyddus i ddychwelyd.

Es i a'm cydweithwraig, Amanda (Davidson), i Goleg Caerefrog i wneud y Gweithgaredd Tetrahedron sydd ar gael o Adnoddau Am Adeiladu. Rydych yn defnyddio gwiail a bandiau rwber i adeiladu pyramidiau tairochrog, a'u cysylltu â'i gilydd i greu strwythur hyd at 4 metr o hyd a 4 metr o led.

Mae'n wych oherwydd yn hytrach na tharo'r post i'r pared glywed, mae pawb yn cymryd rhan. Gall y dasg gwmpasu llawer o agweddau ar adeiladu. Nid y gwaith adeiladu ei hun yw'r unig beth pwysig, yn union fel yn y diwydiant adeiladu. Mae'n cynnwys amcangyfrif, mesur meintiau, rheoli ansawdd, rheoli rhaglen ac Iechyd a Diogelwch.

Terrys factory exterior

Hefyd, aethom â'r un myfyrwyr i weld prosiect treftadaeth rydym yn Brif Gontractwr ar ei gyfer, sef hen Swyddfeydd Ffatri Terry's Chocolate yng Nghaerefrog. Mae'n adeilad Rhestredig Gradd II sydd wedi bod ar gau ers blynyddoedd. Mae'n rhaid bod yn hynod o ofalus wrth wneud y rhan fwyaf o'r gwaith y tu mewn i'r adeilad, a chydymffurfio â safonau treftadaeth.

Mae angen ailwampio tua 300 o ffenestri codi, sy'n golygu tynnu ac adnewyddu miloedd o gwarelau a chasmentau er mwyn iddynt gyrraedd safonau modern. 

Yr hyn sy'n wych am waith treftadaeth yw, pan fydd rhannau'n cael eu rhoi yn ôl yn eu lle, gallent aros yno am 100 mlynedd arall neu fwy. Gwnaeth hynny wir ysbrydoli'r myfyrwyr. Pwy na fyddai am allu rhannu hynny â'u hwyrion a'u hwyresau? “Welwch chi'r ffenestri hynny? Fi wnaeth y gwaith hwnnw!”

Prentisiaethau

Mewn ysgolion ar hyn o bryd, mae'n ymddangos bod myfyrwyr yn cael eu hannog i fynd i'r chweched dosbarth, ennill cymwysterau Safon Uwch a mynd i'r Brifysgol. Mae hynny'n iawn i rai, ond nid dyna'r llwybr cywir i bawb. Gall Prentisiaethau roi hwb gwirioneddol iddynt.

Mae gennym Brentisiaid Gwaith Asiedydd a Phrentis Amcangyfrif yn Simpson (York) Limited, am ei bod yn bwysig dros ben meithrin yr haen nesaf o dalent. Mae'n llwybr defnyddiol sy'n ein galluogi i ffurfio ein pobl ein hunain yn ein ffyrdd ein hunain, er mwyn sicrhau eu bod wir yn deall sut mae'r busnes yn gweithio.

Drwy ddilyn llwybr prentisiaeth, gall unigolion hefyd symud ymlaen i ddilyn cwrs HND/HNC neu hyd yn oed gwrs gradd os ydynt yn dymuno gwneud hynny – mae hwn yn llwybr mwy sefydlog i rai pobl am ei fod yn fwy graddol. O safbwynt y cwmni, gall weld budd y dysgu tra mae'r unigolyn hefyd yn ychwanegu at elw'r busnes. Bydd pawb ar eu hennill – bydd y cwmni'n cael gweithiwr a bydd yr unigolyn yn cael hyfforddiant.

Gall pawb yn y diwydiant helpu i hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu. Amanda sydd wrth y llyw yn hyn o beth, gan fynd allan i'r gymuned leol a chynnal digwyddiadau mewn Colegau, Canolfannau Gwaith, Ysgolion Uwchradd a hyd yn oed Ysgolion Cynradd, a'r cyfan yn ychwanegol at ei swydd arferol yn yr adran Adnoddau Dynol!

Pan fyddwn yn gweithio gydag Ysgolion Cynradd, byddwn wrth ein bodd yn ymgysylltu â'r plant, gan siarad yn bennaf am fod yn ddiogel o gwmpas safleoedd adeiladu, ond ni fyddwn byth yn colli cyfle i roi gwybod iddynt am y posibiliadau o ran gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu.

Mae'n wych bod cwmni fel ein cwmni ni yn mynd i ysgolion a cholegau ac yn gweld brwdfrydedd pobl ifanc yn cael ei danio ac yn dangos iddynt pa mor fawr yw'r diwydiant hwn ac y gallai fod rôl sy'n addas i'r rhan fwyaf o bobl, ar bob lefel. Mae llwyddo i wneud hyn yn rhoi teimlad braf i ni am ein bod yn rhoi rhywun ar y trywydd cywir neu hyd yn oed yn newid bywyd rhywun.