David Oloke, a chartered civil engineer, construction manager and academic.

Ar gyfer Mis Hanes Pobl Ddu, buom yn siarad â David Oloke, peiriannydd sifil siartredig, rheolwr adeiladu ac academydd.

Wedi’i eni yn Nigeria, mae David wedi dod yn ffigwr uchel ei barch yn y byd peirianneg sifil. Mae wedi bod yn ymwneud ag addysgu ac ymchwil ers dros 20 mlynedd, ac yn ei swydd fel Pennaeth Addysg Dechnegol a Phrentisiaethau ym Mhrifysgol Brighton, mae gan David fewnwelediad gwirioneddol i bwysigrwydd prentisiaethau ym maes adeiladu. Mae hefyd yn arwain Canolfan Allgymorth Lifegate, elusen ffydd sy’n darparu amrywiaeth o brosiectau cymunedol.

Dywedodd David wrthym am ei yrfa yn y diwydiant adeiladu.

 

A allwch chi ddweud wrthym am eich cefndir a sut y gwnaethoch chi ddod i ymwneud â'r diwydiant adeiladu yn y lle cyntaf?

David: “Rwy’n beiriannydd sifil siartredig ac yn rheolwr adeiladu ac yn Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil a’r Sefydliad Adeiladu Siartredig. Rwyf hefyd wedi bod yn academydd mewn rolau amrywiol dros yr ugain mlynedd diwethaf yn addysgu, ymchwilio a chynnal gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth ym meysydd peirianneg a’r amgylchedd adeiledig ehangach. Cefais fy nenu at y diwydiant adeiladu pan oeddwn yn iau o lawer, oherwydd fy niddordeb mewn dylunio a’r gweithredu o strwythurau o wahanol fathau.”

 

Allwch chi rannu rhai enghreifftiau o brosiectau neu fentrau lle rydych chi wedi chwarae rhan arwyddocaol neu wedi cael effaith gadarnhaol ar eich tîm neu gwmni?

David: “Ar ddechrau fy ngyrfa, tua thri degawd yn ôl yn fy ngwlad enedigol, Nigeria, roeddwn yn rhan o’r tîm a roddodd seilwaith Prosiectau Cyflenwi Dŵr Zobe a Sabke ar waith yng ngogledd Nigeria. Roedd y ddau brosiect yn werth dros £150m. Roeddwn hefyd yn arwain nifer o brosiectau Adferiad Dŵr Cenedlaethol a noddwyd gan Fanc y Byd ar y pryd.

Ers i mi gyrraedd y DU, rwyf wedi cael y cyfle i ymwneud â dylunio a gweithredu prosiectau mewn amrywiaeth eang o adeiladau (yn bennaf cynlluniau addasu, adnewyddu ac adfywio safleoedd). Mae’r rhain yn cynnwys pencadlys Asiantaeth Cenhadaeth y Byd yn Dartford, Canolfan Adeiladu ac Efelychu HDTI ym Mhrifysgol Coventry, Winners Chapel International yn Birmingham, a sawl datblygiad preswyl yn Birmingham a ledled y wlad.

Ar yr ochr academaidd, rwyf wedi goruchwylio myfyrwyr PhD ac wedi cyfrannu at ddylunio’r Brentisiaeth Gradd Syrfeio Rheoli Adeiladu gyntaf a, thrwy weithio â Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol a Sefydliad y Peirianwyr Dymchwel, y rhaglen MSc Rheoli Dymchwel.”

 

Yn eich barn chi, beth yw manteision cael gweithlu amrywiol yn y diwydiant adeiladu?

David: “Mae gweithlu amrywiol yn y diwydiant adeiladu yn fuddiol iawn gan ei fod yn hwyluso arloesedd a rhyngweithiadau trawsddiwylliannol y mae mawr eu hangen. Fel diwydiant sy’n parhau i chwilio am ffyrdd o wella’r DPA allweddol o Amser, Cost, Adnoddau, Iechyd a Diogelwch, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, mae amrywiaeth yn parhau i chwarae rhan allweddol. Mae diwylliannau a gwerthoedd amrywiol yn cael eu cyflwyno’n gyson mewn trafodaethau prosiect er budd y timau prosiect. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn yn y byd academaidd a diwydiant.”

 

Ydych chi wedi gweld unrhyw newidiadau neu welliannau cadarnhaol yn y diwydiant o ran amrywiaeth a chynhwysiant yn ystod eich gyrfa? 

David: “Do, ond gellir gwneud mwy. Mae’r 20 mlynedd diwethaf yn y DU wedi gweld llawer o faterion yn effeithio ar fudo, megis ehangu’r UE i’r Dwyrain, Brexit ac yn fwy diweddar diwygiadau ynghylch prinder sgiliau. Er bod y diwydiant wedi sicrhau bod yn rhaid i randdeiliaid mawr gadw at Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, gellir gwneud mwy o hyd i helpu i sicrhau bod pobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill yn cael cyfleoedd i godi ar yr ysgol yrfaol yn unol â’u gwir botensial.”

 

Sut gall cwmnïau a sefydliadau adeiladu ddenu a chadw talent o gefndiroedd ethnig amrywiol yn well? 

David: “Rhaid i’r diwydiant barhau i ymdrechu am ragoriaeth a hefyd annog timau Cyngor, Gwybodaeth ac Arweiniad Gyrfaoedd mewn ysgolion a cholegau i wneud mwy i hysbysu darpar ymgeiswyr o’r grwpiau hyn am y cyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant. Dylai cwmnïau a sefydliadau hefyd sefydlu cynlluniau sy’n galluogi cyfleoedd lleoliad i bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol.”

Wedi eich ysbrydoli? Rhannwch eich straeon am weithwyr adeiladu proffesiynol dylanwadol heddiw.

Os ydych chi eisiau tynnu sylw at rywun ym maes adeiladu sydd wedi eich ysbrydoli, neu i rannu eich profiad o amrywiaeth a chynhwysiant yn y diwydiant, cysylltwch ag Am Adeiladu.