Facebook Pixel

Peiriannydd gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC)

Gosodwr systemau oeri ac aerdymheru, Peiriannydd Aerdymheru

Mae peirianwyr gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC) yn gosod ac yn gwasanaethu systemau ansawdd aer a thymheredd mewn cartrefi, busnesau a cherbydau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

48-50

Sut i fod yn beiriannydd gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC)

Mae sawl llwybr i fod yn beiriannydd gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC). Gallech chi gwblhau cwrs coleg, neu brentisiaeth. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn beiriannydd HVAC i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Mae amrywiaeth o gyrsiau coleg y gallech eu dilyn i’ch helpu ar eich taith i fod yn beiriannydd HVAC, fel: 

 • Tystysgrif Lefel 1 mewn Systemau Oeri ac Aerdymheru 
 • Diploma Lefel 2 mewn Mynediad at Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu 
 • Diploma Lefel 2 mewn Gosod a Chynnal Systemau Oeri 
 • Diploma City & Guilds Lefel 2 a 3 mewn Gosod Cyfarpar Trydanol 
 • Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Plymio a Gwresogi Domestig 
 • Diploma Lefel 3 mewn Systemau Oeri, Aerdymheru a Phympiau Gwres. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 1) 
 • 2 - 4 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2) 
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3). 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi hyfforddi i fod yn beiriannydd HVAC drwy gwblhau prentisiaeth ganolraddol neu uwch mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu neu beirianneg oeri, aerdymheru a phympiau gwres. Neu, gallech chi gofrestru ar brentisiaeth ganolradd mewn gosodiadau plymio neu drydanol.  

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 4 TGAU, fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol (prentisiaeth ganolradd) 
 • 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (prentisiaeth lefel uwch) 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.  

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) gan gynnwys Saesneg a mathemateg, a sgiliau ymarferol da, gallech wneud cais am swydd fel mêt, hyfforddai neu gynorthwyydd trydanwr neu blymiwr. Gallech chi wedyn gael rhagor o hyfforddiant i ddatblygu eich sgiliau neu arbenigo mewn gwresogi, awyru ac aerdymheru.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd HVAC. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd HVAC:  

 • Dealltwriaeth o adeiladu 
 • Gallu defnyddio offer a pheiriannau 
 • Sylw ardderchog i fanylion 
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol 
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun 

Beth mae peiriannydd gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC) yn ei wneud?

Fel peiriannydd gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC), byddwch yn sicrhau bod systemau awyru a thymheredd yn gweithio’n effeithlon ac yn ddiogel. 

Mae swydd peiriannydd HVAC yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Arolygu safleoedd cyn gosod systemau gwresogi, awyru neu aerdymheru 
 • Cynllunio’r gwaith o osod pibellau, dwythellau a phaneli rheoli 
 • Gosod cydrannau HVAC 
 • Cynnal gwiriadau ansawdd i sicrhau bod systemau’n gweithio’n effeithlon ac yn ddiogel 
 • Gwneud gwaith cynnal a chadw ar systemau HVAC 
 • Canfod a thrwsio namau
 • Helpu cwsmeriaid i ddefnyddio llai o ynni

Faint allech chi ei ennill fel peiriannydd gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC)?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd HVAC yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall peirianwyr HVAC sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £20,000 
 • Gall peirianwyr HVAC ennill hyd at £35,000 
 • Peirianwyr HVAC hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer peirianwyr HVAC:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd HVAC, gallech chi naill ai weithio i fusnes sefydledig, neu sefydlu eich hun fel gosodwr neu ymgynghorydd hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080