Facebook Pixel

Peiriannydd gwasanaethau adeiladu

Mae peirianwyr gwasanaethau adeiladu yn gosod, yn cynnal a chadw ac, yn aml, yn dylunio'r systemau sy'n gwneud adeiladau'n ddiogel, yn gyfleus ac yn gyfforddus.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

39 - 41

Sut i ddod yn Peiriannydd gwasanaethau adeiladu

Y llwybr mwyaf uniongyrchol i'r gwaith hwn yw gradd anrhydedd tair blynedd berthnasol mewn un o'r canlynol:

 • Peirianneg gwasanaethau adeiladu
 • Peirianneg amgylchedd adeiladu
 • Peirianneg trydanol neu electronig
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Ffiseg a ffiseg gymhwysol
 • Mathemateg

I fynd ar gwrs gradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf dwy Lefel A neu Higher, mewn pynciau'n ymwneud â mathemateg a gwyddoniaeth os bosibl. Efallai y bydd cymwysterau perthnasol eraill yn cael eu derbyn, naill ai ar eu hunain neu ar y cyd â lefelau A. Mae'r rhain yn cynnwys lefelau UG, BTEC Cenedlaethol a chymwysterau Cenedlaethol Uwch BTEC, Bagloriaeth Uwch Cymru, y Fagloriaeth Ryngwladol neu radd sylfaen.

Wedyn gallwch wneud cais am statws siartredig i Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) neu sefydliad peirianneg adeiladu arall a drwyddedir gan y Cyngor Peirianneg.

Corfforedig

Er mwyn dod yn beiriannydd gwasanaethau adeiladu corfforedig, mae'n rhaid bod gennych brofiad sylweddol a'ch bod wedi treulio sawl blwyddyn fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu ar lefel uwch, ac fel rheol


Beth mae peiriannydd gwasanaethau adeiladu yn ei wneud?

 • Cynllunio, dylunio, monitro ac archwilio systemau 
 • Cynghori cleientiaid a phenseiri ar faterion sy'n ymwneud â gwasanaethau adeiladu
 • Negodi a datblygu contractau prosiect a chytuno ar y rhain gyda chleientiaid
 • Gwneud penderfyniadau cylch oes ynghylch offer systemau presennol a lleoli offer newydd yn briodol
 • Dylunio systemau â chymorth meddalwedd dylunio a gynorthwyir gan gyfrifiadur
 • Rheoli a rhagweld gwariant, gan ddefnyddio technegau costio cylch oes gyfan, a sicrhau bod y gwaith yn cael ei gadw at y gyllideb
 • Dylunio cyfarpar safle-benodol yn ôl yr angen
 • Comisiynu, trefnu ac asesu gwaith contractwyr
 • Arolygu a goruchwylio gosod systemau adeiladu a phennu gweithdrefnau cynnal a gweithredu
 • Monitro systemau a phrosesau adeiladu
 • Sicrhau bod dyluniad a chynnal a chadw systemau adeiladu'n diwallu gofynion deddfwriaethol ac iechyd a diogelwch
 • Cwrdd â gweithgynhyrchwyr cynhyrchion adeiladu i ddysgu am y cynhyrchion diweddaraf
 • Asesu cylch oes adeiladau a'u gwasanaethau cydrannol i leihau'r adnoddau a ddefnyddir a'r effaith ar yr amgylchedd yn ystod llunio, adeiladu, gweithredu a datgymalu. 
 • Mae peirianwyr gwasanaethau adeiladu corfforedig yn rheoli pob agwedd ar ddylunio, gosod a chynnal a chadw'r gwasanaethau mewn adeiladau newydd a phresennol.

Cyflog

 • Gall peirianwyr gwasanaethau adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £24,000 £27,000
 • Gall peirianwyr gwasanaethau adeiladu hyfforddedig â phrofiad ennill tua £27,000 £35,000
 • Gall peirianwyr gwasanaethau adeiladu uwch, siartredig neu feistr ennill tua £35,000-£50,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa hefyd yn gwella â statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd gwasanaethau adeiladu Mae peirianwyr gwasanaethau adeiladu yn gosod ac yn cynnal a chadw (ac weithiau'...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080