Facebook Pixel

Peiriannydd gwasanaethau adeiladu

Mae peirianwyr gwasanaethau adeiladu’n gosod, yn cynnal a chadw ac, yn aml, yn dylunio’r systemau sy’n gwneud adeiladau’n ddiogel, yn gyfleus ac yn gyfforddus. Fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu, gallech fod yn gosod neu’n gwasanaethu cyfarpar mewn adeiladau megis swyddfeydd, ysbytai neu ganolfannau siopa.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

39 - 41

Sut i ddod yn peiriannydd gwasanaethau adeiladu

I ddod yn beiriannydd gwasanaethau adeiladu, mae sawl llwybr ar gael sy’n cynnwys gwneud cwrs yn y brifysgol neu’r coleg, gwneud prentisiaeth neu wneud hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech ddod yn beiriannydd gwasanaethau adeiladu drwy wneud gradd sydd wedi’i hachredu gan Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu. Mae pynciau perthnasol yn cynnwys: 

 Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu 

 • Peirianneg Bensaernïol 
 • Peirianneg Fecanyddol a Gwasanaethau Adeiladu 
 • Peirianneg Drydanol 
 • Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig 
 • Adeiladu Cynaliadwy  

I wneud gradd, bydd angen y canlynol arnoch fel arfer: 

 • 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 
 • 2 i 3 Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg 

Gallech wneud cwrs yn eich coleg lleol, a fyddai’n eich galluogi i ymuno â chwmni fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu dan hyfforddiant. Mae cyrsiau o’r fath yn cynnwys: 

 • Lefel T mewn Dylunio, Syrfeo a Chynllunio 
 • Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Gwasanaethau Adeiladu neu Beirianneg Fecanyddol a Thrydanol. 

Gall fod angen y canlynol arnoch: 

 • 4 neu 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol (ar gyfer Lefel T) 
 • 1 neu 2 Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol (ar gyfer Diploma Cenedlaethol Uwch) 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Canllaw i Lefelau T 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech wneud prentisiaeth uwch i ddod yn dechnegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu neu’n beiriannydd systemau rheoli ynni adeiladau. Gallech hefyd wneud gradd-brentisiaeth i ddod yn beiriannydd dylunio gwasanaethau adeiladu. 

I wneud prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth, bydd angen 4 neu 5 TGAU arnoch gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i waith fel technegydd peirianneg gwasanaethau adeiladu ac astudio ar gyfer cymwysterau yn y gwaith neu’n rhan amser gyda darparwr hyfforddiant i ddod yn beiriannydd gwasanaethau adeiladu. 

Efallai y byddwch yn gallu gwneud cais yn uniongyrchol am swydd fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu os oes gennych rywfaint o brofiad peirianneg. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad peirianneg perthnasol mewn diwydiannau eraill yn fawr. Byddai profiad peirianneg drydanol, mecanyddol, amgylcheddol, acwstig neu bŵer yn cael ei barchu’n fawr.   

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV.  

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith  

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu’n cynnwys:  

 • Gwybodaeth am wyddor peirianneg a thechnoleg peirianneg 
 • Gwybodaeth am fathemateg 
 • Sgiliau meddwl dadansoddol 
 • Sylw da i fanylion 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar 
 • Gwybodaeth am adeiladu a’r diwydiant adeiladu 
 • Y gallu i gymryd y cam cyntaf 

Beth mae peiriannydd gwasanaethau adeiladu yn ei wneud?

Fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, dylunio, monitro ac arolygu systemau mewn adeiladau megis swyddfeydd, cartrefi ac ysbytai. Gallwch fod yn treulio amser mewn swyddfa neu ar safle adeiladu.  

Mae dyletswyddau peiriannydd gwasanaethau adeiladu fel a ganlyn:  

 • Cynllunio, dylunio, monitro ac arolygu systemau  
 • Rhoi cyngor i gleientiaid a phenseiri ar faterion sy’n ymwneud â gwasanaethau adeiladu 
 • Trafod a datblygu contractau prosiectau a chytuno ar y rhain gyda’r cleientiaid 
 • Gwneud penderfyniadau ynghylch cylch oes cyfarpar systemau presennol a lleoliad priodol cyfarpar newydd 
 • Dylunio systemau drwy ddefnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur 
 • Rheoli a rhagweld gwariant a sicrhau’ch bod yn cadw at y gyllideb 
 • Dylunio cyfarpar sy’n benodol i’r safle yn ôl yr angen 
 • Comisiynu, trefnu ac asesu gwaith contractwyr 
 • Goruchwylio a chadw golwg ar y gwaith o osod systemau a nodi trefniadau cynnal a chadw a gweithredu 
 • Monitro systemau a phrosesau 
 • Sicrhau bod y gwaith o ddylunio a chynnal a chadw systemau’n bodloni gofynion deddfwriaethol a gofynion iechyd a diogelwch 
 • Cwrdd â gweithgynhyrchwyr cynhyrchion adeiladu er mwyn cael gwybod am y cynhyrchion diweddaraf 
 • Asesu cylch oes adeiladau a’u gwahanol wasanaethau er mwyn lleihau faint o adnoddau sy’n cael eu defnyddio a'r effaith ar yr amgylchedd  

Faint y gallech ei ennill fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu?

Mae'r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall peirianwyr gwasanaethau adeiladu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £24,000 a £27,000 y flwyddyn. 
 • Gall peirianwyr gwasanaethau adeiladu hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £27,000 a £35,000 y flwyddyn. 
 • Gall uwch-beirianwyr gwasanaethau adeiladu ennill rhwng £35,000 a £50,000* y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Peiriannydd Gwasanaethau Adeiladu sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel peiriannydd gwasanaethau adeiladu, gallech gael profiad a symud ymlaen i rolau uwch-reolydd prosiect, mesurydd meintiau neu ddylunydd peirianyddol. Gallech hefyd weithio fel ymgynghorydd.  

Pan fyddwch wedi cymhwyso’n llawn, gallech wneud cais am statws siartredig i Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu neu sefydliad peirianneg arall sydd wedi’i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg. Byddai hyn yn gwella’ch rhagolygon o gael gwaith a’ch helpu i gamu ymlaen yn eich gyrfa. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd gwasanaethau adeiladu Mae peirianwyr gwasanaethau adeiladu yn gosod ac yn cynnal a chadw (ac weithiau'...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080