Facebook Pixel

Peiriannydd systemau rheilffordd

Peiriannydd rheilffordd

Mae peiriannydd systemau rheilffordd yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd peirianneg dechnegol ar brosiectau a systemau rheilffordd fel pŵer tyniant, rheolyddion signalau trenau a thraffig, casglu tocynnau, cerbydau rheilffyrdd a mwy.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn beiriannydd systemau rheilffordd

Mae sawl ffordd o ddod yn beiriannydd systemau rheilffordd. Gallech gwblhau gradd prifysgol neu gwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Yn y rhan fwyaf o achosion, er mwyn dod yn beiriannydd systemau rheilffordd, bydd angen gradd arnoch. Mewn rhai achosion, bydd gofyn i chi hefyd feddu ar radd ôl-raddedig mewn peirianneg, neu fod wedi ennill statws siartredig gyda chorff peirianneg perthnasol. Dyma rai pynciau a argymhellir:

 • Peirianneg sifil
 • Peirianneg electronig a thrydanol,
 • Peirianneg fecanyddol.

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 3 lefel A (gan gynnwys mathemateg a ffiseg), neu gyfwerth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

I ddechrau ar eich taith i fod yn beiriannydd systemau rheilffordd, gallech gofrestru ar gwrs coleg perthnasol fel:

 • Diploma Lefel 2 mewn Cymhwysedd Gweithredwyr Peirianneg Rheilffyrdd
 • Diploma Lefel 3 mewn Technegwyr Peirianneg Rheilffyrdd
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) Lefel 5 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3)
 • 1 - 2 lefel A, neu gyfwerth (HNC neu HND).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau gradd-brentisiaeth mewn peirianneg sifil i ddod yn beiriannydd systemau rheilffordd.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth) ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol
 • 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad mewn rôl debyg, fel peirianneg sifil, neu eich bod chi wedi gweithio fel technegydd systemau rheilffordd, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel peiriannydd systemau rheilffordd. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i beiriannydd systemau rheilffordd mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd systemau rheilffordd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd systemau rheilffordd: 

 • Gwybodaeth am ddulliau, costau a manteision trafnidiaeth
 • Sylw ardderchog i fanylion
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Gallu gweithredu a rheoli offer
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm
 • Sgiliau arsylwi a chofnodi.

Beth mae peiriannydd systemau rheilffordd yn ei wneud?

Fel peiriannydd systemau rheilffordd, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth dechnegol am brosiectau peirianneg rheilffyrdd ar gyfer amrywiaeth o systemau gwahanol. 

Gall swydd peiriannydd systemau rheilffordd gynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Goruchwylio gwaith dylunio a modelu peirianneg rheilffyrdd
 • Darparu cyngor arbenigol ar broblemau neu namau technegol ar y rheilffyrdd
 • Defnyddio meddalwedd cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur
 • Paratoi a chyflwyno adroddiadau, astudiaethau a modelau i gefnogi penderfyniadau busnes
 • Gwneud cyfrifiadau
 • Cynnig arweiniad peirianyddol i aelodau eraill y tîm
 • Sicrhau diogelwch a chydymffurfiad cyfreithiol yr holl waith peirianyddol
 • Gweithio gyda pheirianwyr a dylunwyr eraill i benderfynu ar atebion i faterion sy’n ymwneud â systemau.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel peiriannydd systemau rheilffordd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd systemau rheilffordd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall peirianwyr systemau rheilffordd sydd newydd eu hyfforddi ennill £25,000 - £35,000
 • Gall peirianwyr systemau rheilffordd gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £45,000
 • Gall uwch beirianwyr systemau rheilffordd ennill £45,000 - £70,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer peirianwyr systemau rheilffordd: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd systemau rheilffordd, gallech symud ymlaen i fod yn rheolwr peirianneg rheilffyrdd neu’n uwch-reolwr. Neu gallech drosglwyddo eich sgiliau i rôl debyg fel peirianneg strwythurol neu beirianneg sifil. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd systemau rheilffordd Darparu gwybodaeth ac arbenigedd technegol a dylunio peirianneg mewn prosiectau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd systemau rheilffordd Darparu gwybodaeth ac arbenigedd technegol a dylunio peirianneg mewn prosiectau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080