Facebook Pixel

Peiriannydd systemau rheilffordd

A elwir hefyd yn -

Peiriannydd rheilffordd

Mae peiriannydd systemau rheilffordd yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd peirianneg dechnegol ar brosiectau a systemau rheilffordd fel pŵer tyniant, rheolyddion signalau trenau a thraffig, casglu tocynnau, cerbydau rheilffyrdd a mwy.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn beiriannydd systemau rheilffordd

Mae sawl ffordd o ddod yn beiriannydd systemau rheilffordd. Gallech gwblhau gradd prifysgol neu gwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Yn y rhan fwyaf o achosion, er mwyn dod yn beiriannydd systemau rheilffordd, bydd angen gradd arnoch. Mewn rhai achosion, bydd gofyn i chi hefyd feddu ar radd ôl-raddedig mewn peirianneg, neu fod wedi ennill statws siartredig gyda chorff peirianneg perthnasol. Dyma rai pynciau a argymhellir:

 • Peirianneg sifil
 • Peirianneg electronig a thrydanol,
 • Peirianneg fecanyddol.

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch:

Coleg/darparwyr hyfforddiant

I ddechrau ar eich taith i fod yn beiriannydd systemau rheilffordd, gallech gofrestru ar gwrs coleg perthnasol fel:

 • Diploma Lefel 2 mewn Cymhwysedd Gweithredwyr Peirianneg Rheilffyrdd
 • Diploma Lefel 3 mewn Technegwyr Peirianneg Rheilffyrdd
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) Lefel 5 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch: 

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau gradd-brentisiaeth mewn peirianneg sifil i ddod yn beiriannydd systemau rheilffordd.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth) ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol
 • 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych brofiad mewn rôl debyg, fel peirianneg sifil, neu eich bod chi wedi gweithio fel technegydd systemau rheilffordd, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel peiriannydd systemau rheilffordd. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i beiriannydd systemau rheilffordd mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd systemau rheilffordd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd systemau rheilffordd: 

 • Gwybodaeth am ddulliau, costau a manteision trafnidiaeth
 • Sylw ardderchog i fanylion
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Gallu gweithredu a rheoli offer
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm
 • Sgiliau arsylwi a chofnodi.

Beth mae peiriannydd systemau rheilffordd yn ei wneud?

Fel peiriannydd systemau rheilffordd, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth dechnegol am brosiectau peirianneg rheilffyrdd ar gyfer amrywiaeth o systemau gwahanol. 

Gall swydd peiriannydd systemau rheilffordd gynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Goruchwylio gwaith dylunio a modelu peirianneg rheilffyrdd
 • Darparu cyngor arbenigol ar broblemau neu namau technegol ar y rheilffyrdd
 • Defnyddio meddalwedd cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur
 • Paratoi a chyflwyno adroddiadau, astudiaethau a modelau i gefnogi penderfyniadau busnes
 • Gwneud cyfrifiadau
 • Cynnig arweiniad peirianyddol i aelodau eraill y tîm
 • Sicrhau diogelwch a chydymffurfiad cyfreithiol yr holl waith peirianyddol
 • Gweithio gyda pheirianwyr a dylunwyr eraill i benderfynu ar atebion i faterion sy’n ymwneud â systemau.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel peiriannydd systemau rheilffordd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd systemau rheilffordd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall peirianwyr systemau rheilffordd sydd newydd eu hyfforddi ennill £25,000 - £35,000
 • Gall peirianwyr systemau rheilffordd gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £45,000
 • Gall uwch beirianwyr systemau rheilffordd ennill £45,000 - £70,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer peirianwyr systemau rheilffordd: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd systemau rheilffordd, gallech symud ymlaen i fod yn rheolwr peirianneg rheilffyrdd neu’n uwch-reolwr. Neu gallech drosglwyddo eich sgiliau i rôl debyg fel peirianneg strwythurol neu beirianneg sifil. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd systemau rheilffordd Darparu gwybodaeth ac arbenigedd technegol a dylunio peirianneg mewn prosiectau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd systemau rheilffordd Darparu gwybodaeth ac arbenigedd technegol a dylunio peirianneg mewn prosiectau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080