Yr wythnos hon (7 - 11 Mawrth 2022) yw Wythnos Menywod mewn Adeiladu ac Wythnos Prentisiaethau’r Alban.

Clywch gan Eliza, prentis saer, ar pam y newidiodd ei gyrfa i adeiladu trwy brentisiaeth - dod yn brentis benywaidd cyntaf un cwmni.

Fel llawer o gwmnïau adeiladu, roedd gan Scottish Window Solutions o Helensburgh dîm o grefftwyr o ddynion i gyd. Nid yw hyn yn ôl dewis neu ffafriaeth – dim ond 15% o’r gweithlu adeiladu sy’n fenywod, felly gall fod yn anodd dod o hyd i brentisiaid benywaidd.

Dyma le camodd CITB a Skills Development Scotland (SDS) i'r adwy i helpu. Mae CITB yn rhoi grantiau gwerth hyd at £14,500 i gwmnïau dros gyfnod prentisiaeth, a rhoddodd cynllun Mabwysiadu Prentis SDS grantiau o £5,000 i gwmnïau o’r Alban i helpu i ddiogelu prentisiaethau yn ystod y pandemig. Nid yw Scottish Window Solutions, y busnes teuluol sy’n cael ei redeg gan David a Linda Wilson, wedi edrych yn ôl ers hynny.

Yn ôl ym mis Mawrth 2021, roedd y diwydiant yn mwynhau ffyniant cryf ar ôl y cyfnod clo. Roedd busnesau'n ailagor, roedd gwaith adeiladu yn gorlifo, ac roedd swyddi a phrentisiaethau'n cael eu creu. Felly daeth paru gweithwyr brwdfrydig â rolau adeiladu yn allweddol i helpu cwmnïau adeiladu.

Mae CITB yn chwarae rhan bwysig wrth helpu cyflogwyr i ddod o hyd i brentisiaid newydd – gall cwmnïau gofrestru swyddi gwag, a bydd Swyddog Prentisiaethau penodol yn darparu ymgeiswyr addas, yn cynorthwyo gyda’r gwaith papur ac yn helpu i drefnu hyfforddiant ar eu cyfer mewn coleg.

Rwyf mor falch fy mod wedi symud i'r diwydiant adeiladu. Rwy'n gobeithio y bydd mwy o fenywod yn gwneud yr un peth.

ELIZA, PRENTIS SAER COED

Sicrhaodd Steven Evans, Swyddog Prentisiaeth CITB, brentis saer benywaidd cyntaf erioed i Scottish Window Solutions, sef Eliza. Yn wreiddiol o Hwngari, roedd gyrfa Eliza mewn Gwesty a Thwristiaeth – ond unwaith i’w phlant gyrraedd oedran ysgol, roedd hi eisiau newid. Ac roedd prentisiaeth mewn adeiladu yn gyfle perffaith iddi.

Mae Eliza wedi bod gyda’r cwmni ers 8 mis bellach, ac mae hi wedi dod yn aelod annatod o’u tîm – gyda’i hangerdd a’i hymrwymiad yn amlwg o’r cychwyn cyntaf.

Stori Eliza

Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud am ymuno â’r diwydiant adeiladu:

“Roeddwn yn 33, fy mhlant yn yr ysgol, ac roeddwn i’n gwybod mai dyna oedd fy amser. Roedd yn rhaid i mi wneud y newid,” meddai. “Roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau symud i mewn i’r diwydiant adeiladu. Ac roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau gwneud gwaith coed. Ers i mi fod yn blentyn, yn helpu fy nhad, roeddwn i wrth fy modd.

“Mae pobl yn gofyn i mi a yw'n anodd, ac a all menyw wneud hyn mewn gwirionedd. Rwy’n dweud - ydy, mae'n anodd. Ond gall menyw yn bendant ei wneud. Wrth gwrs, weithiau mae angen cryfder dyn i godi neu wneud rhai pethau. Ond mae'r dynion i gyd yn wych. Maen nhw'n fy nhrin i fel rhywun cyfartal, gan gynnig help pan fydd ei angen arnaf”.

“Rwyf wrth fy modd yn gwneud y gwaith manwl uchel gyda dur a phres. Rydw i wedi bod yn gweithio ar Brosiect Johnny Walker yng Nghaeredin sydd wedi bod yn brofiad gwych. Mae.Scottish Window Solutions yn gwmni gwych i weithio iddynt. Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle hwn.”

“Ydy, mae’n anodd ysgwyddo’r baich o fod yn fam, y teithio, coleg a gwaith. Ond pan fyddaf yn gwneud rhywbeth, rwy'n ei wneud â'm holl galon. Mae bywyd bob amser yn her, ac mae hyn hefyd. Ond fel y dywed Linda - mae yna ffordd bob amser.

“Rwyf mor falch fy mod wedi symud i’r diwydiant adeiladu. Rwy'n gobeithio y bydd mwy o fenywod yn gwneud yr un peth. Ac rwy’n gobeithio y bydd mwy o gyflogwyr yn rhoi’r cyfle iddyn nhw a roddodd Linda a David i mi”.

Mae’n stori wych sy’n dyst i ymroddiad pawb a gymerodd ran, yn enwedig Eliza, a newidiodd gyrfa ac sydd bellach ar ddechrau ei thaith gyffrous yn y diwydiant adeiladu. Nid yw p'un a ydych yn ddyn neu'n fenyw yn bwysig; gweithio'n galed a dod o hyd i'ch rôl berffaith sy'n cyfrif.

Mae mwy o fenywod nag erioed yn ymuno â’r diwydiant adeiladu – a gallech chi fod nesaf, darganfod beth sydd ei angen i ddod yn brentis ac archwilio’r cannoedd o rolau sydd ar gael yn y diwydiant. Ar ôl hynny, dewch o hyd i brentisiaeth lle bydd Swyddog Prentisiaeth CITB yn eich cefnogi ar hyd eich taith.

I ddarganfod mwy am fenywod yn chwalu rhwystrau, edrychwch ar fenywod yn y diwydiant adeiladu.

Ar gyfer ffyrdd eraill o fynd i mewn i'r diwydiant, mae gennym ganllawiau ar Lefelau T, prifysgol, profiad gwaith, coleg a swyddi dan hyfforddiant.

A pheidiwch ag anghofio ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol:  FacebookTwitterInstagram a YouTube